« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Informace pro občany Ukrajiny od Ministerstva vnitra ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace UA - oranžový stupeň (CZ) (1.33 MB)
Jedná se pouze o zjednodušenou formu informací.Více najdete na mvcr.cz/ukrajina nebo volejte na infolinku +420 974 801 802
<br> Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny
<br> Mám v České republice
rodinu nebo nějaké zázemí
<br> Informace se týkají nově příchozích občanů Ukrajiny <.>
Nejsou určeny pro cizince,kteří jsou v České republice zaměstnaní nebo mají v České republice nějaký pobytový status <.>
<br> Pokud mám v České republice rodinu nebo
<br> nějaké zázemí,mohu přijet na bezvízový styk
<br> do České republiky.Následně si na pracovišti
<br> Ministerstva vnitra požádám o speciální
<br> dlouhodobé vízum <.>
<br> Nemám v České
republice žádné zázemí
<br> Pokud nemám v České republice žádné zázemí a nemám
<br> prostředky na ubytování,mohu kontaktovat infolinku
<br> Ministerstva vnitra.Infolinka mi pomůže se zorientovat <.>
<br> Je možné se dostavit do Registračního humanitární
<br> střediska Vyšní Lhoty.Adresa: Vyšní Lhoty 234,739 51
<br> +420 974 801 802
<br> Více najdete na mvcr.cz/ukrajina
Informace UA - oranžový stupeň (UA) (1.31 MB)
|H(|)0pMaL|,Íil ANSI HOBOHPMGYHMX TPOMaAf-IH YKpa'I'HM " ":: 2225212151215“ chbopmauisq CTocyCTbCH Hosonpuóynux rpomanm-l YKpa'l'l-m <.>
<br> XXXX He npmsuaqeua mm ÍHXXeMIJ,ÍB,HKÍ npaLuoron: y L-lerKÍf/I Pecnyóniui aóo B)Ke mawa noasin Ha I'Ip0)KVIBaHHf—l B LlerKÍVI Pecnyóniui <.>
<br> Y mel-le e CIM Sl aóo nem-mu FI He mam nesl-mů nocain
<br> “0231233921351 '?Kiň y "'IGCbKÍň Pecnyóniui
<br> HKmo FI He XXXX neBHMň nocsip,y LlerKÍVI Pecnyóniui Ta
<br> He meno CIJÍHaHCÍB Ha I'IpO)KI/IBaHHFI,n M0)Ky 3B'Fl3aTl/ICFI 3
<br> ÍHQOpMaLlÍŘHOI-O niHiew MiHiCTepCTBa BHyTpiLLIHÍX cnpaB.IHCI)OJ1ÍHÍFI „u,onomome meHi 30pÍ€HTyBaTMCFL MO)KHa
<br> HKmo y mel-le e CÍM'FI aóo I'IeBHl/IVI nocsip,y LlerKÍÍÍI Pecnyóniui,n MO)Ky npm'l'xaTM no LlerKO'I'|3eCI'Iy611ÍKl/I Ha I'IÍACTaBÍ 6e3BisoBoro pexmmy.3ro,q0M ;] 6yp,y nonaBaTm AOKyMeHTM
<br> Ha cneuiaany Aoarochoxoay Bisy B I'lpVIl/ITVI „uo PGGCTpaLlIl/IHOI'O rymaHlTapHoro ueHpr
<br> ((BVILUHÍ Hron/m.BMLIJHÍ 11mm 234,739 51 <.>
<br> +420 974 801 802 <.>
<br> MÍHÍCTepCTBÍ BHyTpÍLIJHÍX cnpaB <.>
<br> A A Binbwe M0)I(Ha 3Hal7ITVI Ha
<br> mvcr.cz/ukrajina
<br> L|,e nmue cnpomeHa daopma indaopmaui'l'.BinbLue mom-la 3Haňm Ha mvcr.cz/ukrajina aóo 3aTened30HyBaTI/l Ha inaopMauiňl-ly niHÍIO +420 974 801 802 <.>
Informace UA - zelený stupeň (CZ) (1.21 MB)
Jedná se pouze o zjednodušenou formu informací.Více najdete na mvcr.cz/ukrajina nebo volejte na infolinku +420 974 801 802
<br> Informace pro občany Ukrajiny,kteří mají pobytové
oprávnění na území České republiky
Informace se týkají občanů Ukrajiny,kteří již žijí na území České republiky a mají nějaké
pobytové oprávnění v České republice <.>
<br> DLOUHODOBÝ
POBYT
<br> KRÁTKODOBÉ
VÍZUM
<br> bezvízový
styk
<br> Prodloužení dlouhodobého
<br> pobytu si můžete vyřídit
<br> standardní cestou <.>
<br> Končí vám v nejbližších 14 dnech pobyt
<br> či vízum,které již nemůžete prodloužit,a
<br> nemůžete odcestovat? Dostavte se na
<br> pracoviště OAMP MV,kde vám bude
<br> vydáno speciální dlouhodobé vízum <.>
<br> Pokud přijedete do České republiky na
<br> bezvízový styk,můžete si hned vyřídit
<br> speciální dlouhodobé vízum na našich
<br> pracovištích OAMP MV <.>
<br> Kontakt na pracoviště OAMP MV najdete na: mvcr.cz/ukrajina
<br> KONČÍ MI
Informace UA - zelený stupeň (UA) (1.27 MB)
Ichopmauin mm rpomaAm-l YKpa'l'l-m,má Bme ř=- -=ř ŠÉÉÉTEŠUBWW Mal-OTb HOCBÍAKy Ha npomuBal-u-m B l-Iexi'|'
<br> IHdaopmauiH CTocyGTbCFI rpomannH YKpa'l'HM,FIKÍ B>+<e I'Ip0)KVIBaIOTb y l-IeC|>|(i|7| Pecnyóniui Ta MaIOTb HOCBÍAKy Ha I'Ip0)KVIBaHHiI B l-Iecr.»|(il7| Pecnyóniui <.>
<br>,? B MEHE 3AKIHLIY€TbCFI
<br> TVIM'—|ACOBE KOPOTKOCTPOK BE3BI30BI/1I71 I'IEPEBYBAHHFI OBA BI3A PE)KVIM
<br> BM Mo>KeTe odJOpMVITM Bame nepeóyBal-u-m aóo Bi3a 3aKiHuuTbcn HKmo BVI npm'l'AeTe,qo LlerKO'I'|3eCI'Iy611ÍKl/I npOAOBXeHHg npomrom HaCTynHMX 14 AHÍB,FIKÍ BM 6inbu.|e Ha I'IÍACTaBÍ 6e3BisoBoro pexmmy,BIA TVIMLIaCOBOI'O nepe6YBaHHg He mome're npvoaxmm i ne momeTe MO)KeTe HeraňHo OTpMMaTM cneuianbl-ly CTaHAapTHMM cnocoóoM_ Bvú'xaTu 3 L-|P? I'Ipmxoane Ha poóoqe Micue AOBI'OCTPOKOBy Bi3y Ha HaLLll/IX poóoqu.OAMP MV,ne BaM BMAaAyTb cneuiaany MÍCLlFlX OAMP MV.nosrocmoxosy Bi3y <.>
<br> BVI M0)KeTe 3HaÍ7ITI/I KOHTaKTHy ichopmauiro Ha poóoqe Micue OAMP MV 3a anpecoro: mvcr.cz/ukrajina
<br> Ll,e nmue cnpou.|,e|-|a daopma inJopmauíl'.BinbLue mom-la 3Ha|7|TM Ha mvcr.cz/ukrajina aóo 3aTened30HyBaTM Ha inmpmauiňl-ly HÍHÍIO +420 974 801 802

Načteno

edesky.cz/d/5466264

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz