« Najít podobné dokumenty

Obec Domašín - Schválený závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Domašín za rok 2021
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br>
Datum: 26.05.2022
Spisová značka: KUUK/086878/2021/7
Číslo jednací: KUUK/080632/2022
UID: kuukes861dba4c
Počet listů/příloh: 9/0
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
obce Domašín za rok 2021,IČ: 00261840
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného dílčího přezkoumání
hospodaření <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 16.07.2021 a bylo
provedeno na základě ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Domašín,na adrese Louchov 20 <,>
431 51 Klášterec nad Ohří,dne 15.09.2021 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing.Věra Pelikánová - kontrolor
<br> Konečné dílčí přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce Domašín,na adrese Louchov 20 <,>
431 51 Klášterec nad Ohří,dne 23.05.2022 <.>
<br>
Konečné dílčí přezkoumání vykonala kontrolní skupina ve složení:
- Ing.XXXXX XXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
- Ing.Věra Pelikánová - kontrolor
<br>
Zástupci územního samosprávného celku:
- XXXXXXXX XXXXXXX - starostka
- XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Strana X (Celkem X)
<br> Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu s § 2 odst.1 zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon č.420/2004
Sb.“):
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
b) finanční operace,týkající se...
Priloha_2021
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 03.02.2022 12:19:56
<br> Název účetní jednotky: Obec Domašín
<br> Sídlo: Louchov 20
<br> Domašín
<br> 431 51 Klášterec nad Ohří
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00261840
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 212 058,82 183 243,29
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 212 058,82 183 243,29
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobé podm.závazky z transferů
<br> 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.transferů 911
<br> 2.Kr.podm.závazky z předfin.transferů 912
<br> 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913
<br> 4.Kr.podm.závazky ze zahran.transferů 914
<br> 5.Ostatní kr.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní kr.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml.o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml.o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu užívání maj.jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu užívání maj.jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.006 Strana 1 Tisk: 25.05.2022 11:10:10
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 03.02.2022 12:19:56
<br> Název účetní jednotky: Obec Domašín...
Vysledovka_2021
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2022 12:19:56
Název účetní jednotky: Obec Domašín
Sídlo: Louchov 20
Domašín
431 51 Klášterec nad Ohří
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00261840
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 4 116 519,42 3 954 042,20
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 4 109 392,26 3 944 940,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 336 568,14 244 461,63
2.Spotřeba energie 502 132 574,02 76 394,62
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.Prodané zboží 504
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 179 921,92 22 096,00
9.Cestovné 512
10.Náklady na reprezentaci 513 8 464,84 7 105,59
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.Ostatní služby 518 860 849,17 952 053,76
13.Mzdové náklady 521 1 809 803,00 1 805 512,00
14.Zákonné sociální pojištěn...
Rozvaha_2021
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2022 12:19:56
Název účetní jednotky: Obec Domašín
Sídlo: Louchov 20
Domašín
431 51 Klášterec nad Ohří
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00261840
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 21 097 714,66 2 020 708,42 19 077 006,24 17 549 214,42
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 17 481 486,16 1 991 361,17 15 490 124,99 12 853 315,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 921 941,49 154 957,80 766 983,69 801 231,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 921 941,49 154 957,80 766 983,69 801 231,69
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
9.Dlouhodobý nehmotný majete...
FIN_2021
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Domašín
Louchov 20
Domašín
431 51 Klášterec nad Ohří
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 855 000,00 855 000,00 609 117,62 71,2 71,2
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 18 000,00 30 000,00 40 296,88 223,9 134,3
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 85 000,00 100 000,00 104 472,90 122,9 104,5
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 710 000,00 736 000,00 881 621,10 124,2 119,8
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 2 000 000,00 1 970 333,07 115,9 98,5
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 2 500,00 2 500,00
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 110 000,00 110 000,00 94 335,00 85,8 85,8
0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 10 000,00 9 940,00 110,4 99,4
0000 1356 Příjmy úhrad za dob.nerost <.>,po 6 500,00 6 500,00 6 108,32 94,0 94,0
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 110,00 55,5 55,5
0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 36 500,00 29 074,99 96,9 79,7
0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 1,35
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 500 000,00 498 084,20 99,6 99,6
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 31 000,00 81 000,00 80 492,09 259,7 99,...

Načteno

edesky.cz/d/5468168

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz