« Najít podobné dokumenty

Obec Myštěves - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myštěves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2021.pdf [0,35 MB]
Zkušební stránka tiskárny systému Windows Nainstalovalijste správně tiskárnu EPSON WF-C5790 Series na portu DESKTOP—JJPLEUG <.>
<br> VLASTNOSTI TISKÁRNY
<br> Čas odesiání: 18:57:07
<br> Datum: 25.03.2022
<br> Uživatelskéjméno: DESKTOP—JJPLEUGWCEtni
<br> Název počítače: DESKTOP-JJPLEUG
<br> Název tiskárny: EPSON B4OOA'I (WF-C5790 Series)
<br> Model tiskárny: EPSON WF-C5790 Series
<br> Barevný tisk: Ano
<br> Názvy portů: WSD-4b9aOd7f-3987-49b7-8445ff66b52584fc1 Formát dat: RAW
<br> Název sdílené
<br> tiskárny:
<br> Umístění tiskárny: http:/![fe80::9eaezd3ff2feb4za1%2]:80/WSD/DEVICE Tiskový procesor: winprint
<br> Prostředí operačního Windows x64
<br> systému:
<br> VLASTNOSTI OVLADAČE TISKU
<br> Název oviadače: EPSON WF-C579O Series Typ ovladače: Typ 3 — uživatelský režim Verze ovladače: 263.0.0
<br> DALŠÍ sou BORY OVLADAČE TISKÁRNY C:\Windows\system32\spoo|\DRIVERS\x64\3\E_YDSPSGE.DLL C:\Windows\system32\spool\DR|VERS\x64\3\E_YJ BCSGEDLL C:\Windows\system32\spoo|\DRIVERS\X64\3\E„YU M RSGEDLL C:\Windows\system32\spool\D RIVERS\x64\3\E_YBNOSG E.BI N C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YCONSGEDLL C:\Windows\system32\spoo|\DRiVERS\x64\3\E_YAU DSG ED LL C:\Window5\system3Z\spoo|\DRiVERS\x64\3\E_YREDSGEDLL C:\Windows\system32\spoo|\DRIVERS\x64\3\E_WATO46.EXE C:\Windows\system32\spoo|\DR1VERS\x64\3\E_YTSSGE.EXE C:\Window5\5ystem32\spoo|\DR1\/ERS\><64\3\E_YTSSGEDAT C:\Windows\system32\spoo|\DRiVERS\x64\3\E_YTNTSGE.DLL C:\Windows\system3Z\spoo|\DR|VERS\x64\3\E_TTN '! SG E.PTN C:\Windows\system32\spooi\DRIVERS\x64\3\E_TTNZSG E.PTN C:\Windows\system32\spooi\DRIVERS\><64\3\E_TTNBSGE.PTN C:\Windows\system32\spoo|\DRIVERS\x64\3\E_TTN4SGE.PTN C:\Windows\system32\spoo|\DR|VERS\><64\3\E_TTNSSG E.PTN C:\Windovvs\system32\spoo|\DRIVERS\><64\3\E_TTNGSG E.PTN C:\Windows\system32\spooI\DRIVERS\x64\3\E_YU | RSGEDLL C:\Windows\system32\spooi\D RIVE RS\x64\3\E_YU | 1 SG ED LL C:\Windows\system32\spoo|\DR|VERS\x64\3\E_YU | PSG E.DLL C:\Windows\system32\spoo|\DRIVERS\x64\3\E„TCXSGA.CFX...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021[1].pdf [3,39 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 13237 20221 KH
<br> HII! l|||| llll || ||1 lllll ||||| lllH ||| i| lll||
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Myštěves,IČ: 00269166 za rok 2021
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 02.12.2021 - Dílčí přezkoumání bylo provedeno elektronickým způsobem - 10.02.2022 - Konečné přezkoumání bylo provedeno elektronickým způsobem
<br> na základě písemné žádosti obce Myštěves vsouladu sustanovením % 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 15.07.2021 domčcním Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s Š 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Myštěves Myštěves 15 503 15 Nechanice
<br> Zástupci za Obec: starosta — XXXXX XXXXXX místostarosta - Zbyněk Havlín účetní - XXXX XXXXXXX
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Věra Gilková
<br> - kontroloři: XXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů a seznámení starosty obce s návrhem zprávy,byl učiněn dne 10.02.2022 <.>
<br> Piv...
Výkaz zisku a ztráty[5][1].pdf [1,32 MB]
<,>,<,>,Výkaz zisku a ztráty,\.„ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNu CELKY,SVAZKY OBCI,REGIONÁLNÍ ŘADY hnGIONU SOUDRZNOSTI sestavený k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 7.2-2022 15:35:19 Název účetní jednotky: Obec Myštěves Sídlo: Myštěves 503 15 Myštěves Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: samospráva obce IČO: 00269166
<br> Kontaktní osoba:
<br> \ 1 2 \ 3 4 l I | ÚČETNÍ OBDOBÍ | \ | —————————————————————————————————————————————————————————————————————— | \Syntel BĚŽNÉ \ MINULÉ Čislo \ Název položky \tickýl —————————————————————————————————————————————————————————————————————— položkyl \ účet! Hlavní \ Hospodářská \ Hlavní \ Hospodářská | \ ] činnost \ činnost \ činnost \ Činnost A NÁKLADY CELKEM a 040 012,00 2 882 400,34 1.Nák1ady z činnosti 3 834 466,00 2 648 073,34 1- Spotřeba materiálu 501 293 491,40 715 294,39 2 Spotřeba energie 502 53 077,33 65 092,73 3 Spotřeba jinych neskladovatelných dodávek 503 4 Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8 Opravy a udržování 511 1 288 842,80 374 992,10 9 Cestovné 512 381,00 384,00 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorqanizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 578 169,21 278 956,47 13.Mzdové naklady 521 835 490,00 765 500,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 126 258,00 117 432,00 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonně sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty & úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.002 Strana 1 Tisk: 7.2.2022 16:04:28
<br> IČO: 00269166 \ Výkaz zisku a ztráty \ (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Obec Myštěves ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNL CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY kMGÍONÚ SOUDRZNOSTI sestavený k 31.12.2021
<br> | | \ \ ' ' ! \Synte\ BEZNE \ MÍNULE Číslo \ Název položky \tický\ ———————————————————————————————————————————————...
Výkaz Fin 2[1].pdf [4,66 MB]
Ministerstvo financí
<br> vý? * PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU
<br> [
<br> ÚZEMNÍCH SAMoSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ „aci
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX XčX XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Obec Myštěves
<br> Myštěves 503 15 Myštěves
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin 2 * 12 M
<br> Rezpočet po změnách
<br> Výsledek od počátku roku
<br> Schválený
<br> Paragraf Položka rozpočet a b 1
<br> 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 602 240,00 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 10 000,00 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 57 000,00 0000 1121 Daň 2 příjmů právnických osob 430 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 200 000,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy—2.p.f.18 000,00 0000 1340 Popl.za prov.sys.1ikv.kom.odp.59 000,00 0000 1341 Poplatek ze psů 2 500,00 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 1 360,00 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 0000 1381 Daň z hazardních her 16 000,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 390 000,00 0000 4111 Neinv.přijatě transf.z VPS SR 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SRfs.d.vzt.70 800,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 0000 4122 Neinv.přijate transf.od krajů 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobku 3 000,00 1032 Podpora produkční činnosti 3 000,00 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.némovitostí 27 000,00 3612 Bytové hospodářství 27 000,00 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000,00 3613 Nebytové hospodářství 6 000,00 3632 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet.30 000,00 3632 Pohřebnictví 30 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 104 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.104 000,00
<br> 438 000,00 67 160,00 70 800,00
<br> 286 190,00 50 000,00
<br> 445 150,46 29 033,16 75 268,87
<br> 635 185,23
<br> 419 488,17 18 102,86 61 650,00
<br> 2 500,00 1 360,00 940,00
<br> 20 947,91
<br> 437 355,58 67 100,97 70 800,00
<br> 286 189,00 50 000,00
<br> 2 300,00 2 300,00 20 532,00 20 532,00 4 000,00 4 000,00 22 809,00 22 809,00 109 395,07 109 395,07
<br...
Rozvaha[7][1].pdf [2,03 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ QELKY <,>
<br> (v Kč,okamžik sestavení:
<br> Název účetní jednotky: Obec Myštěves Sídlo: Myštěves
<br> 503 15 Myštěves Právní forma: územní samosprávný celek Předmět Činnosti: samospráva obce
<br> Rozva
<br> SVAZKY OBCÍ,sestavená k 31.12.2021 s přesností na dvě desetinná místa) 7.2.2022 15:35:19
<br> ha
<br> REGIONÁLNÍ RADY ŘusIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Kontaktní osoba:
<br> IČO: 00269166 \ V E Císlo | Název položky položky! ] AKTIVA CELKLM A.Stálá aktlva
<br> OBDOBÍ
<br> [Syntel ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
<br> BEZNÉ
<br> | účet| ———————————————————————————————————————————————————— |
<br> KOREKCE
<br> 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2 Software
<br> 3 Ooenitelná práva
<br> 4.Povolenky na emise & preferenční limity 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8
<br> 9
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 35 957,58 106 666,00
<br> | 1 | | ltickýl | ] BRUTT O | 38 168 449,10 34 154 992,99 156 419,81 012 013 014 015 018 35 957,58 019 120 462,23 041 051 035 Strana 1
<br> 3 4 | [ MINULÉ NETTO [
<br> 31 733 399,32 30 979 331,55 27 720 149,21 28 023 974,36 13 796,23 28 856,23 13 796,23 28 856,23 Tisk: 7.2.2022 16:04:28
<br> IČO: 00269166 Rozvaha,(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Obec Myštěves ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY RLGIONÚ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2021 1 1 1 2 | 3 | 4 s | 1 OBDOBÍ „ 1 |Syntei————-**—————————————"nrrjj ———————————————————————————————————————————— Cislo \ Název položky ltiokýl BEZNÉ &.položkyl | účet| ———————————————————————————————————————————————————— | MINULÉ l 1 | BRUTTO [ KOREKCE | NETTO II Dlouhodobý hmotný majetek 29 220 573,18 6 292 220,20 22 928 352,98 23 217 118,13 1.Pozemky 031 10 695 659,30 10 695 659,30 10 695 659,30 2.Kulturní předměty 032 1,00 1,00 1,00 3.Stavby 021 13 938 857,92 3 ...
Příloha[2][1].pdf [4,75 MB]
Přiloí „ (
<br> sestavená k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2022 15:25:06 Název účetní jednotky: Obec Myštěves Sídlo: Myštěves 503 15 Myštěves Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: samospráva obce [čo :00269166
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle 57 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své Činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
<br> ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle 57 odst.4 zákona
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,provádějící vyhlášky k zákonu o účetnictví,1.1
<br> předevš'm č.410/2019 Sb.s účinností od.2016
<br> A.3.informace podle 57 odst.5 zákona
<br> Hlavní Činnosti účetní jednotky je výkon místní správy a somosprávy <.>
<br> Informace o účetních metodách:
<br> 1.Časové rozlišení: účetní jednotka časově rozlišuje za roční období,účetní jedntka vždy,bez ohledu na výší rozlišuje vodné a energie,nerozlišuje nevýznamné částky a dále pravidelně se opakující platby <.>
<br> 2.odepisovaní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: účetní jednotka od 1.1.2012 odepisuje dlouhodobý majetek,odpisy jsou rovnoměrně a účtuje se o nich měsíčně <.>
<br> 3.Peněžní fondy: o peněžních fondech účetní jednotka neúčtuje <.>
<br> 4.Ocenění reálnou hodnotou: nebylo v uvedeném účetním období použito <.>
<br> 5.Zásoby: způsob účtování B,výdaje na zásoby se účtuji rovnou do spotřeby
<br> 6.Drobný dlouhodobý majetek hmotný: v pořizovací ceně od 1 tis.do 40 tis.Kč.7.Drobný dlouhodobý majetek nehnmtný: v pořizovací ceně od 1 tis.do 60 tis.Kč <.>
<br> 8.Drobný dlouhodobý majetek nehnmtný a hmotný vytvořený vlastni činností: ve skutečných pořizovacích nákladech <.>
<br> 9.Cenné papíry: v pořizovací ceně
<br> 10.Reprodukční pořizovací cena: nebyla v uvedeném účetním období použíta <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.002 Strana 1 Tisk: 6.2.2022 16:14:04
<br> Příloí; „
<br> sestavená k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná m...
Přehled úvěrů a zápůjček[1].pdf [0,21 MB]
Tabulka č.1
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí
<br> Název účetní jednotky: Obec Myštěves Sídlo: Myštěves
<br> 503 15 Myštěves IČO : 00269166
<br> přijatých od finančních institucí a jiných osob
<br> Sestaveno k 31.12.2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> JČO Splacená poskytova- Určenízda se Sjednaná Čerpaná výšejistiny Výše tele úvěru,Název poskytovatele úvěru jedná o úvěr(Ú) Kód výše úvěru.výše úvěru.úvěru,zaplacených zápůjčky zápújčky nebo NFV zápújčku(2),meny zápújčky zápůjčky zápůjčky úroků a nebo NFV nebo NFWNFV) nebo NFV nebo NFV nebo NFV poplatků 1 2 3 5 s 7 s ' 9 Účel úvěru,;zápúlčky nebo NFV 4 Okamžik uzav— ření smlouvy 0 úvěru nebo smlouvy o zápůjčce nebo okamžik vydání rozhodnuti o poskytnutí NFV nebo okamžik uzavření veřejnoprávní Úroková sazba smlouvy o Termín v % poskytnutí NFV splatnosti 10 11 12 Způsob mčeni 13 Okamžik sestavení: 6.2.2022 15:23:40 Vypracoval: Kontroloval: Datum:
<br> (jméno a příjmení,telefon) XXXXXXX XXXX.XXXXXXXXX
<br> (jméno a příjmení,telefon) XXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX
<br> FENIX,Výkaznictví X.XX.002
<br> Strana 1
<br> Tisk: 6.2.2022 16:13:07
Projekty partnerství[1].pdf [0,24 MB]
Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
<br> sestavený k 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavenír 6.2.2022 15:20:04
<br> Název účetní jednotky: Obec Myštěves Sídlo: Myštěves
<br> 503 15 Myštěves Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00269166
<br> Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: XXXXXXX XXXX,mysteves©volny.cz„ XXXXXXXXX
<br> Základní údaje
<br> Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavřeni Obchodní firma.jméno nebo název XXX XXX XXX projektu smlouvy zahájení ukončení X X ' X X X e ' 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného,<.> ojekt majetku dle t-4 tu3 t—2 t-1 Celkem smlouvy 1 8 9 10 1 1 12 13 Platby za dostupnost vtom: vtom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec tn4 pořízení t-3 pořízení t—2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dmlupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt tw1 pořízení majetku 1-4 t-s t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29
<br> Podpisový záznam:
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.002 Strana 1
<br> Tísk:6.2.202216:13:07
Poskytnuté garance[1].pdf [0,26 MB]
Údaje o poskytnutých garancích
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2022 15:19:17
<br> Název účetní jednotky: Obec Myštěves
<br> Sídlo:
<br> Myštěves
<br> 503 15 Myštěves
<br> Právní forma: IČO : 00269166
<br> územní samosprávný celek
<br> Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby: XXXXXXX XXXX,mysteves©volny.cz,XXXXXXXXX
<br> Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým
<br> lČO Hodnota zajištěné pohledavky účetní Nazev účetní jednotky - Datum jednotky - věřtele poskytnutí celkem jistina úrok věřitele garance 1 2 5 6 Ba Gb Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše lČO Datum plnění Druh účetní Nazev účetní jednotky „ ptněni ručitelem od dluhového 'notky - dtuž'tika ručitelem celkem jistina úrok poskytnutí nástroje _tužníka v daném roce garance 3 4 7 B 83 Sb 9 10 Předmět ručení 11 Údaje k poskytnutým garancím ostatním IČO Hodnota zajištěné pohledávky účetní Název účetní jednotky - Datum jednotky — věřitele poskytnutí celkem jistina úrok věřitele garance 1 2 5 B Ba Gb výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše IČO Datum plneni Druh účetní Název účetní jednotky - plnění ručiteíem od dtuhoveho jednotky - dlužníka ručitetem celkem jistina úrok poskytnutí nástroje _dlužníka v daném roce garance ; 4 ? & Ba Sb 9 10 Předmá ručení 11 Podpísový zaznam: FENIX,Výkaznictví 9.21.002 Strana 1 Tisk? 6.2.2022 16:13:07
Konsolidační seznam[1].pdf [0,53 MB]
Šeznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
<br> Název účetní jednotky: Obec Myštěves Sídlo: Myštěves
<br> 503 15 Myštěves Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: samospráva obce IČO :00269186
<br> Sestaveno k 31.12.2021 Okamžik sestavení: 9.1.2022 12:36:07 XXXXXXX XXXX,mysteves©volny.cz,XXXXXXXXX
<br> Hladina významnosti podle 5 22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu — pohledávky Hladina významnosti podle 5 22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu — závazky
<br> Část |; Přehled účetních jednotek
<br> IČO Název účetní iednotky ( obchodní společnost ) Vliv na řízení Vliv nařízení & ovládáni a ovládání Kritéria pro zahrnuti do dílčího ko nsolidačního celku státu (vyjádřený v%) (1:0vládaná o.2=podstainý v.Výše netto Výše cizích Celkové Celkově Konsolidovaná Přímý Nepřimý 3=společný vl.aktiv zdrojů náklady výnosy účetní závěrka 4=nevýznamný ? : ano 5=konkurz) 0 : ne Podí na Hladina významnosti podle ' základním g 22 odst.? konsolidační kapitálu vyhlášky státu (vyjádřený Wo) Přímý Nepřimý Pohledávky Závazky
<br> 04822980 DSO Pocidiinsko 2.70 4 0 2,54
<br> 48172898 Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s.0,23 4 o 0,23 2 039 457 000,00
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.002 Strana 1 Tisk: 0.2.2022 16:13:07
<br> Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu IČO: 00269166 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Obec Myštěves Sestaveno k 31.12.2021
<br> Část II: Přehled ostatnich významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek,uvedených v Části |
<br> IČO Název účetní jednotky ( obchodní společnost ) Podíl na Vliv na řízení základním IČO - Název účetní iednotky - spoluviastníka a ovládání - kapitálu - spoiuvíastníka ( obchodní společnost ) spoluvlastníka spoluvlastníka
<br> (vyjádřený vD/o) (vyjádřený Wu)
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.002 Strana 2 Tisk: 6.2.2022 16:13:07
<br> IČO: 00269166
<br> Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (v Kč.s přesností na dvě d...

Načteno

edesky.cz/d/5468161

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myštěves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz