« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Stanovení DZ VPS Štursova 51 - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stursova_51_01_2_tisk.pdf
41
<br> 41a
<br> 43
<br> 43a
<br> 45
<br> 47
<br> 4
7
a
<br> 34
<br> 36
<br> 3
8
<br> 4
0
<br> 4
9
<br> 5
1
<br> 5
3
<br> 4
2
<br> 4
4
<br> 5
5
<br> 5
7
<br> Štursova
<br> zám <.>
<br> p
o
p
e
ln
ic
e
<br> zám
<.>
<br> zám <.>
<br> SL
<br> SL
<br> SL
<br> VO
<br> ZRCADLO
<br> Z 3
<br> Z
3
<br> Z
3
<br> SL
<br> E
2
b P
2
<br> SL
<br> A
1
2
<br> VO
<br> TS
<br> B
2
9
<br> VO
<br> IJ 4
a
<br> 2
<.> C
<br> a
n
o
ca
r s
<.> r.o
<.>
<br> 1.C
a
n
o
C
a
r s
<.> r.o
<.>
<br> E
1
3
<br> R
É
S
E
R
V
É
<br> IP
1
2
<br> FY SUPERAX GOLD s.r.o <.>
<br> 1 VOZIDLO
<br> O
D
S
T
R
<br> A
N
IT
<br> E
1
3
<br> R
É
S
E
R
V
É
<br> IP
1
2
<br> TS
<br> BUS
<br> Š
turso
<br> v
a
<br> 5,75
<br> 5,75
<br> 2
<,> 0
<br> V 10e
INSTALOVAT
<br> E
1
3
<br> fy L
E
S
E
N
S
K
Y
<.> C
<br> Z
<br> 1 V
O
Z
ID
<br> L
O
<br> R
É
S
E
R
V
É
<br> IP
1
2
<br> K
<br> 3
<,> 8
<br> 3
<,> 9
<br> E
1
3
<br> IN
S
T
A
L
O
<br> V
A
T
<br> FY SUPERAX GOLD s.r.o <.>
<br> 2x
<br> S
<br> 4.5.2022
<br> Souhlasíme se ZUK
<br> Brněnské komunikace
<br> 639 00 Brno | IČ: 507 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098
<br> Renneská třída 787/1aBrněnské komunikace a.s <.>
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br>
po zaplacení ceny <.>
místní komunikace nebo jejich úseky,jež lze užít ke stání vozidel jen
s příslušným nařízením statutárního města Brna,kterým se vymezují
roku,nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání,v souladu
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
<br> Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
<br> UL.ŠTURSOVA 51 - MK
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> ING.M.PERNICA
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: XXXXX XXXXXXXX
<br> NÁZEV AKCE:
<br> D...
0342634_22_Komin_Stursova_51.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br> Č.J.: MMB/0342634/2022/HED VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0069594/2022/5 TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),na základě projednání dle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32
<br> Brno,v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 171 a následně části šesté
<br> zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci II.tř <.>,ul.Štursova před č.o.51,Brno,podle výkresové
<br> dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
<br> dopravního značení podle tohot...

Načteno

edesky.cz/d/5465659

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz