« Najít podobné dokumenty

Obec Štěchovice - Veřejná vyhláška - úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Štěchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ke stažení
Naše č.j.:
<br> Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Datum:
Vypraveno:
<br> Městský úřad Strakonice
Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Podébrad 772
<br> MUST I 0240 62 I 2022 I OD I smit
?,/1usT102406212022
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
tereza.smidova@mu-st.cz
<br> t4.6.2022
<br> UNIELEKTRO Strakonice s.r.o <.>
Radošovice 149
386 01 Strakonice
IČi 472395L4
<br> VEREJNA VYHLASKA
opatření obecné povahy
<br> sta novení přechodné úpravy provozu
<br> tel: 383 700In
web: www.strakonice.eu
<br> Městslcý úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o provozu na pozemních
komunikacích") podle $ 77 odst.1 písm' c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
a po předchozím písemném vy'jádřeníPolicie Čn-rŘ,DI Strakonice č.1.xnRc-66515-2lÓ-2022-020706
ze dne L7.5.2OZz
<br> stanovuje
žadateli:
<br> společnosti UNIELEKTRO Strakonice s'r'o <.>,Radošovice 149,386 01 Strakonice,IČ: 47239514
přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.lIrlL7zv obci štěchovice
z důvodu realizace ýkopoých pracía pokládky kabelu NN (podélné uloženív chodníku) <,>
<br> a to v tomto termínu:
od 27.6.2022 do 12.8.2022
<br> za těchto podmínek:
1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena Ve smyslu předloženého a Policií čR schváleného návrhu
dopravně inženýrského opatření a pracovních schémat B/3 a BlL7 TP 66,které jsou nedílnou
přílohou tohoto stanovení <.>
2) Pracovní místo bude z obou stran příjezdu v době snížené viditelnosti osvíceno
v'ýstražnými světly <.>
3) Případné vykopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich a budou osvíceny
ýstražnými světly <.>
4) Dle potřeby bude provozřizen dostatečným počtem řádně proškoIených,ustrojených <,>
vybavených osob (s 20 vyhIášky č,<.> 294l2o|5 sb.) <.>
5) Je nutné zaiistit bezpečnost...

Načteno

edesky.cz/d/5468140

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Štěchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz