« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Vodovod Pomoraví - Závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záznam z dílčího PH Vodovod Pomoraví.pdf [0,33 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/65714/2021/OK/7346 Počet listů: 1
Č.j.: KUOK 79554/2021 Počet stran: 2
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ
<br> zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> Vodovod Pomoraví,svazek obcí
<br> za rok 2021
<br> IČ 47921129
<br>
Dne 20.12.2021 byl zástupce
dobrovolného svazku obcí:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX - předseda
představenstva
<br>
kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání telefonicky seznámen s obsahem zápisu
z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 vykonaného dne
16.12.2021 <.>
<br> Místo provedení dílčího přezkoumání: Vodovod Pomoraví,svazek obcí
Okružní 880,Kostelec na Hané
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2021:
- byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> - Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola
plánovaných a připravovaných operací vedoucím zaměstnancem organizačního
útvaru odpovědným za správu rozpočtu orgánu veřejné správy nebo jiným
zaměstnancem pověřeným k tomu vedoucím tohoto orgánu jako správcem
rozpočtu <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,předseda představenstva dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví <,>
svazek obcí,prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání
a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření vykonala kontrolní skupina ve složení:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
……………………………………………….<.>
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br>
Bc.XXXXX XXXXXXXXX
……………………………………………….<.>
kontrolor
<br>
Datum vyhotovení: 20.12.2021
<br>
<br> Zápis z dílčího přezkoumání bude předán do datové schránky územního celku.Tím nejsou
dotčena práva územního celku dle § 6 a 7 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Záznam o projednání zápisu z...
Vykaz_zisku_a_ztraty_2021-12.pdf [0,06 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Vodovod Pomoraví,svazek obcí; IČO 47921129; Okružní 880,Kostelec na Hané,798 41
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Výstavba vodovodů,zásobování pitnou vodou
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 15 942 483,64 0,00 15 870 868,43 0,00
I.Náklady z činnosti 15 942 483,64 0,00 15 870 868,43 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 37 065,93 0,00 24 127,62 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 485 958,65 0,00 672 123,25 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 -64 000,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 52 984,76 0,00 4 611,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 9 992,50 0,00 6 601,70 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 841 279,52 0,00 442 561,66 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 189 207,00 0,00 1 447 141,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 331 620,00 0,00 418 993,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 6 642,00 0,00 6 788,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 43 275,00 0,00 50 475,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 3 242,00 0,00 4 546,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 4 390,89 0,00 587,60 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Ji...
Rozvaha_2021-12.pdf [0,08 MB]
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Výstavba vodovodů,zásobování pitnou vodou
<br> Vodovod Pomoraví,svazek obcí; IČO 47921129; Okružní 880,Kostelec na Hané,798 41
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 739 992 544,25 141 438 749,00 598 553 795,25 647 001 419,28
A.Stálá aktiva 726 118 245,30 141 413 659,79 584 704 585,51 590 629 812,68
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 28 739,60 28 739,60 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 28 739,60 28 739,60 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 726 089 505,70 141 384 920,19 584 704 585,51 590 629 812,68
<br> 1.Pozemky 6 227 230,80 0,00 6 227 230,80 6 227 230,80031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 714 821 393,24 140 233 899,53 574 587 493,71 528 513 238,82021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 4 887 486,00 997 625,00 3 889 861,00 3 784 796,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 153 395,66 153 395,66 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0...
Priloha_2021-12.pdf [0,08 MB]
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Výstavba vodovodů,zásobování pitnou vodou
<br> Vodovod Pomoraví,svazek obcí; IČO 47921129; Okružní 880,Kostelec na Hané,798 41
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka nebyla nucena změnit účetní metody
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - č.710 a metodiky JMK <.>
<br> způsob účtování zásob B
způsoby oceňování zásob,drobného majetku,cenných papírů,majetkových účastí,finančních investic,atd <.>
postupy účtování u opravných položek k 31.12.daného účetního období
zvolený způsob odpisování majetku rovnoměrný; o odpisech účtuje ročně <.>
způsob účtování fondů rozvahově prostřednictvím účtu 401
časové rozlišení ročně
přecenění na reálnou hodnotu neprovádíme,účtuje se v pořizovacích cenách
dlouhodobé zálohy transferů od obcí jsou použity na investiční výstavbu (vodovodů)
další specifické postupy - účtování uvnitř účetní jednotky je sledováno dle jednotlivých bývalých okresů SU,OL,PV
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1 145 852,37 1 145 852,37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 11 084,60 11 084,60
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 93 272,63 93 272,63
<br> 3.Vyřazené pohledávky 9...
Prehled_uveru_2021-12.pdf [0,04 MB]
Tabulka č.1: Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Vodovod Pomoraví,svazek obcí Okružní 880,Kostelec na Hané,798 41,IČO 47921129
<br> Sestaveno k 31.12.2021
<br> IČO
poskytovat
ele úvěru <,>
zápůjčky
nebo NFV
<br> 1
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> 2 3
<br> Určení <,>
zda se
jedná o
<br> úvěr (Ú) <,>
zápůjčku
(Z),nebo
<br> NFV
(NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo NFV
<br> 4 5
<br> Kód
měny
<br> 6
<br> Sjednaná výše
úvěru <,>
<br> zápůjčky nebo
NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru <,>
<br> zápůjčky
nebo NFV
<br> 7
<br> Splacená výše
jistiny úvěru <,>
<br> zápůjčky nebo
NFV
<br> 8 9
<br> Výše
zaplacených
<br> úroků
a poplatků
<br> Úroková
sazba
v %
<br> Okamžik
uzavření
<br> smlouvy o
úvěru
<br> nebo smlouvy
o zápůjčce <,>
<br> veřejnoprávní
smlouvy o
poskytnutí
NFV,nebo
okamžik
vydání
<br> rozhodnutí
o poskytnutí
<br> NFV
<br> Termín
splatnosti Způsob ručení
<br> 10 11 12 13
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Vypracoval: Veronika Zapletalová,737310456 Kontroloval: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX Datum: XX.X.XXXX
(jméno a příjmení,telefon) (jméno a příjmení,telefon)
<br> 11/
návrh záv. účtu.pdf [1,50 MB]
pozn.stavba
et 018 DDNM 28 739,60
et 021 stavby 714 821 393,24
<br> z toho vrty 16 986 000,00 SU
stavba VP spole né 4 602 674,35 spol
stavba VP SU-vklad majetku 3 908 362,00 K SU
stavba VP 1 46 743 284,14 K SU
stavba VDJ Dub.7 495 090,13 K SU
stavba VP 5 10 230 323,30 K SU
stavba VP Zvole 1 785 829,00 K SU
stavba VP OL (2,3,6) 216 055 025,86 ZP OL
stavba VP OL-vklad majetku 13 354 927,34 K OL
stavba VP SN-p ípojky 7 948 117,20 OL
stavba VP PV (AS,Z,4,7,8,10,11,12,13) 217 852 220,34 K PV
stavba VP PV-vklad majetku 18 253 324,51 K PV
stavba VP14 Stražisko 27 570 960,47 K PV
stavba VP15 Plumlovsko 31 915 444,34 K PV
stavba VP16 Laškovsko 26 599 174,38 K PV
stavba VP PV 20 Konice 8 937 464,11 K PV
stavba ad G 54 583 171,77
<br> et 022 HIM 4 887 486,00
et 022 DDHM 153 395,66
et 031 pozemky 6 227 230,80
<br> z toho pozemky VP 1 90 999,00 SU
pozemky VP 5 5 419 850,00 SU
pozemky VP OL 170 617,00 OL
pozemky VP PV 512 564,80 PV
pozemky VP PV14 14 800,00 VP14
pozemky VP PV15 18 400,00 VP15
<br> et 042 po ízení investi.majetku 0,00
et 078 oprávky k DDNM 28 739,60
et 081 oprávky ke stavbám 140 233 899,53
<br> z toho vrty 6 303 996,00 SU
stavba VP spole né 736 512,00 spol
stavba VP SU-vklad majetku 1 102 608,00 SU
stavba VP 1 12 608 342,83 SU
stavba VDJ Dubicko 272 568,00 SU
stavba VP 5 3 466 056,00 SU
stavba VP Zvole 632 544,00 SU
stavba VP OL (2,3,6) 44 989 662,19 OL
stavba VP OL-vklad majetku 2 801 230,00 OL
stavba VP SN-p ípojky 2 737 476,00 OL
stavba VP PV (AS,Z,4,7,8,10,11,12,13) 45 531 064,51 PV
stavba VP PV-vklad majetku 3 916 660,00 PV
stavba VP14 Stražisko 4 962 816,00 PV
stavba VP15 Plumlovsko 3 191 580,00 PV
stavba VP16 Laškovsko 5 729 520,00 PV
stavba VP20 Konice 1 251 264,00 PV
<br> et 082 oprávky k samost.mov.v c.997 625,00
et 088 oprávky k DDHM 153 395,66
et 194 oprav.položky k odb ratel.25 089,21
et 231 ZBÚ - stav k 31.12.2020 13 522 942,05
et 261 Pokladna - stav k 31.12.2020 7 879,00
et 311 pohledávky k odb ratel m -ŠPVS,vodné 316 536,00
et 314 zálohy na ener...
návrh záv. účtu (1).pdf [1,50 MB]
pozn.stavba
et 018 DDNM 28 739,60
et 021 stavby 714 821 393,24
<br> z toho vrty 16 986 000,00 SU
stavba VP spole né 4 602 674,35 spol
stavba VP SU-vklad majetku 3 908 362,00 K SU
stavba VP 1 46 743 284,14 K SU
stavba VDJ Dub.7 495 090,13 K SU
stavba VP 5 10 230 323,30 K SU
stavba VP Zvole 1 785 829,00 K SU
stavba VP OL (2,3,6) 216 055 025,86 ZP OL
stavba VP OL-vklad majetku 13 354 927,34 K OL
stavba VP SN-p ípojky 7 948 117,20 OL
stavba VP PV (AS,Z,4,7,8,10,11,12,13) 217 852 220,34 K PV
stavba VP PV-vklad majetku 18 253 324,51 K PV
stavba VP14 Stražisko 27 570 960,47 K PV
stavba VP15 Plumlovsko 31 915 444,34 K PV
stavba VP16 Laškovsko 26 599 174,38 K PV
stavba VP PV 20 Konice 8 937 464,11 K PV
stavba ad G 54 583 171,77
<br> et 022 HIM 4 887 486,00
et 022 DDHM 153 395,66
et 031 pozemky 6 227 230,80
<br> z toho pozemky VP 1 90 999,00 SU
pozemky VP 5 5 419 850,00 SU
pozemky VP OL 170 617,00 OL
pozemky VP PV 512 564,80 PV
pozemky VP PV14 14 800,00 VP14
pozemky VP PV15 18 400,00 VP15
<br> et 042 po ízení investi.majetku 0,00
et 078 oprávky k DDNM 28 739,60
et 081 oprávky ke stavbám 140 233 899,53
<br> z toho vrty 6 303 996,00 SU
stavba VP spole né 736 512,00 spol
stavba VP SU-vklad majetku 1 102 608,00 SU
stavba VP 1 12 608 342,83 SU
stavba VDJ Dubicko 272 568,00 SU
stavba VP 5 3 466 056,00 SU
stavba VP Zvole 632 544,00 SU
stavba VP OL (2,3,6) 44 989 662,19 OL
stavba VP OL-vklad majetku 2 801 230,00 OL
stavba VP SN-p ípojky 2 737 476,00 OL
stavba VP PV (AS,Z,4,7,8,10,11,12,13) 45 531 064,51 PV
stavba VP PV-vklad majetku 3 916 660,00 PV
stavba VP14 Stražisko 4 962 816,00 PV
stavba VP15 Plumlovsko 3 191 580,00 PV
stavba VP16 Laškovsko 5 729 520,00 PV
stavba VP20 Konice 1 251 264,00 PV
<br> et 082 oprávky k samost.mov.v c.997 625,00
et 088 oprávky k DDHM 153 395,66
et 194 oprav.položky k odb ratel.25 089,21
et 231 ZBÚ - stav k 31.12.2020 13 522 942,05
et 261 Pokladna - stav k 31.12.2020 7 879,00
et 311 pohledávky k odb ratel m -ŠPVS,vodné 316 536,00
et 314 zálohy na ener...
Fin212M_2021-12.pdf [0,14 MB]
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Výstavba vodovodů,zásobování pitnou vodou
<br> Vodovod Pomoraví,svazek obcí; IČO 47921129; Okružní 880,Kostelec na Hané,798 41
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 20.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 1 076 660,00 1 076 680,00 1 076 680,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4221 2 945 791,00 2 945 794,00 2 945 794,00Investiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4 022 451,00Bez paragrafu 4 022 474,00 4 022 474,00 100,00XXXX
<br> 2310 2111 800 000,00 1 205 000,00 1 103 574,93Příjmy z poskytování služeb a výrobků 91,58
<br> 2310 2139 3 935 000,00 3 935 000,00 3 692 012,93Příjmy z pronájmu majetku j.n.93,82
<br> 2310 2141 15 969,00 15 969,00 12 583,90Příjmy z úroků (část) 78,80
<br> 4 750 969,00Pitná voda 5 155 969,00 4 808 171,76 93,252310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 14 044 419,67Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 6330 4139 51 000,00 51 000,00 43 275,00Ostatní převody z vlastních fondů 84,85
<br> 51 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 51 000,00 14 087 694,67 27 622,96330 XXXX
<br> 6399 2329 720 000,00 886 803,33 886 803,33Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100,00
<br> 720 000,00Ostatní finanční operace 886 803,33 886 803,33 100,006399 XXXX
<br> 235,3210 116 246,339 544 420,00Celkem 23 805 143,76
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2310 5011 1 265 000,00 1 150 660,00 1 050 187,00Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.mí...

Načteno

edesky.cz/d/5460605

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz