« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Návrh závěrečného účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021.pdf
ZPRÁVA
<br> o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obec Břežany
<br> za období od 01.01.2021 do 31.12.2021
<br> :.<.>.—„.<.> :: ;;Haxgw—hswxa „ :.art:; „„ :>.<.> if(—)n—ň—Lv- w:.wyammgxaqkwmaf )řaMWékwlr “:v- „.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „ _.<.>.xu;
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávního celku (dále jen „územní celek“):
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce
<br> Auditor:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,auditor,osvědčení č.XX XX,Na Petynce 983/30,169 00 Praha 6
<br> Vymezení pravomoci auditora kprovedení přezkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany:
<br> Auditor provedl prozkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany se sídlem Břežany 23,ICO 00573396,v souladu s ustanovením g 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením
<br> © 2,písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání:
<br> Kancelář auditora a Obce Břežany
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo dne 03.června 2022 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany auditorem:
<br> Přezkoumání bylo zahájeno dne 21.května 2022 převzetím hlavní knihy za rok 2021 a seznámením s významnými změnami v přezkoumávaněm období <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo ukončenou kontrolou výpočtu poměrových ukazatelů dne 03.června 2022 <.>
<br>.nyw—„caš—rg=»p.—.„MW.Z„,+=»„ ' v:: ' " *
<b...
Závěrečný účet 2021 Návrh.pdf
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BŘEŽANY ZA ROK 2021
<br> Obec Břežany,IČO 00573396,podle § 17,odst.6,zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
<br> zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2021 <.>
<br>
<br> 1.Všeobecné údaje
<br> Obec Břežany je dle zákona č.128/2000 Sb.v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a
<br> vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou,která v souladu se zákonnými postupy pro
<br> ÚSC vede podvojné účetnictví,v povinném členění podle platné rozpočtové skladby <.>
<br>
<br> 2.Finanční a ekonomické ukazatele
<br>
Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2021
<br> Text
Schválený
<br> rozpočet v Kč
<br> Rozpočet po
<br> změnách v Kč
Skutečnost v Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> daňové
<br> nedaňové
<br> kapitálové
<br> přijaté transfery
<br> 3 000 000
<br>
<br>
<br>
4 113 002,46
<br> 4 378 110,19
3 584 597,93
<br> 348 520,80
<br> 0,00
<br> 445 041,46
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> běžné
<br> kapitálové
<br> 3 000 000
<br>
4 113 002,46
<br> 2 838 721,08
2 838 721,08
<br> 31 701,00
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou
<br> obsaženy v příloze č.1 až 5 a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br> Obec Břežany v roce 2021 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Návrh rozpočtu byl v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb.řádně zveřejněn od 1.12.2021 do 15.12.2021 a schválen
<br> zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 15.12.2021 ve výši příjmů 3 000 000 Kč a výdajů 3 000 000 Kč <.>
<br> Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními a schvalovány zastupitelstvem obce <.>
<br>
<br> Obec Břežany nevede hospodářskou činnost
<br>
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021
<br>
<br> Číslo účtu Stav k 31.12.2021 v Kč
<br> 121 203 744/0600
<br> Fond Amundi CR krátkodobý
<br> 94-2018351/0710
<br>
<br> 4 84...

Načteno

edesky.cz/d/5451479

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz