« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceVýzva k odstranění vozidla 452,8 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecnf 0iad Vrb6any
Vrbdany 6.p.25,280 02 Kolin | 1 <.>,tel: 725 021 07 0
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Pan
<br> v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.F
<br> Vyiizuje: Vukoviiovd
<br> Na5e d.j.: 86/OuV /2022/Vuk
<br> tel.: 731002 831 Vrbdany L5.6.2022
<br> VEc: V'fzva k odstran6ni vozidla odstaven6ho na pozemku obce Vrbiany parc.E.74lL k.ti <.>
Vrbiany
<br> dle $ 19 odst.3 zdkona t3/t997 Sb <.>,o pozemnich komunikacich v5s obec Vrbdany jako vlastnik
pozemni komunikace v souladu s ustanoveni S 19d odst.L tohoto zdkona VYZfVA vlastnika
automobilu k okamiit6mu odstranEni vozidla odstaven6ho na parc.i.74lL v k.0.Vrbiany <,>
v obci Vrbiany <.>
<br> i6deme,aby automobil byl neprodlenE odstranEn z komunikace a uveden tento pozemek
do pfivodniho stavu <.>
<br> Neuiinl-litak do dvou m6sicfi od zveiein6ni t6to v'izw na riiedni desce obce Vrbianv nebo
doruieni t6tg v'fzw.odstrani z komunikace toto vozidlo obec Vrbtanv a ndkladv budeme
wmdhat po maiiteli automobilu <.>
<br> Tov6rni znatka: PEUGEOT
<br> Model vozidla: 307
<br> Bafva: iedd ;
<br> Registraini znaika: 7C1 8801 (nejsou)
<br> Starostka obce
<br> Ing.Mgr.Siirka Jelinkovii

Načteno

edesky.cz/d/5449659

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz