« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Vilémovice - Záměr obce – prodej nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Vilémovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabidkovy-formular_Obec-Dolni-Vilemovice_2022-06-20.docx
Nabídkový formulář
<br> PROJEV ZÁJMU O ZAKOUPENÍ NEMOVITOSTI
<br> Obec Dolní Vilémovice – IČ: 002 89 302
se sídlem: Obecní úřad,Dolní Vilémovice 142,Lipník,PSČ: 675 52
<br> Nabídka – zájem o zakoupení pozemku – stavební parcely
<br> Na základě zveřejněného záměru obce mám/máme zájem o zakoupení této nemovitosti:
<br> Preferuji/preferujeme
<br> Pozemek parcelní číslo:
Za celkovou kupní cenu:,- Kč vč.DPH
<br> Náhradní pozemky parcelní čísla
1 <.>
2 <.>
<br>
Jakýkoliv náhradní pozemek
(označte vaši volbu)
V případě nevyhovění žádosti o konkrétní pozemky mám/e zájem o kterýkoli volný pozemek dané lokality
ANO
NE
<br> Cena
Akceptuji/akceptujeme nabídkovou cenu /nabídkové ceny <.>
<br>
<br> Zájemce/zájemci (fyzická osoba)
<br>
1.Titul,jméno,příjmení
<br>
Narození
<br>
Trvale bytem
<br>
2.Titul,jméno,příjmení
<br>
Narození
<br>
Trvale bytem
<br>
Právní stav
(označte - zakroužkujte)
a) jednotlivec
b) 2 osoby do spoluvlastnictví
c) manželé
<br> Pozemek mám/e zájem koupit jako
(označte - zakroužkujte)
a) Jedna fyzická XXXXX do výlučného vlastnictví
b) Dvě fyzické osoby do spoluvlastnictví každý jednou polovinou
c) Do SJM – společné jmění manželů (Poznámka: Chce-li jeden z manželů zakoupit pozemek do svého výlučného vlastnictví,musí prokázat zrušení SJM notářským zápisem)
<br> Zájemce (právnická osoba)
<br> Název
<br>
Identifikační číslo
<br>
Sídlo
<br>
Statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu
<br>
<br>
<br> Podmínky kupní smlouvy
Akceptuji/akceptujeme podmínky tak,jak byly zveřejněny v záměru obce,a prohlašuji/prohlašujeme,že jsem/jsme se s obsahem záměru podrobně seznámil/seznámili,porozuměl/porozuměli jsem/jsme mu,a na základě toho podávám/e tuto nabídku,jejímž podání vyjadřujeme s danými smluvními podmínkami a procesním postupem obce svůj souhlas <.>
<br> Místo
Datum
<br>
Vlastnoruční podpis zájemce/zájemců
Zástupce zájemce
<br>
<br>
<br> EVIDENCE OBCE
Nabídka byla doručena dne
<br>
<br> podpis zástupce obce
Nabídku jsem převzal do své dispozice dne
<br>
<b...
Zamer-obce-Dolni-Vilemovice-prodej-pozemku.pdf
1
<br> ZÁMĚR OBCE – PRODEJ NEMOVITOSTÍ
<br>
<br> Obec Dolní Vilémovice - IČ: 002 89 302
se sídlem: Obecní úřad,Dolní Vilémovice 142,Lipník,PSČ: 67552
<br> zastoupena: Miroslavem Sedlákem,starostou obce
(dále jen: „obec“)
<br>
<br>
zveřejňuje v souladu se zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (dále jen „zákon o obcích“)
v platném a účinném znění
<br>
<br>
ZÁMĚR OBCE PRODAT NEMOVITOSTI – STAVEBNÍ POZEMKY
dle § 39 zákona o obcích za podmínek tohoto schváleného záměru
<br> (dále jen: „záměr“)
<br>
Obec tímto informuje o svém záměru nabídnout k prodeji a následně prodat níže uvedené nemovitosti
za podmínek a v souladu s tímto záměrem zájemcům o koupí předmětných pozemků – nemovitých věcí <.>
<br> Jedná se o nemovité věci ve výlučném vlastnictví obce,které jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu,Katastrální pracoviště Třebíč,katastrální území Dolní Vilémovice (630349),nacházející se v obci
Dolní Vilémovice (590550),zapsané na LV č.10001.Konkrétně se jedná o pozemky,které obec nabízí za
kupní cenu ve výši 900,- Kč/m2 vč.DPH,a které jsou vymezeny následovně:
<br> 1.pozemek parc.č.547/188 o evidované výměře 1333 m2 za kupní cenu celkem vč.DPH 1 199 700,- Kč <,>
<br>
<br> 2.pozemek parc.č.547/189 o evidované výměře 902 m2 za kupní cenu celkem vč.DPH 811 800,- Kč <,>
<br>
<br> 3.pozemek parc.č.547/191 o evidované výměře 1803 m2 za kupní cenu celkem vč.DPH 1 622 700,- Kč <,>
<br>
<br> (dále společně jen jako: „pozemky“) <.>
<br>
<br>
<br> Schválené podmínky prodeje pozemkových parcel,tj.pozemků:
<br>
<br> I.Specifikace důležitého zájmu obce ve smyslu § 38,odst.1 zákona o obcích
<br>
Podmínky prodeje jsou stanoveny s ohledem na existenci důležitých zájmů obce dle ustanovení § 38
zákona o obcích,které jsou následující:
<br> - rozvoj individuální výstavby na území obce <,>
<br> - zabránění úbytku počtu obyvatel obce,resp.udržení a zvýšení jejich počtu <,>
<br> - podpora zakládání rodin <,>
<br> - veřejný zájem obecný – pozitivní vliv výstavby pro danou lokalitu s ohledem na ust...

Načteno

edesky.cz/d/5468054

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Vilémovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz