« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Vilémovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6.6.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Vilémovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedani_6.6.2022.pdf
Obec Dolní Vile movice Zastupitelstvo obce Dolní Vile movice
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva
<br> obce Dolní Vilémovice <,>
<br> konaného dne 6.6.2022 od 19.30 hod
<br>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zaseda ní zastupitelstva obce Dolní Vile movice bylo zaha jeno v 19:30 hodin
<br> starostou obce <.>
<br> Starosta konstatoval,z e zaseda ní bylo r a dne svola no,pozva nka byla vyve s XXX
<br> alespon po dobu X dní a zver ejne na na u r ední i elektronicke desce <.>
<br> Starosta konstatoval,z e pr í tomno je 6 c lenu zastupitelstva,takz e zastupitelstvo je
<br> usna s ení schopne.Jedna ní zastupitelstva bude probí hat dle jednací ho r a du ZO <.>
<br>
<br> 1) Kontrola zápisu
Za pis z minule ho zaseda ní zastupitelstva obce ze dne 28.3.2022 byl
vyve s en od 30.3.2022 do 15.4.2022 na u r ední desce obce.Za pis zapsala
Hana Nedve dova,ove r ili ho XXXXX XXX XXX a XXXXXX XXXXXXXXX,na za pise
neshledali z a dne nedostatky <.>
<br> Zastupitelstvo obce bere na ve domí za pis ze dne 28.3.2022,proti ktere mu
nebyly poda ny na mitky <.>
<br>
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Pavla Sýkoru a XXXXX Denemarka <,>
<br> zapisovatelem Hanu Nedvědovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Dolní Vile movice urc uje ove r ovatele za pisu Pavla
<br> Sy XXXX a XXXXX Denemarka,zapisovatelem Hanu Nedve dovou <.>
<br>
<br> Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0
<br> Usnesení č.262/2022 bylo schváleno
<br>
<br>
<br> 3) Schválení programu
Starosta navrhl doplnit program zasedání o bod:
Rekonstrukce v zahradě MŠ Dolní Vilémovice
<br>
<br> Program:
<br> 1) Kontrola zápisu
<br> 2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu
<br> 4) Rozpočtové opatření č.1 a 2
<br> 5) Prodej oddělených částí pozemků
<br> 6) Právní servis pro prodej stavebních pozemků
<br> 7) Záměr prodeje stavebních pozemků
<br> 8) Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDH
...

Načteno

edesky.cz/d/5434584

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Vilémovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz