« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Závěrečný účet obce Rovná za rok 2021 - návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Rovná za rok 2021 - návrh
Závěrečný účet obce Rovná za rok 2021 - návrh
<br> 517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> 1.v Kč Schválený,_.Plnění k u - ' U Aplnenl k rozpočet praveny rozpocet 31.12.2021 upravenému rozpočtu Tř.1-Daňové př'jmy 5803400,— 5.800.452,— 7.489.735,08 129,12 Tř.2—Nedaň.příjmý 3784000,— 3.793.769,— 6.168.816,41 162,60 TFB-Kapitál.příjmy 20.000; 30.000,— 1.795.629,- 5.985,43 Tř,4fPřijaté transfer 207 600,- 1068.473 46
<br> 1.068 473£9 100 —
<br> TFS—Běžné výdaje 15530220,— 17.053.812,46- 11.184.394,19 65,58 G'ZBO'OOO'Í _ 5.629 102 — 94 846— 1 68
<br> Tř 6 — Kap'tálové výdaje
<br> SaldozPříjmý—
<br> Výdaje po konsol.-11.990.220,- -11.990.220,A 5.243.413,49 43,73 Tř.8fFinancování 11390220,— 11390220,— —5.243.413,49 43,73 Přij.úvěry a půjčky 0,— 0,— 0,— 0,00 Splátky úvěrů 0; 0; 0,— 0,00 Fond rezerv
<br> Fond.<.>.<.>.<.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu prljmu,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladbyjsou obsaženy v příloze l a 2 a jsou k nahlédnutí na OÚ Rovná u účetní úřadu (Fin—2—12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích — výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní uzávěrky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě Výkaz a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok
<br>.Poskytnuté příspěvky na provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rovná 1.172.054,so Kč.Neinvestiční transfery obcím ( hasiči) Město Březová 40.000,- Kč
<br>.Výdaje obce na:
<br> - teplo a TUV 138653834 Kč - bytové hospodářství 359.794,31 Kč - nebytové hospodářství 1.862374,70 Kč - veřejné osvětlení 41.064,85 Kč
<br> 2.Hospodaření zřízené příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ)
<br> - návrh na rozdělení výsledku hospodaření
<br>.Hrubý výsledek hospodaření 187.966,82 Kč.zlepšený VH ke vztahu k zřizovateli 18736632 Kč.Fond odměn 60.000,—»Kč.Rezervnífond 12736632 Kč
<br> Roční účetní závěrky příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ) včetně všech ...

Načteno

edesky.cz/d/5460932

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz