« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Schválený ZÚ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený ZÚ
ScHVALENY zAvEnriruV ueer za rok2o2t
<br> \izev obce: fbec Kun6iovice
\dresa (un6iovice 28
C: )0573086
<br> v souladu s $ 43 zAkona 12812000 Sb.o obcich zveiejiujeme n6vrh z6v6redn6ho Udtu,spoledn6
se zprdvou o piezkoumdni hospodaieni <.>
<br> t.OOale o plndni ptijmri a vfdajt (v tis.Kd)
<br> Z.Oaaje o hospodaieni s majetkem a o dal5ich finan6nich operacich
<br> Obec hospodaiila s majetkem v souladu se z6kony a zAvazn'lmi pravidly.Pii vnitinich ani externich kontrol6ch
<br> nebylo zji5t6no,Ze by do5lo k poru5eni pravidel hospodaieni s majetkem <.>
<br> Obec v pr0b6hu roku2020 zrekonstruovala byt v budovd OU,dele opravila pamdtkovii plot kolem OU <.>
<br> Nedo5lo k vfznamnfm piir0stk0m a 0bytk0m majetku,nejvfznamndj5i pohyby jsou uvedeny v piiloZen6 tabulce
<br> Oznadeni majetku hodnota(tis.Kd)
pozn
<br> (n6kup/prodej/bez0 platn
6 nabyti/pozbyti I dar |.<.>.<.> )
<br> :5mkovd dlaZbv 51( rdkup
<br> ech.zhodnoceni OU 47( t6kup
<br> C.i6dku N6zev poloZky Schv.rozo.Upr.rozp Wsledek
401 0 l-iida1-Dahov6piiimv 2 01' 2 35S 2 58(
4020 fiida2 - Nedahov6 piiimv 16( 221 16:
4030 l-ilda 3 - Kaoitdlove oilimv
4040 ffida 4 - Piiiat6 transfery 7( 41i 101',1
4050 >iiimy celkem 224i 2991 3 761
4200 riiimv po konsolidaci 224'' 299i '3161
<br> 4210 l-iida5-B6ZnevVdaie 4 81" 4 711 2 64i
4220 fiida 6 - Kapit6lov6 vVdaie 70( 1 55'1 91(
4240 /Vdaie celkem 5 51i 6 26i 3 55i
4430 /'fdaie oo konsolidaci 5 51i 6 26i 2 95t
<br> 4440 ialdo piiim0 a vVdaiu -3 261 -3 26t 20t
<br>
<br> 3.Vytidtovini finandnich vztaht ke stdtnimu rozpodtu,k rozpoitrim kraj0,obci,stitnim fondim <,>
Nirodnimu fondu a jinfm rozpodttm a k hospodaieni dalSich osob
<br>,t t DU EUn
<br> PoloZka Piiiato Vv6erpdno Popis
411' 6t 62lpen.bonus,volbr
<br> 4111 7' 7' dotace na vlikor
sPr6vt
<br> 421( 28( 28( dotace det.hfisti
<br> 4.Tvorba a pouZiti fond0 (v tis.Kd)
<br> Obec nem6 21dne 0delov6 fondv
<br> 5.Z6v6r ze zpr6vy o Wsledku piezkoum6ni:
<br> Pii piezkoum6ni nebyly zji5t6ny nedostatky <.>
<br> Pii piezkoumdni hospodaie...

Načteno

edesky.cz/d/5466361

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
28. 09. 2022
28. 09. 2022
26. 09. 2022
25. 09. 2022
21. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz