« Najít podobné dokumenty

Obec Psáře - Závěrečný účet obce Psáře za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Psáře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Psáře za rok 2021
Zborovsk6 11 15021 Praha 5 ej.' oo2o79t2o22lKusK SpZn: 3Z_091404/202 1 /KUSK P[ezkoumrlvan6 obdobf : Piezkoumdni probdhlo v sidle obce: P[ezkoumdni vykonali: - kontrolor pov6ienf iizenim piezkoum6nf: - kontroloii: Zistupci obce: 01.01.2021 - 3t.12.2021 Psiie Psaie 19 258 01 Vla5im Bc.Petr Venclovskf Bc.Jana Jechovi (dne 6.10.2021) Bc.Jaroslav Petrfk Bc.Petra Kadleikovi - XXXXXXXXX XXX Setniikovi - ridetni Stejnopis d.X Zpriva o vf sledku piezkoumfnf hospodaieni obce psAnn Ii:00508489 za rok202l Piezkoumrlni hospodaieni obce Psaie za rok 2021 bylo zahhjeno dne 28.07.2021 dorudenim ozn6meni o zahi$eni piezkoumrini hospodaieni zaslan6ho piezkoumixajicim org6nem.Pfezkoumr[ni se uskuteinilo ve dnech:.30.05.2022.06.10.2021 na zikladd zitkona (,<.> 42012004 Sb <.>,o piezkoum6vani hospodaieni tzemnich samospr6vnych celkti a dobrovolnych svazkri obci,ve m6ni pozdEj5ich piedpisti a v souladu se ziikonem 8.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni i6d).Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5 Čj.: 002079/2022/KUSK Stejnopis č.2 snz SZ_0914O4/2021/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce PSÁŘE IČ; 00508489 Za rok 2021 Přezkoumání hospodaření obce Psáře Za rok 2021 bylo Zahájeno dne 28.07.2021 doručením oznámení o Zahájení přezkoumání hospodaření Zaslaného přezkoumávajícím orgánem.Přezkoumání Se uskutečnilo ve dnech: I 30.05.2022 I' 06.10.2021 na základě Zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních Samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,Ve Znění pozdějších předpisů a v souladu Se Zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád).Přezkoumávané Období: 01.01.2021 - 31.12.2021 Přezkoumání proběhlo v Sídle Obce: Psáře Psáře 19 258 01 Vlašim Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXX (dne X.XX.XXXX) Bc.XXXXXXXX XXXXXX Zástupci obce: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXX Setníčková - účetní PovXieni kpiezkoumani podle $ X odst....
Výkazy za rok 2021
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Psáře
Psáře
258 01 Vlašim
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 450 000,00 391 109,00 391 108,47 86,9 100,0
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 10 000,00 24 867,90 24 867,87 248,7 100,0
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 70 000,00 67 583,00 67 582,04 96,5 100,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 390 000,00 544 080,00 544 079,84 139,5 100,0
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 82 030,00 141 360,00 141 360,00 172,3 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 900 000,00 1 216 192,00 1 216 191,88 135,1 100,0
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.23 000,00 22 399,00 22 399,20 97,4 100,0
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.50 000,00 67 450,00 67 450,00 134,9 100,0
0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00 1 860,00 1 860,00 93,0 100,0
0000 1381 Daň z hazardních her 9 000,00 5 175,04 5 175,04 57,5 100,0
0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 12 771,43 12 771,23 100,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 25 000,00 282 465,00 282 464,42 ***** 100,0
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 46 561,41 46 561,41 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.97 100,00 101 300,00 ...
Závěr.účet_Psáře_2021_-.pdf
Obec Psáře
IČ:00508489
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2021
2021
<br> PŘÍJMY 4 669 758,42
VÝDAJE 3 958 308,41
SALDO 711 450,01
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 4 544 558,42 2 473 330,00 4 544 560,80 183,74 100,00
VÝDAJE 3 853 893,41 2 383 330,00 3 853 933,70 161,70 100,00
SALDO 690 665,01 90 000,00 690 627,10
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 125 200,00 125 200,00 100,00
VÝDAJE 104 415,00 90 000,00 104 415,00 116,02 100,00
SALDO 20 785,00 -90 000,00 20 785,00
<br> Závěrečný účet obce Psáře za rok 2021
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2021
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2021
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 777 309,99 2 011 030,00 2 777 312,37 138,10 100,00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 619 387,02 365 200,00 1 619 387,02 443,42 100,00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 125 200,00 125 200,00 100,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 147 861,41 97 100,00 147 861,41 152,28 100,00
CELKEM PŘÍJMY 4 669 758,42 2 473 330,00 4 669 760,80 188,80 100,00
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 2 385 190,10 1 902 030,00 2 385 191,90 125,40 100,00
Místní poplatky 91 709,20 75 000,00 91 709,00 122,28 100,00
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 282 464,42 25 000,00 282 465,00 1 129,86 100,00
Ostatní daňové příjmy 17 946,27 9 000,00 17 946,47 199,40
<br> Měsíc 2020 2021
Leden 161 890,29 318 665,90
Únor 234 928,57 164 899,53
Březen 194 780,34 162 915,84
Duben 115 482,63 105 832,38
Květen 99 751,05 143 724,84
Červen 128 464,17 222 264,26
Červenec 197 957,72 259 328,50
Srpen 165 608,40 167 182,24
Září 192 434,65 225 503,29
Říjen 142 159,83 160 211,06
Listopad 173 876,28 181 794,61
Prosinec 233 518,09 272 867,65
CELKEM 2 040 852,02 2 385 190,10
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2021
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2021
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet...

Načteno

edesky.cz/d/5468198

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Psáře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz