« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh závěrečného účtu DSO Severovýchod za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava_auditora_dso_severovychod_za_rok_2021.pdf
AUDIT Brno IBC — Prikop 6,602 00 Brno +420 545 174 890 spol.$r.o.audit @auditbrno.cz opravnéni Komory auditord CR é.373,ICO: 26243709 www.auditbrno.cz ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA o vysledku prezkoumani hospodareni svazku obci Dobrovolny svazek obci Severovychod za rok 2021 20.kvétna 2022 |.VSEOBECNE INFORMACE Svazek obci,u néhoz bylo provedeno prezkoumani hospodafyeni: Nazev: Sidlo: identifika¢ni Cislo: Pravni forma: Zprava auditora je urcena: Statutdrni organ: Ovérované obdobi: Auditor,ktery provedl pfezkoumani: Auditorska spoleénost: Auditor: Misto provadéni prezkoumani: Obdobi provedeni: Zahajeni kontroly (ukon): Ukonéeni kontroly (ukon): Rozdélovnik: Vytisk & 1-3: Vytisk ¢.4: Dobrovolny svazek obci Severovychod Havligékova 1398/49a,697 01 Kyjov Ceska republika 46937005 Svazek obci Vyboru svazku obci Viasta Mokra,predsedkyné 1.leden 2021 - 31.prosinec 2021 AUDIT Brno spol.s r.o.Prikop 6,602 00 Brno Opravnéni KA CR €.373 XXXXXX XXXXXX,MSc <.>,opravnéni KA CR é.XXXX Méstsky fad Kyjov Masarykovo namésti 30/1,697 01 Kyjov Diléi prezkoumani: leden 2022 Zavéretné prezkoumani: kvéten 2022 (19.1.2022) — Oznameni 0 zahajeni prezkoumani (20.5.2022) — Vydani zpravy auditora Dobrovolny svazek obci Severovychod AUDIT Brno spol.s r.0.ll.PREDMET PREZKOUMANI HOSPODARENI Provedli jsme prezkoumani hospodareni svazku obci Dobrovolny svazek obci Severovychod za rok 2021 podle zakona ¢.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o zméné nékterych zakond,ve znéni pozdéjsich predpisu,auditorského standardu &.52,dal&ich relevantnich pfepisG vydanych Komorou auditord Ceské republiky,podle ustanoveni § 42 zdkona &.128/2000 Sb <.>,0 obcich (obecni zrizeni),ve znéni pozdéjsich predpisti a podle ustanoveni § 10 zdkona &.420/2004 Sb <.>,0 prezkoumavani hospodafeni uzemnich samospravnych celki a dobrovolnych svazkd obci,ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen zakon €.420/2004 Sb.).Préedmétem piezkoumanijsou podle ustanoveni § 2 odst.1 zakona ¢.420/2004 Sb <.>,udaje o rocnim hospodafeni,tvofici souéast zav...
navrh_zaver._uctu_dso_severovychod_za_rok_2021.pdf
Hospodaření DSO Severovýchod se řídilo v roce 2021 schváleným rozpočtem,který byl
koncipován jako schodkový s objemem příjmů ve výši 2,490.200 Kč a výdajů ve výši 4,297.000 Kč <.>
Schodek ve výši 1,806.800 Kč byl financován z peněžních prostředků předchozích let.V průběhu
roku byl rozpočet upraven pěti rozpočtovými opatřeními s výsledkem zvýšení příjmů na 5,617.100
a výdajů na 7,941.900 Kč.Rozpočtová opatření se týkala především nových projektů,zejména
Portál (Portál společných služeb DSO Severovýchod) a Kelímky (Vracíme,proto šetříme - nákup
vratného nádobí pro region) <.>
<br> K 31.12.2021 DSO Severovýchod dosáhl příjmy ve výši 6,001.123,13 Kč,což znamenalo plnění
upraveného rozpočtu na 106,8 %.Skutečné výdaje činily 6,682.933,27 Kč,tj.84,1 % upraveného
rozpočtu.Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu DSO Severovýchod v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze č.1 - Plnění rozpočtu k 31.12.2021 <.>
<br> 2.Hospodaření s majetkem a další finanční operace
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ke sledovanému datu Dobrovolný svazek obcí Severovýchod vlastnil níže uvedený dlouhodobý
majetek:
<br> Celková aktiva
<br> 93 177 167,65 Kč
21 600 000,00 Kč
<br> Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
Havlíčkova 1398/49a,697 01,Kyjov,ČR
<br> IČ: 46937005
<br> (uvedeno v pořizovacích cenách)
<br> K 31.12.2021 vykazoval DSO Severovýchod celkovou výši jmění účetní jednotky a upravujících
položek 69,793 mil.Kč.Tuto hodnotu tvořilo jmění účetní jednotky ve výši 36,251 mil.Kč,transfery
na pořízení dl.majetku ve výši 45,457 mil.Kč a zaúčtovaný oceňovací rozdíl při změně metody ve
výši -11,915 mil.Kč <.>
<br> 3 630 837,25 Kč
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br> 1.Plnění rozpočtu
<br> 703 280,00 Kč
<br> Krátkodobé pohledávky
Běžný účet 5 828 844,37 Kč
<br> V průběhu r.2021 došlo k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně
3,928.932,69 Kč (prodej svozového vozidla IVECO).Pořízen byl drobný dlouhodobý hmotný
majetek v celkové hodnotě 172.066,40 K...

Načteno

edesky.cz/d/5437814

Meta

Rozpočet   Pronájem   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz