« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 a Změny č. 3 ÚP Klokočná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZM2_05_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_LEGENDA
W
<br> 5.48.41
ZM2_05_ÚP Klokočná_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ZMĚNA č.2 ÚP KLOKOČNÁ VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORÚ PÚDNÍHO FONDU 1 : 5 000
ZM2_04_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_LEGENDA
V
ZM2_04_ÚP Klokočná_Koordinační výkres
ZMĚNA č.2 ÚP KLOKOČNÁ KOORDINAČNÍVÝKRES 1 : 5 000
ZM2_03_ÚP Klokočná_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací_výřez_LEGENDA

ZM2_03_ÚP Klokočná_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ZM2_02_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez_LEGENDA
V
ZM2_02_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez
Nšmz> m.» G_u x_bxoozu,_.__.><z— íxmmm A „ m ooo
ZM2_01_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez
ZMĚNA č.2 ÚP KLOKOČNÁ VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : 5 000
ZM2_01_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_LEGENDA
WM
ZM3_02_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_výřez
ZMĚNA č.3 ÚP KLOKOČNÁ HLAVNÍ VÝKRES 1 : 5 000
<br> PŘÍLOHA č.2A
ZM3_03_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_výřez
ZMĚNA č.3 ÚP KLOKOČNÁ KOORDINAČNÍVÝKRES 1 : 5 000
<br> PŘÍLOHA č.3A
ZM3_03_ÚP Klokočná_Koordinační výkres_legenda
ZM3_02_ÚP Klokočná_Hlavní výkres_legenda
ZM3_01_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_výřez
Nšmz> m.u G_u xroxoozu,íxxmm N>x_.>_uz=._o G_.mzmz— GNmš— A „ m ooo
<br> 13.0%,m.A>
ZM3_01_ÚP Klokočná_Výkres základního členění území_legenda
ZM2_05_ÚP_Klokočná_Příloha_Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek

ZM3_05_ÚP_Příloha_Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek

ZM3_00_ÚP_Klokočná_TEXT
1
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br>
K L O K O Č N Á
<br>
<br> ZMĚNA Č.3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
POŘIZOVATEL:
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
<br>
ZPRACOVATEL:
XXXX XXXXXX STUDIO s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> KVĚTEN 2022
<br>
<br> 2
<br> AUTORISACE
<br>
Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech
<br> Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
<br>
<br> Zpracovatel: XXXX XXXXXX STUDIO s.r.o <.>
<br>
Urbanistická část a koordinace: Ing.arch.XXXX XXXXXX
<br>
Koncepce uspořádání krajiny: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
Dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
Technická infrastruktura Ing.XXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXX
<br>
Vyhodnocení ZPF / PUPFL: Ing.XXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> AUTORISACE:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> OBSAH
<br>
T E X T O V Á Č Á S T
<br>
A Vymezení zastavěného území 4
B Základní koncepce rozvoje území 4
C Urbanistická koncepce 4
D Koncepce veřejné infrastruktury 5
F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 5
M Vymezení ploch a koridorů,ve kterých je rozhodování o změnách v území
<br> podmíněno vydáním regulačního plánu
13
<br> N Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 13
O Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb,pro které může
<br> vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt
<br> 14
<br> G R A F I C K Á Č Á S T
1 Výkres základního členění území (výřez) 1 : 5 000
2 Hlavní výkres (výřez) 1 : 5 000
T E X T O V Á Č Á S T – O D Ů V O D N Ě N Í
A Postup pořízení změny č.3 územního plánu 14
B Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
<br> dokumentací vydanou krajem
15
<br> C Soulad s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
<br> 16
<br> D Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 16
E Soulad s požada...
ZM2_00_ÚP_Klokočná_TEXT
Ú Z E M N Í P L Á N K L O K O Č N Á ZMĚNA Č.2 POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ZPRACOVATEL: XXXX XXXXXX STUDIO s.r.o.KVĚTEN XXXX AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Zpracovatel: XXXX XXXXXX STUDIO s.r.o.Urbanistická část a koordinace: Ing.arch.XXXX XXXXXX Koncepce uspořádání krajiny: Ing.XXX XXXXXXXXXXX Dopravní infrastruktura: Ing.XXXXXX XXXXXXX Technická infrastruktura Ing.XXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXX Vyhodnocení ZPF / PUPFL: Ing.XXX XXXXXXXXXXX AUTORISACE: OBSAH T E X T O V Á Č Á S T A Vymezení zastavěného území 4 C Urbanistická koncepce 4 D Koncepce veřejné infrastruktury 4 F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 4 G Vymezení veřejně prospěšných staveb 5 G R A F I C K Á Č Á S T 1 Výkres základního členění území (výřez) 1 : 5 000 2 Hlavní výkres (výřez) 1 : 5 000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací (výřez) 1 : 5 000 T E X T O V Á Č Á S T – O D Ů V O D N Ě N Í A Postup pořízení změny č.2 územního plánu 5 B Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 6 C Soulad s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území 7 D Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 7 E Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,popřípadě s výsledkem řešení rozporů 8 F Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 9 G Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst.4 SZ 9 H Sdělení,jak bylo stanovisko podle § 55b odst.4 SZ zohledněno,s uvedením závažných důvodů,pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 9 I Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 10 ...

Načteno

edesky.cz/d/5447622

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz