« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Schválený závěrečný účet 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č.5
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Češov,IČ: 00271462
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 02.09.2021
<br> - 06.01.2022
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Češov v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 15.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Češov
<br> Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní - Ing.Vendula Hynková
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Věra Gilková
<br> - kontroloři:
XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 06.01.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské ...
příloha č.4
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Obec Češov00271462
<br> sestavená k 31.12.2021
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2016.V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným
vykazováním na účtech 044 a 045,které byly k 1.1.2016 zrušeny <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis.Kč - podrozvaha 901
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis.Kč - podrozvaha 902
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2021 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle
§27,odst.7 zákona o účetnictví <.>
Reprodukční pořizovací ceny:
Majetek bezúplatně předaný v cenách dle evidence převodce v souladu se zákonem o účetnictví <.>
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace <.>
<br> 2.Změny způsobů oceňová...
příloha č.3
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
00271462IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Češov
Češov 49,506 01 Češov
<br> Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 95 386,00 - Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - - Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> 95 386,00 - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 55 036 444,92 8 869 638,99
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 21 678 423,50 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 30 869 993,99 6 710 771,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 763 638,44 1 620 799,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 538 068,99 538 068,99
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 186 320,00 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - - (069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 95 386,00 95 386,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> -...
příloha č.2
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Češov00271462
sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Češov 49,506 01 Češov
Kontaktní osoba: Ing.Vendula Hynková,hynkova.v@seznam.cz,732732034
<br> 195 624,32 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 94 301,53 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 3 713,50 - Prodané zboží (504)4
<br> 22 897,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 207,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 597,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 400 302,85 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 908 175,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 156 325,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 1 270,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 19 315,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 13 240,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 008 046,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 3 752,60 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 132 822,05 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 85 505,24 -
<br> - -
<br> 5 638,70 -
<br> 10...
příloha č.1
Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2021
<br> Rok
<br> 2021
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00271462
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Češov,Češov 49,506 01 Češov
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> ODPA POL Text Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách
Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 800 000,00 630 000,00 599 943,12 95,2 %
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 13 000,00 40 000,00 39 613,25 99 %
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 80 000,00 103 000,00 102 742,31 99,7 %
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 550 000,00 867 000,00 866 803,99 100 %
0000 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.72 960,00 72 960,00 72 960,00 100 %
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 500 000,00 1 940 000,00 1 939 096,10 100 %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 145 000,00 145 000,00 141 209,00 97,4 %
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 4 100,00 4 100,00 4 020,00 98 %
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 1 000,00 1 000,00 250,00 25 %
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 20 000,00 35 000,00 28 604,46 81,7 %
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.- - 1,48 --- %
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 865 000,00 865 000,00 843 884,40 97,6 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 81 028,19 81 028,19 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 800,00 70 800,00 70 800,00 100 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu - 75 000,00 75 000,00 100 %
<br> 4 121 860,00 4 929 888,19 4 865 956,30 Celkem za 0000: 98,7 %
<br> Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1039 2111 Př.z poskytov.služeb,výrobků,prací,výkonů a práv - 20 000,00 15 400,00 77 %
<br> -...
k nahlédnutí
Závěrečný účet obce Češov za rok 2021
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ: 00271462
<br> Telefon: 493555148
<br> Email: cesov@tiscali.cz
<br> Bankovní spojení: 10925541/0100
<br> Počet členů zastupitelstva: 5
<br> V roce 2021 pracoval finanční a kontrolní výbor obce <.>
<br> Obec Češov je členem Svazku obcí Mariánská zahrada <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Schválený rozpočet
v Kč
<br> Rozpočet po změnách
v Kč
<br> Plnění k 31.12.2021
v Kč
<br> Tř.1 Daňové příjmy 4051060,00 4703060,00 4639128,11
<br> Tř.2 Nedaňové příjmy 437900,00 458400,00 438260,01
<br> Tř.3 Kapitálové příjmy 0 0 0
<br> Tř.4 Přijaté transfery 70800,00 226828,19 226828,19
<br> Příjmy po konsolidaci 4559760,00 5388288,19 5304216,31
<br> Tř.5 Běžné výdaje 2970204,00 3341973,48 2179008,30
<br> Tř.6 Kapitálové výdaje 100000,00 100000,00 0,00
<br> Výdaje po konsolidaci 3070204,00 3441973,48 2179008,30
<br>
<br> Tř.8 Financování - 1489556,00 - 1946314,71 - 3125208,01
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN2-12 jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a
<br> jsou součástí závěrečného účtu <.>
<br> Obec Češov neúčtuje o hospodářské činnosti <.>
<br>
<br> 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br>
<br> Obec Češov nemá zřízen žádný fond <.>
<br>
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2021:
<br> 231 10 ZBÚ 10925541/0100 5,736.658,84 Kč
<br> 231 20 spořící účet 43-8304690297/0100 6,818.605,62 Kč
<br> 231 30 ZBÚ ČNB 94-9510541/0710 1,386.224,16 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3) Souhrn majetku obce Češov k 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Stálá aktiva
<br> 021 – Stavby 30,869.993,99
<br> 022 – Samostatné movité věci 1,763.638,44
<br> 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek 538.068,99
<br> 031 - Pozemky 21,678.423,50
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5466347

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
01. 12. 2022
01. 12. 2022
24. 11. 2022
24. 11. 2022
22. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz