« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná - Závěrečný účet obce Čermná za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Čermná,IČ: 00277711
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 21.10.2021
<br> - 13.04.2022
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Čermná v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s § 5
<br> odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve
<br> znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Čermná
<br> 40
<br> 543 77 Čermná 40
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta obce - XXXXX XXXXX
<br> účetní - XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 13.04.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám....
Příloha 12_2021
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Čermná čp.40,543 77 Čermná
Obec Čermná00277711
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,podatelna@obec-cermna.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti,Žádná činnost není omezena <.>
Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Účetní jednotka pokračuje v uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména na základě vyhlášky č.310/2020
Sb <.>,kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb.od 1.1.2021 a novel Českých účetních standardů <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účeních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování A
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořízovací ceně od 300 do 40 000Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořízovací ceně od 1 XXX do XX XXXKč
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a cenné papíry <.>
Ostatní finanční investice neurčené k obchodování: Účetní jednotka nevlastní jiné dlouhodobé finanční investice <.>
Reprodukční pořizovací ceny: nebyly použity <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
2.Změny způsobu oceňování - nenastaly
3.Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 <.>
4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou není stanoven,protože žádné platby nebyly realizovány v cizí měně <.>
5.Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419
6.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji,účtování v podrozvaze a účtování o rezervách je XXX v případě
dosa...
Výkaz zisku a ztráty 12_2021
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Čermná00277711
sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Čermná čp.40,543 77 Čermná
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,podatelna@obec-cermna.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,47 129 282,31 Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 317 666,10 104 695,82 Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 11 520,97 - Prodané zboží (504)4
<br> 1 395 992,26 84 622,41
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 25 367,00 3 996,00
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 31 215,60 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 019 444,27 59 677,92
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 2 122 738,00 100 318,00
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 589 564,00 25 832,00
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 5 102,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 6 006,90 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - 1 500,00
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 4 500,00 46 454,00
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 37 028,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> 2 345,28 - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody XX XXX,XX -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 512 983,00 578 249,00
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 799,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 1 520,00- 50 312,16-
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - 65 714,00 ...
Rozvaha 12_2021
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
00277711IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Čermná
Čermná čp.40,543 77 Čermná
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,podatelna@obec-cermna.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,74 124 949,74 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 111 738,74 111 738,74
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 132 100,00 13 211,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 130 680,00 - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 83 423 623,81 24 023 553,26
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 2 391 473,07 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 72 878 566,93 20 564 268,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 858 108,11 855 690,50
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 2 603 594,76 2 603 594,76
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 3 691 880,94 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 249 569...
Závěrečný účet obce Čermná za rok 2021
sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Čermná
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 277711
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Čermná čp.40
Čermná
54377 Čermná
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 499441145
499441145
podatelna@obec-cermna.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 11
<br> 23.06.2022
8:21:22
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Cermna),verze: 2021.01.D
<br>
<br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)
<br> 0 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 1 450 000,00 1 450 000,00 951 902,67
0 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 22 000,00 62 430,00 62 429,43
0 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 132 000,00 161 924,00 161 923,53
0 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 850 000,00 1 366 075,00 1 366 074,69
0 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.130 000,00 47 690,00 47 690,00
0 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 800 000,00 3 150 000,00 3 056 192,79
0 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.2 000,00 2 000,00 296,86
0 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 220 000,00 220 000,00 209 920,00
0 1341 Příjem z poplatku ze psů 5 000,00 6 610,00 6 610,00
0 1342 Příjem z poplatku z pobytu 5 000,00 5 000,00 4 ...

Načteno

edesky.cz/d/5468055

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz