« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Územní opatření o stavební uzávěře Opatření obecné povahy č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní opatření o stavební uzávěře Opatření obecné povahy č. 1/2021
OBEC LIPOVÁ
<br> Lipová č.130 350 02 Cheb
<br> Tel.: 354 593 125/366,724 891 172
<br> e-mail: infongbeclipovaeu,starosta©obeclipova.eu http: www.obeclipova.eu
<br> Územní opatření 0 stavební uzávěře Opatření obecné povahy č.1/2021
<br> Záznam o účinnosti opatření obecné povahy
<br> Územní opatření 0 stavební uzávěře
<br> Správní orgán,kte rý OOP vydal: Zastupitelstvo obce Lipová Datum nabytí účinnosti OOP: 71552 02 L Oprávněná úřední osoba:
<br> Titul,jméno,příjmení: Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> Funkce: starosta obce Lipová
<br> Razítko,podpis:
<br> Zastupitelstvo obce Lipová,příslušné podle 5 5 odst.2 a 5 6 odst.6 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> Vydává
<br> V souladu s ustanovením š 97,98,99 stavebního zákona a ustanovením & 17 vyhlášky 503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.503/2006 Sb.) a s ustanovením 5 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Uzemní opatření 0 stavební uzávěře
<br> 1.Vymezení území,pro které platí stavební uzávěra
<br> Územní opatření 0 stavebním uzávěře se vymezuje pro lokalitu „Mechová - ostrůvek“ v k.ú.Mechová,obec Lipová.Vzhledem k tomu,že se jedná o zvlášť rozsáhlé území,tak v souladu s 5 17 odst.3 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,není území vymezeno parcelními čísly.Dotčené území stavební uzávěrou je vymezeno na výkrese „Stavební uzávěra — Mechová — ostrůvek,situace“,na kopii katastrální mapy platné k 5.12.2021 v měřítku 112000 s vyznačením území,pro které platí stavební uzávěra (viz příloha č.1).Rozsah území je také definován Zprávou o uplatňování Územního plánu Lipová za období 2015- 2020 (viz kapitola 1.19.2.k.ú.Mechová bod b) <.>
<br> 2.Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti Na území dotčeném územním opatřením o stavební uzávěře je zakázáno umisťovat a povolovat v...

Načteno

edesky.cz/d/5467965

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz