« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Závěrečný účet obce Nechvalice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KUSK Nechvalice zpráva 2021.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 004271/2022/KUSK Stejnopis č.1
<br> SpZn: SZ_066343/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NECHVALICE
IČ: 00242829
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Nechvalice za rok 2021 bylo zahájeno dne 04.08.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 20.05.2022
▪ 13.12.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nechvalice
<br> Nechvalice 62
<br> 264 01 Sedlčany
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
- kontrolor: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br>
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených...
Závěrečný účet obce Nechvalice za rok 2021 - el. podepsaný.pdf
Závěrečný účet za rok 2021
Obec Nechvalice
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Nechvalice
Nechvalice 62
264 01
<br> 00242829
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 318851051
E-mail podatelna@obecnechvalice.cz
<br> Závěrečný účet obce Nechvalice za rok 2021.docx 1
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M 4
<br> Rozvaha 19
<br> Výkaz zisku a ztráty 22
<br> KUSK - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nechvalice za rok 2021 24
<br> Porovnání příjmů a výdajů 33
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků 34
<br> Majetek 36
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 37
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 38
<br> Strana
<br>
<br> 1
<br>
Závěrečný účet obce Nechvalice <,>
okr.Příbram za rok 2021
<br>
(dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozp.pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> 1.Finanční hospodaření obce Nechvalice v roce 2021
*************************************************************************
<br> Od počátku roku 2021 obec hospodařila dle schváleného rozpočtu.Tento byl schválen na veřejném
zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice dne 11.12.2020 Zápis č.9/2020,usnesením č.04/09/2020 -
jako schodkový,v příjmové části ve výši 13 392 400,-Kč a ve výdajové části ve výši 18 392 400,- Kč <.>
<br>
a) Plnění rozpočtu obce (v Kč):
<br>
Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost <.>
<br> Příjmy 13 392 400,- Kč 16 212 060,27 Kč 15 112 322,43 Kč
<br> Výdaje 18 392 400,- Kč 22 902 456,89 Kč 18 348 464,73 Kč
<br> P – V - 3 236 142,30 Kč
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkaze pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M.Překročení
či nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů bylo podrobně projednáno
v Zastupitelstvu obce v průběhu roku 2021 a schváleno v rozpočtových o...

Načteno

edesky.cz/d/5442786

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz