« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - informace o oznámení záměru "nádrž Stěbořice, stavba č.5581"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace o oznámení záměru "nádrž Stěbořice, stavba č.5581
*KUMSX02MAIXI*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Neveřejné
<br> Informace o oznámení záměru „Nádrž Stěbořice,stavba č.5581“ podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“) <,>
jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust.§ 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,a jako příslušný správní úřad dle ust.§ 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 6.6.2022 oznámení zpracované podle přílohy
č.3 zákona k záměru
<br>
„Nádrž Stěbořice,stavba č.5581“
(k.ú.Stěbořice)
<br>
<br> oznamovatel: Povodí Odry,státní podnik,IČO: 70890021,Varenská 49,701 26 Ostrava <,>
<br>
<br> který podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br>
<br> Do oznámení lze po předchozí domluvě nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje <.>
<br> Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
mohou veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky (v souladu
s § 6 odst.6 zákona) k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření,a to přímo na výše uvedenou adresu
krajského úřadu <.>
<br> Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese www.msk.cz,odkaz: úřední deska -
E.I.A,SEA – Projednávané záměry,a to pod názvem konkrétního záměru.Veškeré informace o záměru jsou
zveřejněny také na webových stránkách http://portal.cenia.cz/...

Načteno

edesky.cz/d/5467581


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz