« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 23.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu
Obec Češov
<br> Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br> -——-—___________ __
<br> Příloha č.1
<br> Zápisu ze zasedání Zastu itelstva obce Češov dne 21.6.2022 — Prezenční _2 —--—-_______________ listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: Podpis: | XXXXXXX XXXXXXXX QD £,<,>.cr.-
<br> ! I | Ing.XXXXXXXXX XXXXX 'i'
<br> " Hynková Vendula
<br> Zajíček Jřří
<br> ' Mach Miían
<br> HOSTÉ:
<br> Obec Češov,Češov 49,506 01 jičín,IČ: 00271462
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky
<br> Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Češov za rok 2021 sestavená k 31.12.2021 (dále jen „účetní závěrka“).Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na zasedání zastupitelstva obce Češov konaném dne 21.6.2022 na základě podkladů dodaných od účetní obce,a to zejména schvalovane účetní závěrky,inventarizační zprávy,Zprávy o přezkoumání hospodaření <.>
<br> Osoby,které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 21.6.2022:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vendula Hynková,místostarostka XXXXX XXXXXXXXX,člen zastupitelstva J iří Zajíček,člen zastupitelstva XXXXX XXXX,člen zastupitelstva
<br> Z celkového počtu X členů zastupitelstva bylo přítomno 5 členů <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby s dopadem na schvalovanou účetní závěrku <.>
<br> Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 5:0,že schvalovaná účetní závěrka poskytuje vrozsahu skutečností posuzovaných podle 5 4 vyhlášky č.220ť2013 Sb.věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Češov a účetní závěrku schvaluje.Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2021 na účet nerozdělenčho zisku <.>
<br> y_yiádření účetní obce k výroku o schválení účetní závěrky:
<br> Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek <.>
<br> Hodíme?- Kařúrz ek
<br> Vendula Hynková.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Jířt'Zajt'ček.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
k nahlédnutí
Zápis
ze 3.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 21.6.2022,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva (zcelkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J <.>,XXXX M <.>
<br> X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhlurčit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatelem V.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladus informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění ve znění : Schválení Dodatku nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu,SchváleníSociálního programu pro občany obce.K návrhuprogramu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br>
<br>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
Odsouhlasení programu,ověřovatelů azapisovatelky
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválení Závěrečného účtu za rok 2021
<br> Schválení Účetní závěrky za rok 2021
<br> Hospodaření obce k 31.5.2022
<br> Rozpočtové opatření č.2/2022
<br> Rozpočtové opatření č.3/2022
<br> Stanovení počtu členů budoucího Zastupitelstva obce...

Načteno

edesky.cz/d/5468149

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz