« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - VV-územní rouhodnutí "Němčice - VN, TS, NN kabelizace"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-územní rouhodnutí "Němčice - VN, TS, NN kabelizace"
Městský úřad Volyně
odbor stavební úřad a ŽP
<br> Nám.Svobody 41,387 01 Volyně
tel.: 383 317 222,fax: 383 317 225
<br> Spis.zn.:
Vyřizuje:
<br> MěÚV/2118/2022/05/Dv
XXXXXXXXX XXXXX
<br> Volyně dne XX.X.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Volyně,odbor stavební úřad a ŽP,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 11.5.2022 podal žadatel
<br> EG.D,a.s <.>,IČ: 28085400,Lidická 1873/36,Černé Pole,602 00 Brno v zastoupení společností
ELEKTROSTAV Strakonice,s.r.o.Písecká 283,386 01 Strakonice,IČ: 47239034
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
pod ozn.:
<br> „NĚMČICE – VN,TS,NN KABELIZACE“ <,>
s umístěním stavby na pozemcích par.č.490,488/3,267/2,277/2,st.54,468,6/4,68,55/8,55/10 <,>
<br> 469/3,1277,473/2,135/5,479/2,45,55/1,48/2,1293/1,1270/1,474,62/2,485/2,470/5,465/2,465/3 <,>
1266,59,41,7/1,st.64,6/2,467/1,63/2,134/3,351/1,5/2,st.3,st.1/6,1079,29/1,st.¼,st.89,430/6 <,>
1263,352/1,353/1,40,st.1/3,st.68,st.23/1,35,36,58/1,st.25,1155,1154,58/4,st.47,355/1,355/2 <,>
<br> 1141,135/4,347/1,266/2,351/6,267/5,st.76,st.24,st.44,st.30/1,st.31,st.4,st.5,55/4,st.46,48/1,st <.>
35,st.34,st.32,47,st.33,st.7/3,st.7/1,st.14,18,st.11,st.20,st.18,496,st.17,st.22/1,29/4,st.7/2 <,>
26/1,st.15/1,11,12/2,135/3,st.74,st.6,st.45,st.36,255/2,st.81,255/4,254/2,st.26/1,54,st.26/1,54 <,>
<br> st.48,st.41,st.21,st.22/2,st.52,st.69/1 vše v k.ú.Němčice u Volyně,obec Němčice <.>
<br> Jedná se o novou sta...

Načteno

edesky.cz/d/5443790

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz