« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zú příloha č. 9.pdf [0,97 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> V Těšeticích dne 27.1.2022
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2021
<br> 1/ DODRŽENÍ PLÁNU INVENTUR
<br> Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce Těšetice dne 30.11.2021 vydán plán inventur,který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur:
<br> - fyzické inventury: zahájení 16.12.2021,ukončení 20.1.2022 - dokladové inventury: zahájení 16.12.2021,ukončení 27.1.2022
<br> Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech,které byly stanoveny v plánu inventur na rok 2021 <.>
<br> 2/PROHLÁŠENÍ PRACOVNÍKA HMOTNĚ ODPOVĚDNÉHO ZA INVENTARIZOVANÝ MAJETEK
<br> Hmotné odpovědní pracovníci svými podpisy vzávěru dokumentu stvrzují,že byly předloženy všechny doklady týkající se evidence,stavu a pohybu předmětu inventarizace před zahájením inventarizace a všechny příjmy a výdaje a přírůstky a úbytky jsou zachyceny v účetní a operativní evidenci a nic nebylo zatajeno <.>
<br> 3/ INVENTURNÍ SOUPISY
<br> Fyzické a dokladové inventury provedly inventarizační komise,které zjistily skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce.Výsledky inventur byly zachyceny v inventumích soupisech <.>
<br> Inventumí evidence — viz.příloha č.1
<br> Seznam inventurních soupisů — Viz.příloha č.2
<br> 4/ KONTROLA HOSPODAŘENÍ s MAJETKEM OBCE A STAV POHLEDÁVEK
<br> Při provedení inventur byl zjištěn odložený majetek,který je opotřebovaný a obec ho nevyužívá.Členové dílčích inventarizačních komisí uvedli návrh na vyřazení tohoto majetku v jednotlivých soupisech majetku.Inventarizační komise upozorňuje na tuto skutečnost a navrhuje tento majetek v dalším účetním období vyřadit <.>
<br> Inventarizační komise nezjistily žádné závady při skladování zásob.Majetek,který má obec vypůjčen,vede v podrozvahové evidenci <.>
<br...
zú příloha č. 8.pdf [1,36 MB]
r 7 'a Í/oD/aíýofí/ Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 S-b <.>
<br> Příjemce: Obec Těšetice termín odevzdání: 15.2.2022 Kraj*: Olomoucký
<br> Poskytovatel?
<br> Kapitola1: MFČR - VPS
<br> Flnanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních tínančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků Hnančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Předepsané výše vratky dotace a
<br> Skutečně použito návratné flnanční k 31.12.2021 výpomocí pň finančním
<br> vypořádání
<br> a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3
<br> A.1 Dotace celkem 94 500,00 0,00
<br> Vráceno v průběhu
<br> Č- akce (projektu) roku na účet kraje
<br>.<.>.<.> Čerpáno Ukazatel EDS ISMVS učelovy znak číslo jednací
<br> k 31.12.2021
<br> v tom: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu - 98071 MF-21895/2021l1201-14 93 000,00 0,00 CPU: 0 ÝvO/íqg M “* 90 // %;; Sčítání lidu.bytů a domů - 98033 MF-7460/2021I1201-9 1 500,00 0,00 4? 41.572 (7,<,> <.>
<br> / £,Sestavil: H&R/E % 97792 WA » Afs Mar Komrmar %$ jm O/m ( či FM,/( v cm 6 L www/Q,Datum a podpis: % 5“.4'.02,3 5202,Datum a podpis: 45“ / 01,901 ©
<br> wwem/
<br> Ql_ "$(" 733 4b
<br> &%MQZ (šál
<br>.- yl __- ' VZOR 1 0 B EC Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb./75 T Ě š E T | c E :
<br> Příjemcei „5339 __712155,' Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46,příspěvková organizace Kfar; Olomoucký
<br> Poskytovatel3:
<br> Kapitola1: 333
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část B.Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového ňnancování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spoluňnancovane z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa Skutežgliššrpáno Skutíčenžepguzno Předepsané výše č.akc...
zú příloha č. 7.pdf [0,06 MB]
Těšetice č.p.75
<br> Obec Těšetice
<br> 783 46
<br> Příloha č.7 k 20
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE TĚŠETICE ZA ROK 2021
<br> POLOŽKA SCHVÁLENÝ ROZPOČET PO SKUTEČNOST ROZPOČET ZMĚNÁCH Tř.1 Daňové příjmy 21 002 000,00 21 789 252,97 23 464 970,68 Tř.2 Nedaňové příjmy 1 599 998,00 3 020 818,49 2 845 357,44 Tř.3 Kapitálové příjmy - — - Tř.4 Přijaté dotace 975 070,00 5 547 549,36 7 467 549,36 Příjmy celkem 23 577 068,00 30 357 620,82 33 777 877,48 Tř.5 Běžné výdaje 17 281 991,00 20 242 472,26 18 680 560,33 Tř.6 Kapitálové výdaje 6 295 077,00 12 347 614,78 10 506 604,79 Výdaje celkem 23 577 068,00 32 590 087,04 29 187 165,12 Tř.8 Financování — 2 232 466,22 4 590 712,36- Financování celkem - 2 232 466,22 4 590 712,36-
<br> Údaje O plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních Operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou tohoto závěrečného účtu — výkaz FIN 2-12 k 31.12.2021 <.>
<br> Rozpočet pro rok 2021 byl schválen Zastupitelstvem Obce Těšetice dne 15.12.2020 <,>
<br> usnesení 1.5 <.>
<br> V průběhu roku 2021 bylo provedeno 20 rozpočtových Opatření <.>
<br> Inventarizace majetku Obce byla provedena ke dni 31.12.2021 na základě plánu inventur.Inventarizační zpráva O průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021 je přílohou tohoto
<br> závěrečného účtu.V Těšeticích dne 9.6.2022
<br> W <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX účetní obce Těšetice
zú příloha č. 5 OBEC.pdf [0,19 MB]
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI
<br>.!
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2021 IČO: 00299545 Název: Obec Těšetice Sídlo: Těšetice čp.75,783 46 Těšetice Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,dostaIova©obec-tesetice.cz,XXXXXXXXX
<br> X X 3 pio/0 Název položky su BÉŽNÉIOBDOBÍ MINULÉ 090031 HIavn/ů'nnost [ Hospodářská č'nnost Hlavnl'á'nnost [ Hospodářská á'nnost A NAKLADY CELKEM 22 166 859,27 - 24 410 135,57 - 1 Náklady : činnosti 13 072 862,67 - 14 295 569,05 - 1 Spotřeba materiálu (501) 594 706,42 704 951,66 - 2 Spotřeba energie (502) 492 026,62 540 165,50 - 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) - - 4 Prodané zboží (504) - 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) - - 6 Aktivace oběžného majetku (507) - - - 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) — - - 8 Opravy a udržování (511) 528 309,53 - 2 275 373,07 — 9 Cestovné (512) 13 689,00 - 13 435,00 — 10 Náklady na reprezentaci (513) 35 183,50 - 47 074,25 — 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) - - — - 12 Ostatní služby (518) 2 426 466,30 — 2 553 978,89 - 13 Mzdové náklady (521) 3 566 888,00 - 3 491 506,00 - 14 Zákonné sociální pojištění (524) 1 022 384,00 - 952 174,00 - 15 Jiné sociální pojištění (525) 9 176,00 — 8 065,00 - 16 Zákonné sociální náklady (527) 119 171,16 - 130 798,16 - 17 Jiné sociální náklady (528) 6 956,00 - - - 18 Daň silniční (531) - - - — 19 Daň z nemovitostí (532) 408,00 - 408,00 — 20 Jiné daně a poplatky (538) 2 210,00 - 90,00 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 5 023,74 - - — 23 Jiné pokuty a penále (542) 2 800,00 — — - 24 Dary a jiná bezúplatné předání (543) 111 156,70 - 64 408,35 - 25 Prodaný materiál (544) — - - - 26 XXXXX a škody (XXX) - XX XXX,XX - XX Tvorba fondů (548) - - - 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 2 758 470,00 2 726 141,00 - 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) - - - - 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) - - - 31 Prodané pozemky (554) 3 732,00 - 281 ...
zú příloha č. 4.pdf [0,28 MB]
ÚZEMNÍ amo-ap! ;kz-L.<.>,:.<.> —m.TLBCÍ,<.> šrEeÉONALNÍ mov REGIOi—JÚ SGUDRŽNOS-"I
<br> (" Kč s (řezu—losti na ní 'ě desetinná místa) sestaveno k 31.12.2021
<br> IČO: 00299545 Název: Obec Těšetice Sídlo: Těšetice čp.75,783 46 Těšetice
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,dostalova©obec-tesetice.cz,XXXXXXXXX
<br> č',1 | z [ 3 4 ;;“ Název položky su sms 050051' MINULÉ OBDOBÍ BRU'ITO [ KOREKCE | NETU AKTIVA CELKEM 200 331 455,21 70 072 125,13 130 259 330,08 124 600 119,43 A Stálá aktiva 187 790 706,20 70 072 125,13 117 718 581,07 115 243 236,75 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 593 624,94 138 603,94 455 021,00 413 548,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) - - - - 2 Software (013) - _.- 3 Ocenitelná práva (014) - - - - 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) - — - - 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 123 478,94 123 478,94 - - 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 470 146,00 15 125,00 455 021,00 359 975,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) - — - 53 573,00 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek (051) - - - - 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) - - - - II.Dlouhodobý hmotný majetek 185 699 831,26 68 436 271,19 117 263 560,07 114 829 688,75 1 Pozemky (031) 18 443 826,05 — 18 443 826,05 18 374 934,74 2 Kultumi předměty (032) 23 400,00 - 23 400,00 23 400,00 3 Stavby (021) 153 769 048,49 60 335 594,00 93 433 454,49 91 972 958,48 4 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věci (022) 5 546 952,71 1 863 094,00 3 683 858,71 3 173 234,71 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) - - ' - 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 6 237 583,19 6 237 583,19 ' - 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) - - - - 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 1 679 020,82 — 1 679 020,82 1 285 160,82 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) ' - - - 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (036) — - - - III.Dlouhodobý finanční majetek 1 497 250,00 1 497 250,00 - - 1 Majetkové účastí v osobách s rozhodujícím...
zú příloha č. 3.pdf [1,28 MB]
Ministerstvo financí
<br> n:.9
<br>,<,>,VÝ,KAZ PRO HODNOCENÍ PL,NĚNÍ ROZPOČTU,<,>,UZEMNICH SAMOSPRAVNYCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ oscr A REGIONALNICH RAD
<br> sestavený k 12/2021 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO
<br> 2021
<br> 12 00299545
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Těšetice,Těšetice čp.75,783 46 Těšetice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2-12M
<br> Schválen' Roz očet V'sledek od ODPA POL rozpočety zrrLíěnáchpo pořčátku roku a b 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 920 000,00 3 817 652,97 3 457 253,75 90,6% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 70 000,00 155 000,00 224 171,94 144,6 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 450 000,00 580 000,00 581 102,49 100,2 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 830 000,00 4 293 000,00 4 904 195,14 114,2% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 283 000,00 349 600,00 349 600,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 430 000,00 9 449 000,00 10 956 723,94 115 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 150 000,00 150 000,00 92 178,90 01,5 % 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 615 000,00 665 000,00 655 655,00 98,6% 0000 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 40 000,00 37 348,00 93,4% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 50 000,00 2 575,00 5,1 % 0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 13 830,00 69,2 % 0000 1381 Daň z hazardních her 5 výj.dílčí daně z tech.her 100 000,00 175 000,00 161 700,23 92,4 % 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.- 1 000,00 7,19 0,7 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 2 044 000,00 2 044 000,00 2 028 629,10 99,2 % 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 281 400,00 1 416 271,49 1 416 271,49 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 371 632,84 371 632,84 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 314 700,00 311 200,00 311 200,00 100% 000...
Zú příloha č. 2.pdf [0,09 MB]
V 'fznamne' investiční v 'stavb ' a rekonstrukce v obci
<br> Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Příloha č.2 k zÚ
<br> AKCE PROVEDENÉ V OBCI TĚŠETICE V ROCE 2021
<br> ořízen " dlouhodobý ma'etek:
<br> Poř.číslo
<br> POPIS
<br> CELKEM v Kč
<br> © 2219 — akce „Rekonstrukce a výstavba chodníků v o.Rataje-II.etapa Financováno z investiční dotace — MMR (přislíbená dotace 570 000 Kč) Celková cena akce činí 1 091 806,41 Kč
<br> INSTA CZ,s.r.o <.>
<br> 1017 996
<br> š 31 13 — akce „Renovace tělocvičny v ZŠ Těšetice Financováno z investiční dotace MMR (přislíbená dotace 2 924 586 Kč) Sportovmipodlahy Zlín,TZ Grants,WebSport
<br> 101 550
<br> 5 3319 — přípojka vody a kanalizace ke kiosku v hájku v Těšeticích XXXXXXX XXXXX,Těšetice
<br> XXXXXX
<br> & XXXX — akce „Revitalizace kulturního domu Těšetice“ Financováno z investiční dotace MMR ( přislíbena dotace 5 041 835 Kč)
<br> 120 850
<br> 10 <.>
<br> 5 3421 — oplocení multifunkčního hřiště Těšetice
<br> Financováno z dotace Olomouckého kraje „Multifunkční hřiště Těšetice- zbudování umělého osvětlení a rekonstrukce povrchu včetně oplocení“.Dotace ve výši 155 753,62 Kč)
<br> Screen servis spol.s r.o <.>
<br> 239 027
<br> 11 <.>
<br> © 3421 — akce „Revitalizace míst aktivního a pasivního odpočinku Těšetice“ V roce 2021 bylo z tohoto projektu vybudováno a zařazeno Workoutové hřiště v Těšeticích ve výši 495.439,72 Kč <.>
<br> Dětské hřiště v Ratajích bude dokončeno v r.2022 <.>
<br> 495 440
<br> 12 <.>
<br> 5 3612 — akce „Obec Těšetice — rekonstrukce obecních bytů Vojnice č.p.86 — 2.etapa (elektroinstalace)
<br> Financováno z dotace Ministerstva financí (dotace ve výši 1 572 562 Kč) REKOS stavební,spol.s r.0 <.>
<br> 1.862.594
<br> 13 <.>
<br> g“ 3726 — akce „Kompostéry pro Těšetice“
<br> štěpkovač
<br> Financováno z dotace OPŽP (dotace ve výši 143 990 Kč) SDO T echnikas.r.o <.>
<br> 169 400
<br> 14 <.>
<br> 5 3745 — akce „Obec Těšetice - elektromobil pro údržbu a rozvoz obědů“ Elektromobil + dobíjecí stanice Financováno z ...
zú příloha č. 16.pdf [1,28 MB]
].;ákladní škola a mateřská škola Těšetice,783 “ITĚŠÉETČŠ'IWÍ
<br> Mf“ IC: 71005790,www.zsmstesetice.cz,email: zsxašetieegtlšeáliíčfd *.? “* tel.: 535 954 143 g ; 3 5; ;; g? ; ; („ že „ mna ÍG—J-v/M/JOZK / žil) ' 2322 %? Wl lm Č'Přílohy: ?S _ _ „JJ-_
<br> Název účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Těšetice,příspěvková organizace Sídlo účetní jednotky: Těšetice č.148,PSČ 783 46 Identifikační číslo: 71005790 Právní forma: Pří5pévková organizace Zřizovatel: Obec Těšetice,783 46 Těšetice č.75 Spisová značka: Pr 836 vedená u Krajského soudu v Ostravě,datum zápisu 13.9.2003 Den vzniku po.: 1.1.2003 Hlavní činnost: Výchova a vzdělávání Doplňková činnost: Pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor Hostinská činnost Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách ] až 3 živnost.zákona Účetní záznamy ve formě souborů: Rozvahapdf Výkaz zisku a ztrát.pdf Příloha č.5.pdf V Těšeticích dne 7.2.2022 Podpisový záznam statutárního orgánu: _/ Mgr.Vladimíra Pospíšilová - ředitelka školy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> » žalu/a'“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Razltko “Gem' Jednmky: Aákladnl škola a mateřská škola Těšallce <,>
<br> 783 46,přlsphskaví DIMM
<br> Registrace v obchodním rejstriku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr.vložka 836.datum zápisu [3.9.2003
<br> Výkaz zisku a PŘÍSPĚVKOVÉ DRG
<br> ztráty ANIZACE
<br> Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46„ Těšetice 148,783 46,Těšetice,vzděláváni,IČ 71005790 sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestaveni: 07.02.2022
<br> _ _ 1 2 "|_ 3 4._.ÚČETNÍ 01300131 pšlggy Název položky 5371111313213 č.ř._BĚZNÉ ' MINULÉ __l l-|_Iavníčirl_nost _Hospo_dářská_í__ Hlav—M_činnost Has—p__odářskáč._A._ M_ÁKLADY CELKEM _ __ A.l.až_]llÍ_ 1 __ 2_1307 624,19 81516133| 24_340 7721_9_| 75167534 l__ _Náklady z činu—cetl m.až A.l.3s.___2_ __ 27 30_7 524 19_ a_15 161,33 24 040 772 19 7_51 075,04; 1.Spotřeba materiálu 501 a 1 756 579 73 _463 300 213 1 509 931 94 435 341 99 _ 2._Spolreía e...
zú příloha č. 15.pdf [0,38 MB]
„.*.—'
<br> (,já
<br> i t'.<.> „,<.> ! lvů
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA g HOSPODAŘENÍ
<br> Kalendářní XXX : XXXX
<br> Základní škola a mateřská škola Těšetice příspěvková organizace
<br> Těšetice 148,783 46
<br> IČ: 71005790
<br> tel.: 585 954 143
<br> Mgr.Vladimíra Pospíšilová ředitelka školy
<br> „ Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46,Těšetice 148 ;;" IC: 71005790,www.zsmstesetice.cz,email: zs.tesetice©tiscali.cz
<br> !!!?
<br> ".-".-.3 ' "'t-110 <.>
<br> čjzzmsragnz
<br> LVÝNOSY 2021
<br> tel.: 585 954 143
<br> V Těšeticích 7.února 2022
<br> Spisový znak: 2 —5
<br> Skartační znak: A 5
<br> NElNVESTIČNl DOTACE
<br> přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 Krajský úřad Olomouckého kraje 21 482 895,00 Kč zš a MŠ Těšetice reg.číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0017838 šablony |||.U233063 306176,69 Kč Úřad práce CZ.03.1.48/0.0./0.0./15_121/0010247.0LA-SZ-20/2020-dotace na plat v ŠJ 63 657,00 Kč Rekonstrukce keramické dílny pro neformální vzdělávání v ZŠ Těšetice registrační číslo: 63 103 75 Kč CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012548 '
<br> neinvestiční provozní příspěvek od zřizovatele 3 537 318,98 Kč
<br> OSTATNÍ HLAVNÍ ČINNOST
<br> 1 831 180,71 Kč
<br> úplata za předškolní vzdělávání v MŠ 65 270,00 Kč úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině 37 200,00 Kč stravné žáci ZŠ a dětí MŠ 851 589,77 Kč stravné zaměstnanci včetně příspěvku FKSP 175 712.00 Kč výnosy z prodaného zboží - čipy v ŠJ 4 080,00 Kč | čerpání rezervního a investičního fondu 319 185,82 Kč ' ostatní výnosy z hlavní činnosti 133 231,36 Kč kladné úroky z banky 1 131,50 Kč podíl transferů na pořízení hmotného majetku (403) na výnosech 243 780,26 Kč VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 816 963,72 Kč výnosy z prodeje vlastních výrobků ŠJ VHČ (jídlonosíče) 771 479,72 Kč výnosy z doplňkového prodeje vlastních výrobků ŠJ VHČ (Občerstvení) 12 504,00 Kč : výnosy z prodeje služeb - keramika dospělí 4 920,00 Kč výnosy z prodeje služeb - vzdělávací aktivity ZŠ - kroužky pro žáky 21 010.00 Kč výnosy z pronájmu tělocvičn...
zú příloha č. 14.pdf [0,25 MB]
Základní škola a mateřská škola Těšetlce,783 46,Těšetice 148" &" IČO: 71005790 http:/ /www.zsmstesetice.cz email: zs.tesetlce©tiscali.cz
<br> ? ji.“ tel.: 585 954 143 Sif/Zrní 'Iu-nó _,f/ 5,o v ' : ).I 0 Zprava o prubehu a vysledku mventarlzíace ŽŠ? :
<br> k 31.12.2021
<br> Účetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Těšetice,783 46,příspěvková organizace Sídlo: 783 46 Těšetice č.148
<br> IČO: 71005790
<br> Datum zpracování 28.1.2022
<br> Den zahájení inventarizace: 31.12.2021
<br> Den ukončení inventarizace: 21.1.2022
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: 31.12.2021
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/201 0 Sb.vnitřní směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků ze dne 1.9.2013 <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur (příkaz ředitele) byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnici.Metodika postupů při inventarizací byla dodržena.Podpisy členy inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace s jinými osobami proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizační komise Clonové inventarizační komise byli proškoleni z práv a povinností dne 14.12.2021,viz podpisy na prezenční listině.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření <.>
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku & ostatnich inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních pol...
zú příloha č. 13.pdf [0,04 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Obec Těšetice nřiiala neinvestiční darv v roce 2021:
<br> Příloha č.13 k ZÚ
<br> NÁZEV IČ SMLOUVA NEINVESTIČNÍ ZE DNE DAR v Kč Medio Praktik s.r.o <.>,Olomouc 05215650 2.11.2021 12.000 5 6171 a 5 3399,pol.2321 - na činnost provoz obce a činnost SPOZu obce Těšetice Fyzická osoba FO — 5.5.2021 1.500 & 3745,pol.2321 (na obnovu strojového ročník parku) 1977 Fyzická osoba FO — 1.12.2021 2.600 5 3745,pol.2321 ročník příspěvek na péči o zeleň obce Těšetice 2001 Zemědělské družstvo Těšetice 14615452 25.11.2021 4.000 5 3399,pol 2321 (SPOZ) Zemědělské družstvo Těšetice 14615452 25.11.2021 2.500 5 3429,pol.2321,org.11 (Seniorklub) Těšetice SV DENT s.r.o <.>,MUDr.XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X.XX.XXXX X.XXX & 3399,pol.2321.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 000 Kč © 3429,pol.2321.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 000 Kč C e l R e m 24.600
<br> V Těšeticích dne 9.6.2022
<br> W <,>
<br> XXXXX XXXXXXXXX účetní obce Těšetice
zú příloha č. 12.pdf [0,10 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Obec Těšetice poskvtla neinvestiční příspěvky v roce 2021:
<br> Příloha č.12 k ZÚ
<br> NÁZEV IČ INVV'ESTIČNÍ NEINYEST.PRISPEVEK PRISPEVEK v Kč v Kč Olomoucký kraj,zastoupený Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,příspěvková organizace 60609460 0 198.453,6O (KIDSOK) příspěvek na dopravní obslužnost g 2292,pol.5339 Statutární město Olomouc,Příspěvek za výkon přenesené působnosti na 00299308 0 23.872 úseku přestupků & 6171,pol.5321 Obec Těšetice poskytla neinvest_iční (l_arv v roce 2021:,v INVESTIČNÍ NEINVEST.NÁZEV IC DAR v Kč DAR v Kč Linka bezpečí,z.s <.>,Praha 8 — Bohnice & 4349,pol.5229 61383198 0 Low Nejste sami — mobilní hospic,z.ú.Olomouc 5 4349,pol.5229 04871243 0 4'000 Hospic na Svatém Kopečku % 4349,pol.5229 73634671 0 10.000 Zdravotní klaun o.p.s.Praha 5 4349,pol.5229 26547953 0 10.000 Charita Olomouc 5 4349,pol.5229 44936427 0 10.000 Společnost pro ranou péči,pobočka pro rodinu Olomouc 08243867 0 3.000 5 4349,pol.5229 Cesky cerveny kI'lZ,spolek 5 4343,pol.5222 00426547 0 20.000
<br> (neinvestiční dar — Jižní Morava,tomádo)
<br> „ IČ: 00299545 Bankovní spojení CSOB Olomouc,č.ú.155 813 049/0300
<br> Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Obec Těšetice oskvtla v roce 2021 neinvestiční dotaci Pro ram od or
<br> v
<br> c na rokv 2019 — 2022:
<br> innosti s olků or anizačm'ch slo "ek a občansk 'ch sdru 'enív obci Těšetice
<br> NÁZEV IČ NEINVESTIČNÍ
<br> DOTACE v Kč
<br> SK Sokol Těšetice,z.s.45238421 45.000 JATAR,o.s <.>,Rataje 26581990 20.000 Sbor dobrovolných hasičů Těšetice 67339786 35.000 Sbor dobrovolných hasičů Vojnice 64991539 35.000 CELKEM & 3429,pol.5229 135.000
<br> V Těšeticích dne 9.6.2022
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> IČ: XXXXXXXX
<br> Bankovní spojení ČSOB Olomouc,č.ú.155 813 049/0300
<br> „u
zú příloha č. 11.pdf [0,08 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> Příloha č.1 1 k ZÚ
<br> Přehled členství — příspěvky dobrovolným svazkům obcí.spolkům a ;ájmovémg
<br> sdružení právnických osob - 2021:
<br> _ _ INXESTIČFÍ NETNVESTIČNÍ N AZEV IC PRISPEVEK PRISPEVEK v Kč v Kč
<br> &% pol.6349 pol.5329 DSO Mikroregion KOSÍŘSKO Těšetice
<br> 5 3636 70945012 0 126.100 SO Těšetice a Ústín (neinv.-členský: 933.754 Kč neinv.-na úroky,popl.z úvěru: 320.247 Kč,inv.příspěvek — 1 623 061 Kč,inv.příspěvek 71012427 2.971.122 1 254.001 dešťová kanal.1 348 061 Kč)
<br> 5 2321 Vodovod Pomoraví,svazek obcí Kostelec na Hané 47921129 563.304 51.640
<br> 5 2310 Sdružení obcí Střední Moravy Olomouc 3 873
<br> © 3636 47921676 0 ' MY; “““““““ POL 5179 Spolek pro obnovu venkova ČR Bělotín 5 3 63 6 64937178 0 2.000 Region HANÁ,1.s <.>,Náměšť na Hané Náměšť na Hané g 3636 26656426 0 38730 SV" "'e“ “ “bei CR 63113074 0 6.227,92
<br> Praha 5 3636
<br> „ IČ: 00299545 Bankovní spojení CSOB Olomouc,č.ú.155 813 049/0300
<br> Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> ZÁJMOVÉ SDRUŽ_E_NÍ PRÁVNICKÝCH
<br> OSOB:
<br> Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy 64631109 0 3 873 g 3636 <.>
<br> V Těšeticích dne 9.6.2022 Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> XXXX
<br> „ IČ: XXXXXXXX Bankovní spojení CSOB Olomouc,č.ú.155 813 049/0300
zú příloha č. 10.pdf [0,19 MB]
Těšetice č.p.75
<br> Obec Těšetice 78346
<br> Příloha č.10 k zÚ
<br> Přehled o získaných dotacích a příspěvcích a o ieiich finančním vvnořádání za rok 2021:
<br> Příjem dotací za rok 2021 činil celkem 5.547.549,36 Kč <.>
<br> Finanční Poskytovatel Pří 'em Čer ání ořád Název dotace nebo příspěvku dotace nebo " „ p <.>,vyp.' „.<.> v Kc v Kc dotaci prispevku v Kč Neinvestiční dotace na výkon státní Ministerstvo Správy a školství financí Praha 31 1200 31 1200 0 pol_ 41 12 (prostřednictvím Olomouckého kraje! Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze SR,který je určený ke Ministerstvo z?lmf'm d9padu p9k1esll daIřOVYCh financí Praha 277.132,84 277.132,84 0 prijmu oba v souv1slost1 s vyplatou (prostřednictvím tzv.kompenzačního bonusu 010m0u<=kéh0 kraje) pol.4111,UZ 98037 Neinvestiční dotace Sčítání lidu 2021 Ministerstvo 1 500 O 1.500 pol.4111,ÚZ 98033 financí CR ' v r.2022 Neinvestiční dotace Volby do lžoslanecke' sněmovny Parlamentu 12 901 42 CR ve dnech 8.a 9.října 2021 Ministerstvo 93 000 80 098 58 vratka pol.4111,UZ 98071 financí CR ' ' ' v r.2022 Investiční a neinvestiční dotace Ministerstvo pro určená pro ZS a MS Těšetice,p.o.místní rozvoj Vybavení žákovské dílny v ZŠ ion/0012508) Těšetice 426.367,60 426.367,60 0
<br> pol.4216,N107,Z5,UZl 7969 (EU) 85.867,65 Kč
<br> pol.4116,N107,Z5,UZI7016 (EU) 340.499,95 Kč
<br> Bankovní spojení ČSOB Olomouc,č.ú <.>
<br> IČ: 00299545
<br> 155 813 049/0300
<br> Těšetice č.p.75
<br> Obec Těšetice 78346
<br> Investiční a neinvestiční dotace určená pro ZS a MS Těšetice,p.o.(průtoková dotace):
<br> Rekonstrukce keramické dílny v ZŠ MMR _ IROP CZ.06.4.59/0.0/0.0/16 615.365,97 615.365,97 155212.ŽŠ ; óžzNIĚ 07,Z5,UZ1 7969 (EU) ( 075,001248) — <.>,0 XXX.XXXX,NXXX,ZX,UZlXXXX (EU) XX.103,75 Kč Neinvestiční dotace: M' _ t t,„„ „ mis ers vo Oprava 2 kamennych krzzku obce zemědělství 90.370 90.370 T esettce- Vajmce pol 41 16 UZ 29027 (129D662002932) Investiční a neinvestiční dotace:.<.> Kompostéry pro Těšetice MIPISÍCIZSWO pol.4216,N106,Z...
Zú přílha č. 1.pdf [0,79 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje '%'zřž'í
<br> Odbor kontroly _.:--;-';e,_—__;-„_,; rpg | W/p - Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc ' """“—““*“" ' " ' ' SpZn.: KÚOK/38451/2021/OK/7946 Počet listů: 12 Č.j.: KUOK 1452/2022 Počet stran: 12 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2021 IČ 00299545
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 4.10.2021 - 5.10.2021 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného ve dnech 12.4.2022 - 13.4.2022.Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle 9 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízeno,v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,vplatném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání obce Těšetice za rok 2021 dne 6.9.2021.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 13.4.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Těšetice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 12.4.2022 - 13.4.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXX kontrolor: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS <.>
<br> v
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 5 zákona c.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje ivýsledek konečného dí...
SKM_C250i22061011470zú příloha.pdf [0,63 MB]
i Příloha L ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2021 IČO: 00299545 Název: Obec Těšetice Sídlo: Těšetice čp.75,783 46 Těšetice Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,dostalova©obec—tesetice.cz,XXXXXXXXX
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Nejsou informace otom.že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti <.>
<br> Učetni jednotka se stala plátce DPH od 1.3.2010 <.>
<br> Dlouhodobý majetek - pořizovací cena včetně nákladů souvisejících s pořízením.Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 XXX do XX XXX Kč <.>
<br> Hladina významnosti:
<br> Účetní jednotka si stanovila hladinu významnosti 260 000 Kč <.>
<br> Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-8016470NB/001 byla podepsaná dne 9.9.2021(obec Těšetice - povinná,ČEZ Distribuce,a.s.- oprávněná),ale
<br> do 31.12.2021 nebyl podán návrh na vklad na katastrální úřad <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka účtuje podle zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a podle souvisejících ČÚS <.>
<br> Přijaté dotace se účtují do výnosů (účet 672) - dotace na výkon státní právy.Poskytnuté příspěvky zřízené příspěvkové organizaci,dobrovolným svazkům obcí,finanční dary dle darovacich smluv,příspěvek na dopravní obslužnost se účtují do nákladů (účet 572) <.>
<br> Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné - věcné břemeno nad 40 000 Kč se účtuje na účtu 029 a věcné břemeno do 40 000 Kč se účtuje na účtu 028 <.>
<br> Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci byla podepsaná dne 16.6.2021 se Základní školou a mateřskou školou Těšetice,p.0.na částku
<br> 707 325,89 Kč (SU 316).Finanční prostředky byly v roce 2021 zaslány příspěvko...
Návrh závěrečného účtu.pdf [1,40 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75 783 46
<br> V Těšeticích dne 9.6.2022
<br> NÁVRH
<br> Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2021
<br> Zastupitelstvo obce Těšetice projedná & schválí na svém zasedání dne 28.6.2022,konaném ve Společenské síni OU V Těšeticích
<br> Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2021 <.>
<br> Obec je povinna dle š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozděj ších předpisů,Vhodným způsobem zveřejnit závěrečný účet obce 15 dnů před projednáním v Zastupitelstvu obce Těšetice <.>
<br> Závěrečný účet obce Těšetice se zveřejní na úřední desce a elektronické úřední desce takto:
<br> vyvěšeno dne: 9.6.2022 sejmuto dne:
<br> Mgr.Jindřich Protiváne&
<br> starosta obce Těšetice
<br> bmw—"M i VOBEC TSEŠETICE
<br> '- _ŽLŠ; 783 45
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
<br> sestavený k 31.12.2021 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> L Obec Tesetice J ( v \ ICO 299545 Adresa ulice,č.p.Těšetice čp.75 obec Těšetice PSČ,pošta 78346 Těšetice Kontaktní údaje telefon 585954294 fax e-mail starosta©obec-tesetice.cz \ J Obsah závěrečného účtu \ I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje & J 2 dat systému GINIIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finanční okruhy - účetnictví 7.06.0 (OBEC),veize: 202mm 1 z 17 | 9:18:12
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> (výpis položek dle odvětvového a druhového tříděnD
<br>.„ Schválený Rozpočet po „ ODPA POL Nazev polozky rozpočet změnách Skutecnost 0 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 4 920 000,00 3 8...

Načteno

edesky.cz/d/5439124

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz