« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikací - Velká večerníčková slavnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikací - Velká večerníčková slavnost
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor dcpravy
<br> ČÍSLO SPISUr MUSO/55602/2022/OD/LULA INTERNÍ OZNAČENÍ: OD-31 1 1/2022 VYŘIZUJE.Mgr.XXXXX XXXXXXX TEL.: +XXX XXX XXX XXX E-MAIL: lucie.íaurova©mu-sokolov.cz DATUM 7.6.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sokolov,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) vsouladu sustanovením & 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád“) stanovuje opatřením obecné povahy
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> podle š 77 odst.1 písm.c) a odst.5,zákona o silničním provozu,na základě podané žádosti Městem Loket,IČO: 00259489,T.G.Masaryka 1/69,357 33 Loket ze dne 30.5.2022 a po předchozím vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje,DI XXXXXXX,ěj.KRPK-XXXOI— X/ČJ-XXXX-lXXXXX ze dne XX.X.2022 na místní komunikaci v ul.Tyršovo náměstí v Lokti <.>
<br> Důvod: kulturní akce „Velká večerníčková Slavnost“ <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> - umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle ověřené a schválené situace,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> — termín dne 24.6.2022 od 17:00 hod.do 19:00 hod.<,>
<br> - za údržbu a náležitý stav dopravního značení odpovídá žadatel <,>
<br> - dopravní značky budou svým provedením a umístěním odpovídat příslušným ČSN a TP,budou umístěny na dobu nezbytně nutnou a po skončení kulturní akce budou neprodleně odstraněny,v případě potřeby zneplatněny pootočením & umístěním mimo těleso vozovky <,>
<br> - stanovení přechodně úpravy provozu nenahrazuje povolení,stanovisko,posouzení,případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními pře...

Načteno

edesky.cz/d/5431234

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz