« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Osek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 36. zasedání ZO.pdf (2.04 MB)
Strana 1 (celkem 5)
<br> 36.zasedání zastupitelstva Obce Osek
<br> Datum: 19.5.2022
<br> llv
<br> Místo konání: Obecm urad Osek Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Jednání řídila starostka,která přivítala přítomné a konstatovala,že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnasení schopné <.>
<br> Omluven: Ing.XXXXX XXXX Dále přítomni — občané: X
<br> Předsedající předložila program v bodech 428.—435.dle svolání
<br> 428.Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> 429.Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Osek na funkční období 2022 - 2026 430.Žádost o finanční dotaci — Společnost pro ranou péči
<br> 431.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného b řemene „Malá Turná — kabel NN“ 432.Žádost o koupi pozemků par.č.641/4,641/5,641/6,641/7 k.ú.Jemnice u Oseka 433.Schválení směny pozemků mezi obcí Osek a paní Stanislavou Ředinovou
<br> 434.Zpráva finančního výboru
<br> 435.Informace o zadání zakázek bez výběrového řízení dle směrnice o zadávání VZMR
<br> a navrhla doplnit program 0 body:
<br> 436.Poskytnutí finanční dotace pro tělesně postiženého občana obce Osek
<br> 437.Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci požárních nádrží Petrovice,Malá Turná
<br> 438.Přijetí daru pozemků od Jihočeského kraje
<br> 439.Žádost o připojení na obecní kanalizaci domácí ČOV stojící na pozemku parc.č.24/1,k.ú Malá Turná 440.Různé
<br> Ing.XXX XXXXXXXXXX navrhla doplnit program o bod: XXX.Natření fasády budovy hasičárny v Petrovicích Předsedající navrhla zapisovatele: Jitku Brejchovou
<br> Ověřovatelé: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,JiříJoun
<br> Navržený program a ověřovatelé Hlasování: X hlasů pro — 0 hlasů proti- 0 hlasů zdržel se Návrh byl schválen
<br> Bod 428 <.>
<br> Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> Předsedající předložila rozpočtové opatření č.4/2022 a seznámila s jednotlivými položkami
<br> příjmy 182 340,00 Kč výdaje 931 590,40 Kč financování 749 250,40 Kč Usnesení 36-428
<br> ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2022
<br> příjmy 182 340,00 Kč výdaje 931 590,40 Kč financování...

Načteno

edesky.cz/d/5451085

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz