« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - 26. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

26. zasedání Zastupitelstva obce Děpoltovice
1.) Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> gasedání zastupitelstva obce Děpoltovice (dále též jako „zastupitelstvo — ZO“ ) bylo zahájeno v 17,00 hodin,starostkou obce Stěpánkou Luxíkovou (dále jako „předsedající') <.>
<br> Přítomno je 5 zastupitelů viz prezenční listina,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Konání zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední a elektronické desce obce Děpoltovice <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu <.>
<br> Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu Jaroslava Kareše a Ing.Jana Kuberna'ta,zapisovatele Lenku Get'kovou.Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a zastupitelům,k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti: [) zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1: ZO Děpoltovice schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Kareše a Ing.Jana Kubernáta,zapisovatele Lenku Geťkovou.2.) Schválení programu
<br> Program zasedání: 1.) Zahájení — určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 2.) Schválení programu
<br> 3.) Rozpočtové opatření
<br> 4.) účetní závěrka 2021
<br> S.) Návrh závěrečného účtu za rok 2021 6.) Žádosti
<br> 7.) Různé
<br> 8.) Diskuse
<br> výsledek hlasování: pro: 5 protizo zdržel se:0
<br> Usnesení č.2: ZO Děpoltovice projednalo a schvaluje program jednání
<br> 3.) Rozpočtové opatření
<br> 3.Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> Důvodová z ráva k XXX očtovému o atření č.X XXXX: - změna ob'emu nebo - Dotace SZIF - Modernizace park a okolí
<br> - Dřevo výkup
<br> - Stromky výsadba + oplocenky + těžba dřeva
<br> - Silnice oprava
<br> řesun mezi ukazateli
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se:
<br> Usnesení č.3: ZO Děpoltovice bere na vědomí bez připomínek a schvaluje rozpočtové opatření čti/2022 <.>
<br> 4.1 účetní závěrka 2021 4.Účetní závěrka za rok 2021 — ZO Děpoltovice se seznámilo a projednalo účetní závěrku obce za rok 2021 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro: 5 proti:0 zdržel se:0
<br> Usnesení ...

Načteno

edesky.cz/d/5468068

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz