« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Návrh závěrečného účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021.pdf
ZPRÁVA
<br> o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obec Břežany
<br> za období od 01.01.2021 do 31.12.2021
<br> :.<.>.—„.<.> :: ;;Haxgw—hswxa „ :.art:; „„ :>.<.> if(—)n—ň—Lv- w:.wyammgxaqkwmaf )řaMWékwlr “:v- „.<.>,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „ _.<.>.xu;
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávního celku (dále jen „územní celek“):
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce
<br> Auditor:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,auditor,osvědčení č.XX XX,Na Petynce 983/30,169 00 Praha 6
<br> Vymezení pravomoci auditora kprovedení přezkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany:
<br> Auditor provedl prozkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany se sídlem Břežany 23,ICO 00573396,v souladu s ustanovením g 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením
<br> © 2,písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání:
<br> Kancelář auditora a Obce Břežany
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo dne 03.června 2022 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany auditorem:
<br> Přezkoumání bylo zahájeno dne 21.května 2022 převzetím hlavní knihy za rok 2021 a seznámením s významnými změnami v přezkoumávaněm období <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo ukončenou kontrolou výpočtu poměrových ukazatelů dne 03.června 2022 <.>
<br>.nyw—„caš—rg=»p.—.„MW.Z„,+=»„ ' v:: ' " *
<b...
Závěrečný účet 2021 Návrh.pdf
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BŘEŽANY ZA ROK 2021
<br> Obec Břežany,IČO 00573396,podle § 17,odst.6,zák.č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
<br> zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje závěrečný účet obce za rok 2021 <.>
<br>
<br> 1.Všeobecné údaje
<br> Obec Břežany je dle zákona č.128/2000 Sb.v platném znění územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a
<br> vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou,která v souladu se zákonnými postupy pro
<br> ÚSC vede podvojné účetnictví,v povinném členění podle platné rozpočtové skladby <.>
<br>
<br> 2.Finanční a ekonomické ukazatele
<br>
Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2021
<br> Text
Schválený
<br> rozpočet v Kč
<br> Rozpočet po
<br> změnách v Kč
Skutečnost v Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> daňové
<br> nedaňové
<br> kapitálové
<br> přijaté transfery
<br> 3 000 000
<br>
<br>
<br>
4 113 002,46
<br> 4 378 110,19
3 584 597,93
<br> 348 520,80
<br> 0,00
<br> 445 041,46
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> běžné
<br> kapitálové
<br> 3 000 000
<br>
4 113 002,46
<br> 2 838 721,08
2 838 721,08
<br> 31 701,00
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění dle rozpočtové skladby jsou
<br> obsaženy v příloze č.1 až 5 a jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br> Obec Břežany v roce 2021 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem <.>
<br> Návrh rozpočtu byl v souladu s § 11 zákona č.250/2000 Sb.řádně zveřejněn od 1.12.2021 do 15.12.2021 a schválen
<br> zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 15.12.2021 ve výši příjmů 3 000 000 Kč a výdajů 3 000 000 Kč <.>
<br> Rozpočtové změny byly prováděny rozpočtovými opatřeními a schvalovány zastupitelstvem obce <.>
<br>
<br> Obec Břežany nevede hospodářskou činnost
<br>
<br> Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021
<br>
<br> Číslo účtu Stav k 31.12.2021 v Kč
<br> 121 203 744/0600
<br> Fond Amundi CR krátkodobý
<br> 94-2018351/0710
<br>
<br> 4 84...

Načteno

edesky.cz/d/5451479

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz