« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Stanovisko k návrhu na pořízení Souboru změn č. 2 ÚP Velký Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovisko k návrhu na pořízení Souboru změn č. 2 ÚP Velký Újezd
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE
ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br> úřad územního plánování
Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
<br> strana 1/9
<br>
<br> Spisový znak – 326.1,skartační znak/skart.lhůta – A/10
<br>
Č.j.SMOL/148088/2022/ODUR/UUP/Sch V Olomouci 24.05.2022
Spisová značka: S-SMOL/043376/2021/ODUR
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX,dveře č.X.XX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: lenka.schinneckova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXX XXXXX
<br>
<br>
Věc: Stanovisko k návrhu na pořízení Souboru změn č.2 ÚP Velký Újezd
<br>
Magistrát města Olomouce jako úřad územního plánování dle § 6 odst.1 písm.c ) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) <,>
obdrţel další ţádosti městyse Velký Újezd o pořízení změn Územního plánu Velký Újezd.K
uvedenému návrhu změn vydává úřad územního plánování toto stanovisko:
<br>
Návrh na pořízení změn ÚP Velký Újezd obsahuje tyto další poţadavky na změnu vyuţití:
<br>
33) Ţádost Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,Vladimíra Marcalová,pozemek p.č.XX k.ú.Velký Újezd
<br>
Vlastníci pozemku p.č.47 (zahrada) ţádají o posouzení změny územního plánu „zelené plochy“ a
moţnost výstavby rodinného domu <.>
Návrh úhrady nákladů na uvedenou změnu územního plánu neuveden <.>
<br>
Stanovisko pořizovatele:
V platném Územním plánu Velký Újezd je pozemek součásti stabilizované plochy zeleně ze
specifickým vyuţitím (soukromé zahrady a zahrádky) ZX <.>
Pozemek se nachází ve vnitrobloku bez vazby na veřejné prostranství.Pozemek tedy nelze vymezit
jako pozemek rodinného domu <.>
<br>
Úřad územního plánování pořízení změny nedoporučuje <.>
<br>
34) Ţádost ing.XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,pozemek p.č.XXXX k.ú.Velký Újezd
<br>
Vlastníci pozemku ţádají o změnu územního plánu a zařazení předmětného pozemku p.č.1119
(zahrada) do XXXXX pro výstavbu rodinného domu <.>
Změna funkční plochy je umístěna v zastavěném území obce a nedo...

Načteno

edesky.cz/d/5455555

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz