« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Závěrečný účet rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet.pdf
Licence: DFZR XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br>
<br> Obec Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> 14.02.2022 14h54m56s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/12
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00253049
<br> název Obec Tučapy
<br> ulice,č.p.Tučapy 19
<br> obec Tučapy
<br> PSČ,pošta 391 26
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 381 594 736
<br> fax
<br> e-mail obec@tucapy.cz
<br> WWW stránky www.tucapy.cz
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 14.02.2022 14h54m56s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/12
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 12 968 000,00 16 064 700,00 15 298 477,39
<br> Nedaňové příjmy 1 478 864,00 3 197 420,00 2 739 723,35
<br> Kapitálové příjmy 20 000,00 20 000,00 120,00
<br> Přijaté transfery 322 000,00 15 741 401,66 32 546 346,89
<br> Příjmy celkem 14 788 864,00 35 023 521,66 50 584 667,63
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 000 000,00 3 000 000,00 2 332 053,61
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 155...
Příloha č. 2 - Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Tučapy.pdf
Výdaje:
<br> Základní škola Rozpočet Čerpání Zůstatek
<br> 501 - Materiál 117 000,00 Kč 113 961,11 Kč 3 038,89 Kč
<br> předplatné 3 000,00 Kč 3 109,00 Kč -109,00 Kč
<br> xerox papír 10 000,00 Kč 9 476,00 Kč 524,00 Kč
<br> kancelářské potřeby 8 000,00 Kč 7 030,01 Kč 969,99 Kč
<br> toner 8 000,00 Kč 5 208,64 Kč 2 791,36 Kč
<br> úklidové prostředky 30 000,00 Kč 30 118,85 Kč -118,85 Kč
<br> drobný materiál 50 000,00 Kč 50 288,61 Kč -288,61 Kč
<br> PHM 5 000,00 Kč 5 230,00 Kč -230,00 Kč
<br> pomůcky 1.třída 3 000,00 Kč 3 500,00 Kč -500,00 Kč
<br> 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> z fondu 0,00 Kč 4 926,00 Kč
<br> 502 - Energie 946 300,00 Kč 812 878,22 Kč 133 421,78 Kč
<br> voda+stočné 70 000,00 Kč 69 846,00 Kč 154,00 Kč
<br> el.energie 876 300,00 Kč 743 032,22 Kč 133 267,78 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 511 - Opravy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 46 503,00 Kč 3 497,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 518 - Služby 450 346,00 Kč 440 777,61 Kč 9 568,39 Kč
<br> poštovné 1 000,00 Kč 788,00 Kč 212,00 Kč
<br> telefony 30 000,00 Kč 30 570,82 Kč -570,82 Kč
<br> revize 20 000,00 Kč 12 408,35 Kč 7 591,65 Kč
<br> odvoz KO 27 346,00 Kč 27 346,00 Kč 0,00 Kč
<br> plavecký výcvik 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> doprava 0,00 Kč 0,00 Kč
<br> zpracování platů 90 000,00 Kč 86 100,00 Kč 3 900,00 Kč
<br> ost.služby 260 000,00 Kč 260 441,24 Kč -441,24 Kč
<br> mytí oken,koberců 10 000,00 Kč 9 196,00 Kč 804,00 Kč
<br> doména 3 000,00 Kč 3 774,20 Kč -774,20 Kč
<br> bankovní poplatky 9 000,00 Kč 10 153,00 Kč -1 153,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> z fondu 13 801,00 Kč -13 801,00 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> 52x- Zkvalitnění výuky 64 980,00 Kč 64 980,00 Kč 0,00 Kč
<br> 549- Pojištění 10 000,00 Kč 7 902,00 Kč 2 098,00 Kč
<br> 558- DDHM 104 000,00 Kč 113 426,46 Kč -9 426,46 Kč
<br> 0,00 Kč
<br> Celkem 1 742 626,00 Kč 1 600 428,40 Kč 142 197,60 Kč
<br> 551 - Odpisy 291 504,00 Kč 291 504,00 Kč 0,00 Kč
<br> Celkem + odpisy+fondy 2 034 130,00 Kč 1 910 659,40 Kč 142 197,60 Kč
<br> Mateřská škola Rozpočet Čerpání Zůstatek
<br> 501 - Materiál 48 000,00 Kč 47 529,21 Kč 47...
Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD llIlllllllllllllllllllljljljllljljljljljjl
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
<br> U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Obecní Úřad Tučapy
<br> Spisová značka: OEKO- PŘ 51600/2021/evpa Clsl01ednac1KUJCK64236/2022 Dogo; _Ž'í all 2021/_ Zaan—oval: Příloha.<.>.<.>.<.> „L./.„(Z W“ """" tzn.“ Čísj- W /v Zóu/Zozz ' ' ---------------------------- (17 *,- 71 7 i///U
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> obce Tučapy.IČO 00253049
<br> Přezkoumání bylo vykonáno: v sídle územně samosprávného celku dne 24 11.2021 jako dílčí přezkoumání na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 16.05.2022 do 23.05.2022 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Tučapy za rok 2021 ve smyslu ustanovení 5 42,g 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> 4c.20/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 23.07.2021 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonala: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod c.311/2021/0EKO- -PŘ dne 13.07.2021 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno distančním způsobem v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47— Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX — účetní identifikátor DS: kdibXrr tel:...

Načteno

edesky.cz/d/5446488

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz