« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 23.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu
Obec Češov
<br> Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br> -——-—___________ __
<br> Příloha č.1
<br> Zápisu ze zasedání Zastu itelstva obce Češov dne 21.6.2022 — Prezenční _2 —--—-_______________ listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: Podpis: | XXXXXXX XXXXXXXX QD £,<,>.cr.-
<br> ! I | Ing.XXXXXXXXX XXXXX 'i'
<br> " Hynková Vendula
<br> Zajíček Jřří
<br> ' Mach Miían
<br> HOSTÉ:
<br> Obec Češov,Češov 49,506 01 jičín,IČ: 00271462
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky
<br> Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Češov za rok 2021 sestavená k 31.12.2021 (dále jen „účetní závěrka“).Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na zasedání zastupitelstva obce Češov konaném dne 21.6.2022 na základě podkladů dodaných od účetní obce,a to zejména schvalovane účetní závěrky,inventarizační zprávy,Zprávy o přezkoumání hospodaření <.>
<br> Osoby,které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 21.6.2022:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vendula Hynková,místostarostka XXXXX XXXXXXXXX,člen zastupitelstva J iří Zajíček,člen zastupitelstva XXXXX XXXX,člen zastupitelstva
<br> Z celkového počtu X členů zastupitelstva bylo přítomno 5 členů <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby s dopadem na schvalovanou účetní závěrku <.>
<br> Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 5:0,že schvalovaná účetní závěrka poskytuje vrozsahu skutečností posuzovaných podle 5 4 vyhlášky č.220ť2013 Sb.věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Češov a účetní závěrku schvaluje.Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2021 na účet nerozdělenčho zisku <.>
<br> y_yiádření účetní obce k výroku o schválení účetní závěrky:
<br> Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek <.>
<br> Hodíme?- Kařúrz ek
<br> Vendula Hynková.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> XXXXX XXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Jířt'Zajt'ček.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
k nahlédnutí
Zápis
ze 3.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
konaného dne 21.6.2022,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako„zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva (zcelkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L <.>,Zajíček J <.>,XXXX M <.>
<br> X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhlurčit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatelem V.Hynkovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladus informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění ve znění : Schválení Dodatku nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu,SchváleníSociálního programu pro občany obce.K návrhuprogramu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br>
<br>
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
Odsouhlasení programu,ověřovatelů azapisovatelky
<br> Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> Schválení Závěrečného účtu za rok 2021
<br> Schválení Účetní závěrky za rok 2021
<br> Hospodaření obce k 31.5.2022
<br> Rozpočtové opatření č.2/2022
<br> Rozpočtové opatření č.3/2022
<br> Stanovení počtu členů budoucího Zastupitelstva obce...

Načteno

edesky.cz/d/5468149

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
03. 10. 2022
25. 09. 2022
16. 09. 2022
08. 09. 2022
29. 08. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz