« Najít podobné dokumenty

Obec Dřínov - Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 13.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřínov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 13.6.2022
Obec Dřínov,277 45 Dřínov 38
<br>
<br> 1
<br>
<br> Zápis č.34
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 13.6.2022
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Iva
<br> Štětková,XXXX XXXXXX
Omluveni:
<br>
Zasedání se zúčastnilo XX hostů,prezenční listina tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu <.>
<br>
Program jednání:
1.Vyhodnocení nabídek záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p.8 hostinec,st.p.42 <,>
<br> a přilehlého pozemku p.č.76/1,ostatní plocha,k.ú.Dřínov
<br> 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2021
<br> 3.Účetní závěrka za rok 2021 obce Dřínov
4.Závěrečný účet obce Dřínov za rok 2021
5.Změna územního plánu obce Dřínov č.3
6.Smlouvy a dodatky
7.Plnění usnesení
8.Různé – dotazy a požadavky občanů,finanční záležitosti obce,materiály doručené po vyvěšení
<br> programu zasedání a další
9.Rozpočtové opatření
10.Diskuse
<br> Zasedání zahájila starostka obce v 18:30 hodin,v době zahájení zasedání je přítomno 6 členů
zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné.XXXXX XXXXXXX navrhla diskusi vést průběžně ke
každému bodu jednání.Program včetně navržených změn byl schválen usnesením č.34/1 (PRO: 6 <,>
PROTI: 0,ZDRŽEL SE: 0) <.>
<br>
K bodu 1
Vyhodnocení nabídek záměru pronájmu nebytových prostor v budově č.p.8 hostinec,st.p.42 <,>
<br> a přilehlého pozemku p.č.76/1,ostatní plocha,k.ú.Dřínov
<br> Zastupitelstvo Obce Dřínov schválilo dne 17.5.2022 záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p.8 –
hostinec,st.p.42,a přilehlého pozemku p.č.76/1,ostatní plocha,k.ú.Dřínov.Záměr byl zveřejněn na
úřední desce umožňující od 26.5.do 13.6.2022 a byla doručena jedna obálka,kterou podal v řádném
termínu XXX XXXXXXX XXXXX <.>
Nabídka začíná obsáhlým historicko-literárním úvodem a pokračuje vizí do budoucna s obnovením
mizejících tradic,připomíná své nehynoucí aktivity v okolních obcích,navazuje svou představou
nájemného postupně rostoucího s rozšiřováním a sezónou provozu – zahájení od 19.6.2022,pře...

Načteno

edesky.cz/d/5468027

Meta

Pronájem   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřínov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz