« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Veřejná vyhláška - rekonstrukce ulice K Vodopádům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - rekonstrukce ulice K Vodopádům
Město Beroun Tel.: +420 311 654 111 Pracoviště:
Husovo nám.68 e-mail: posta@muberoun.cz Politických vězňů 20
Beroun-Centrum ID Datové schránky: 2gubtq5 Beroun-Město
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz 266 01 Beroun
IČO: 00233129
<br>
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
07.06.2022 MBE/63864/2021/DOPR-
<br> TrI
00401/2022/DOPR/5 Ing.Ivana Trunečková/
<br> 311654328
doprava12@muberoun.cz
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Rozhodnutí
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen stavební zákon) a podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů,posoudil v souladu s ustanovením §94o stavebního zákona žádost stavebníka obce Srbsko <,>
<br> K Závěrce 16,267 18 Srbsko,zastoupené ing.Věrou Procházkovou,Zahradníčkova 18,150 00 Praha 5,a podle
<br> § 94p stavebního zákona a § 13 vyhlášky 503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního
<br> opatření a stavebního řádu
<br> I.s c h v a l u j e stavební záměr
<br> na stavbu
<br> „Rekonstrukce ulice K Vodopádům,Srbsko“
<br> na pozemcích p.č.601/2,601/3,375/18,601/5,601/6,601/7,601/8,601/9,601/11 v k.ú.Srbsko u Berouna <.>
<br>
<br>
<br> Předmětem tohoto stavebního záměru je rekonstrukce stávající ulice K Vodopádům v délce 195m.Komunikace
<br> o šířce 3,6m bude bez zvýšených obrub odvodněna vsakováním vprostřed vozovky.Součástí komunikace je
<br> opěrná zeď délky 57m <.>
<br>
<br> II.stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby
<br>
1.Stavba bude umístěna na pozemcích p.č.601/2,601/3,375/18,601/5,601/6,601/7,601/8,601/9 <,>
601/11 v k.ú.Srbsko u Berouna tak,jak je zakresleno na výkrese č.C.2 katastrální situační výkres
<br> 2.Stavba bude provedena podle p...

Načteno

edesky.cz/d/5451668

Meta

Stavební informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz