« Najít podobné dokumenty

Obec Domašín - Návrh závěrečného účtu ÚK za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_UK_2023-25
1
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2023 – 2025 (dále jen
výhled) obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších
závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně
rozvojových programů <.>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
schválený
rozpočet
<br> střednědobý výhled rozpočtu
<br> č.ř.Věcný obsah r.2022 r.2023 r.2024 r.2025
<br> 1 ZDROJE 24 966 25 310 25 289 25 248
<br> 2 Příjmy 23 816 24 854 24 972 25 530
<br> 3 Vlastní příjmy 7 071 7 825 8 001 8 181
<br> 4 Transfery 16 745 17 029 16 971 17 349
<br> 5 Financování 1 150 456 317 -282
<br> 6 Prostředky minulých let 638 10 10 10
<br> 7 Úvěr 2017 - 2022 174 x x x
<br> 8 Úvěr 2021 - 2025 610 357 320 194
<br> 9 Úvěrový rámec 2016 - 2023 627 49 x x
<br> 10 Úvěrový rámec 2023 - 2030 ˟˟˟ x 733 871 651
<br> 11 Splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 -25 x x x
<br> 12 Splátky jistiny úvěru 2017 - 2022 ˟ -150 -150 -150 -150
<br> 13 Splátka jistiny úvěru 2021 - 2025 ˟˟ x x -150 -150
<br> 14
Splátky jistiny úvěrového rámce 2016 -
2023 -724 -285 x x
<br> 15
Splátka jistiny úvěrového rámce 2023 -
2030 ˟˟˟ x -258 -584 -837
<br> 16 VÝDAJE 24 966 25 310 25 289 25 248
<br> 17 Běžné výdaje 22 168 22 651 22 829 23 033
<br> 18 Kapitálové výdaje 2 798 2 659 2 460 2 215
<br>
˟ úvěr 2017 - 2022 bude splacen k 31.12.2031,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč
<br> ˟˟ úvěr 2021 - 2025 bude splacen k 31.12.2033,roční splátka v celém období činí 150 mil.Kč; úvěr celkem činí
1 500 mil.Kč
<br> ˟˟˟ jde o předpoklad otevření úvěrového rámce na předfinancování projektů v programovacím období 2021+
<br>
<br> Předpoklady zpracování:
<br>  Výhled vychází z Programu rozvoje Ústeckého kraje a byl zpracován v návaznosti na
akční plán na období 2023 – 2027 <.>
<br>  Výtěžnost z daní v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů
některých daní územním samosprávným ce...
Navrh_zaverecneho_uctu_Usteckeho_kraje_za_rok_2021
1
<br>
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2021
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2021 bylo přebytkové se saldem ve výši 428 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2021
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2021
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2021
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 20 811 24 857 25 196 339 101,36
<br>
výdaje celkem 21 581 27 298 24 768 -2 530 90,73
<br> saldo: příjmy - výdaje -770 -2 441 428 2 869 x
<br> financování celkem,z toho: 770 2 441 1 590 -851 65,14
<br> prostředky minulých let 100 1 825 1 825 0 100,00
termínované vklady - krátkodobé
(výdej) 0 0 -501 -501 x
úvěrový rámec 2016 - 2023 714 714 529 -185 74,09
úvěr 2017 - 2022 476 586 509 -77 86,86
úvěr 2021 - 2025 0 107 19 -88 17,76
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 -383 -654 -654 0 100,00
<br>
Struktura skutečných příjmů za rok 2021 v mil.Kč
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 25 196 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 17 803 mil.Kč,tj.70,66 % z celkového objemu skutečných příjmů <,>
z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
13 499 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
vlastních příjmů byly naplněny v objemu 6 784 mil.Kč,tj.26,92 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
<br> 16 8236 784
<br> 980
369
<br> 193
47
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br> daňové příjmy
<br> investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> odvody příspěvkových organizací
<br> ostatní nedaňové příjmy
<br> kapitálové příjmy
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2021 dle oblastí v mil.Kč
<br>
Celkové skutečné výdaje...

Načteno

edesky.cz/d/5436761

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz