« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Novostavba stáje a silážních žlabů v areálu farmy Zechovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace.pdf
/'Tur/u._ <.>
<br> 1282
<br> 80000
<br> 510/8
<br> ý 490/12
<br> 642/1
<br> 5—0/1
<br> 501/17 501/19 660/5 ucn \ 333" ".ZODP.FRDJEKTANT VYFRACDVAL KRESLIL.s; ! 91? “=.NOVÉ OBJEKTY 50-01,02 a 03,CELKOVÁ PLOCHA 5129J7m2 ING' J'KDRBEL me.J'KOREEL m" ING' J'KORBEL ML „Ž.K+! 30mm 85“,_ mšowcs 19,357 01 voumÉ „__ _ ___-_ 035W VOLYNĚ WMD: STRAKONICE \Éfr.m“ 1óo:20095707,mč: CZ28095701
<br> [ ? NOVĚ ZPEWĚNÉ PLOCHY _ ASFALTOEETON PLOCHA 295 0 “ml INVESTDR: AGRO NIŠOVIGE s.r.o.<.> 1050ch 55,3117 111 VOLYNÉ LW „_ _,„1,' STAVBA:
<br> 0115011113511! novým STAVEBNÍCH 031511113 50.01,z a 3 ' ' " ' " " méňmm 1:500
<br> OHRANICENI 110ch ZPEVNĚNÝCH PLOGH 50-04 NOVOSTAVBA STAJE A SILAZNICH ZLABU
<br> NOVÉ PoozEmNi NAFOJENI ELEKTRO som V AREÁLU FARMY ZEC HOVICE R —-—— STÁVAJÍCÍ NADZEMNI vaon VN mv K TRAFOSTANICI parcely č.kat.490/11,st.100,51,101,si.110/1,501/13,50115,501117,DATUM B EZE" 2921 ______ omamné „SMD NADZEMMÍHO veneuivn „„„m 501/17,501/12,501/5.660/1.481/1,490/13,66016 v k.ú.Zechovlce
<br> W390 noví-1 PŘÍPOJKA leÉ \fomr - 50415.OBSAH: č.vÝKR.: \ ggg [ \ NOVE ROZVODY sunove voov zvuxswlcn varu,<,> _,<,>,\? \ 501/15 _NOVÉVEDENIAPŘELOŽKY KANALIZACE C.2 - KATASTRALNI SlTUACNI VYKRES 2 \ 5 “ 1 / 1 4 \ __ srlwmlcí DEŠTOVA A SFLAŠKOVÁ KANALIZACE ! “» A 7 7 /o 1 _ HRANICE FARCEL KN <,>
2021-2820.pdf
Vypraveno dne: ……………………
Počet listů příloh: 1
<br> Městský úřad Volyně
odbor stavební úřad a ŽP
<br> Nám.Svobody 41,387 01 Volyně
tel.: 383 317 224,773 742 374
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
<br> MěÚV/2820/2021
MěÚV/2781/2022
XXXXXXXXX XXXX
<br> Volyně dne XX.XX.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebník
AGRO Nišovice s.r.o <.>,IČO 28130481,Nišovice č.p.55,387 01 Volyně
Zastoupení
Ing.XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Nišovice č.p.79,387 01 Volyně
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Volyně,odbor stavební úřad a ŽP,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné
řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne
15.6.2021 podal stavebník:
<br> AGRO Nišovice s.r.o <.>,IČO 28130481,Nišovice č.p.55,387 01 Volyně <,>
kterého zastupuje Ing.XXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Nišovice č.p.79,387 01 Volyně
(dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu s názvem:
<br> Novostavba stáje a silážních žlabů v areálu farmy Zechovice
(dále jen "stavba") na stavební parcele KN č.st.100 (zastavěná plocha a nádvoří),st.101 (zastavěná
plocha a nádvoří),st.116/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a na pozemkových parcelách KN č.481/1
(ostatní plocha),490/11 (ostatní plocha),490/13 (ostatní plocha),501/6 (ostatní plocha),501/12 (ostatní
plocha),501/13 (ostatní plocha),501/17 (ostatní plocha),660/1 (ostatní plocha),660/6 (ostatní plocha) <,>
1222/1 (ostatní plocha),vše v katastrálním území Zechovice <.>
<br> Stavební záměr obsahuje:
 Novostavbu produkční stáje,novostavbu silážních žlabů a rozšíření stávajících silá...

Načteno

edesky.cz/d/5466487

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz