« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu [0,14 MB]
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e m y s l a O t a k a r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
<br> Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> sp.zn.: ODSH/9118/2022 Hol vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/9118/2022-2 Ing.Holenda 386804434 holendal@c-budejovice.cz 22.6.2022
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
O Z N Á M E N Í O N Á V R H U S T A N O V E N Í
<br> M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství jako věcně příslušný orgán
státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy a místních
komunikacích podle § 124 odst.6 zákona písm.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č.361/2000 Sb.“),zahájil
dne 1.6.2022 z důvodu
<br> Úprava provozu - III/10577 Libníč,posun DZ,výstavba na kraji obce <.>
<br> Libníč řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.“) a podle § XX odst.1 písm.c)
zákon č.361/2000 Sb.ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici <.>
<br> (viz situace) <.>
<br>
K předmětnému návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené pozemní komunikaci bylo
vydáno stanovisko správce dotčené pozemní komunikace dne 18.5.2022 a Policie České republiky <,>
krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje-dopravního inspektorátu č.j.KRPC-69184-2/ČJ-2022-
020106 ze dne 24.5.2022.Obě stanoviska jsou součástí spisu vedeného pod zn.ODSH/9118/2022 Hol <.>
<br>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
právnické osoby pověřené výkonem vlastnických práv k té...

Načteno

edesky.cz/d/5468015

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz