« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Závěrečný účet MRB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet MRB
Sdružení obcí Mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích
<br> Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí za rok 2021
<br> (podle š 17 zákona č.25 012000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Název Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet
<br> PŘÍJMY
<br> Transfery
<br> - neinv.přijaté transfery od obcí 226 800,—- 226 800,-- 226 800,--
<br> 6310 Příjmy z fm.operaci
<br> —příjmy z úroků 110,-- 110,-- 23,12
<br> 2321 Odvádění odpadních vod
<br> -pronájmy 48 000,-— 48 000,-- 49 107,--
<br> 6409 Ostatní činnosti
<br> -neinv.dary 35 000,—— 35 000,-- 35 000,--
<br> Příjmy celkem 309 910,-- 309 910,—— 310 930,12
<br> VÝDAJE
<br> 6409 Ostatní činnnosti MRB 309 910,-- 309 910,—- 249 515,54
<br> Výdaje celkem 309 910,-- 309 910,-- 249 515,54
<br> Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 61 414,58
<br> Financování 0,00 0,0,- 61 414,58
<br> Stav ZBÚ k 1.1.2021 k 31.12.2021 Zvýšení o 98 510,12 159 924,70 6141458
<br> Podrobný rozpis příjmů a výdajů je uveden ve výkazu Fin 2-12 (příloha č.l)
<br> 2) Účelové fondy
<br> DSO netvoří účelové fondy
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a rozpočtům veřejné úrovně
<br> DSO nečerpal dotace ze státního rozpočtu,státních fondů
<br> 4) Majetek,pohledávky,závazky a návratné finanční výpomoci
<br> Majetek DSO k 31.12.2021 činil dle rozvahy (příloha č.2) 163 648 590,29,ztoho
<br> A.Stálá aktiva
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 28 600,--
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 163 460 065,59
<br> 111.Dlouhodobý finanční majetek 0,--
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky O,-- B.Oběžná aktiva
<br> I.Zásoby Úr-
<br> Il.Krátkodobé pohledávky 0,--
<br> 111.Krátkodobý finanční majetek 159 924,70 C.Vlastní kapitál 129 090 974,95 D.Cizí zdroje
<br> II.Dlouhodobé závazky 34 531 559,34
<br> 111.Krátkodobé závazky 26 056,--
<br> 5) Hospodářská činnost
<br> DSO nemá vedlejší činnost <.>
<br> 6) Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2021
<br> Zůstatek na BÚ 159 912,7
<br> 7...

Načteno

edesky.cz/d/5460947

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz