« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Schválený ZÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený ZÚ
ScHVALENY zAvEnriruV ueer za rok2o2t
<br> \izev obce: fbec Kun6iovice
\dresa (un6iovice 28
C: )0573086
<br> v souladu s $ 43 zAkona 12812000 Sb.o obcich zveiejiujeme n6vrh z6v6redn6ho Udtu,spoledn6
se zprdvou o piezkoumdni hospodaieni <.>
<br> t.OOale o plndni ptijmri a vfdajt (v tis.Kd)
<br> Z.Oaaje o hospodaieni s majetkem a o dal5ich finan6nich operacich
<br> Obec hospodaiila s majetkem v souladu se z6kony a zAvazn'lmi pravidly.Pii vnitinich ani externich kontrol6ch
<br> nebylo zji5t6no,Ze by do5lo k poru5eni pravidel hospodaieni s majetkem <.>
<br> Obec v pr0b6hu roku2020 zrekonstruovala byt v budovd OU,dele opravila pamdtkovii plot kolem OU <.>
<br> Nedo5lo k vfznamnfm piir0stk0m a 0bytk0m majetku,nejvfznamndj5i pohyby jsou uvedeny v piiloZen6 tabulce
<br> Oznadeni majetku hodnota(tis.Kd)
pozn
<br> (n6kup/prodej/bez0 platn
6 nabyti/pozbyti I dar |.<.>.<.> )
<br> :5mkovd dlaZbv 51( rdkup
<br> ech.zhodnoceni OU 47( t6kup
<br> C.i6dku N6zev poloZky Schv.rozo.Upr.rozp Wsledek
401 0 l-iida1-Dahov6piiimv 2 01' 2 35S 2 58(
4020 fiida2 - Nedahov6 piiimv 16( 221 16:
4030 l-ilda 3 - Kaoitdlove oilimv
4040 ffida 4 - Piiiat6 transfery 7( 41i 101',1
4050 >iiimy celkem 224i 2991 3 761
4200 riiimv po konsolidaci 224'' 299i '3161
<br> 4210 l-iida5-B6ZnevVdaie 4 81" 4 711 2 64i
4220 fiida 6 - Kapit6lov6 vVdaie 70( 1 55'1 91(
4240 /Vdaie celkem 5 51i 6 26i 3 55i
4430 /'fdaie oo konsolidaci 5 51i 6 26i 2 95t
<br> 4440 ialdo piiim0 a vVdaiu -3 261 -3 26t 20t
<br>
<br> 3.Vytidtovini finandnich vztaht ke stdtnimu rozpodtu,k rozpoitrim kraj0,obci,stitnim fondim <,>
Nirodnimu fondu a jinfm rozpodttm a k hospodaieni dalSich osob
<br>,t t DU EUn
<br> PoloZka Piiiato Vv6erpdno Popis
411' 6t 62lpen.bonus,volbr
<br> 4111 7' 7' dotace na vlikor
sPr6vt
<br> 421( 28( 28( dotace det.hfisti
<br> 4.Tvorba a pouZiti fond0 (v tis.Kd)
<br> Obec nem6 21dne 0delov6 fondv
<br> 5.Z6v6r ze zpr6vy o Wsledku piezkoum6ni:
<br> Pii piezkoum6ni nebyly zji5t6ny nedostatky <.>
<br> Pii piezkoumdni hospodaie...

Načteno

edesky.cz/d/5466361

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz