« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 13. RM (8.6.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

13. RM (8.6.2022)
Z Á P I S
ze 13.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 8.června 2022
<br> v 15,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
<br> omluven: Ing.XXXXXX XXXXXXX
tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
zápis pořízen dne: X.X.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Program jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Rozpočtové opatření pro rok 2022 č.3
4.2.výzva k podání nabídek na akci „Zechovice,kaple sv.XXXXX a XXXXX - výmalba interiéru“
X.Návrh Programu regenerace Městské památkové zóny Volyně
6.Obsah návrhu změny č.5 územního plánu Volyně
7.Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Kabel NN Nad Skalkou II.etapa“
8.Smlouva s CETIN a.s.o spolupráci při zajištění vybudování připojení k veřejné
<br> komunikační síti v rámci realizace „KODUS“
9.Smlouva č.773/B1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
<br> dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci „I/4 Volyně,chodníky v Nádražní ulici“
10.Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci „Volyně – stánky pod lékárnou“
11.Zápis z majetkové komise ze dne 1.6.2022
12.Investiční úvěr na financování akce „KoDuS Volyně – 24 b.j.“
13.Investiční záměr s názvem „KoDuS Volyně – 24 b.j.“
14.Pravidla pro prodej pozemků „Zahrádky Na Skalce ve Volyni“ – I.etapa
15.Pravidla pro prodej stavebních pozemků v lokalitě „Nad Skalkou“ ve Volyni – V.etapa
16.Program 21.zasedání Zastupitelstva města Volyně
17.Mateřská škola Volyně - Výsledky zápisu dětí na školní rok 2022/2023
Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že jsou
přítomni X členové rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
ad 1/
Usnesení č.35/06/22:
RM schvaluje program a poté přistupuje k projednání jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 4,proti: 0,zdržel se...

Načteno

edesky.cz/d/5450061

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz