« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Opatření obecné povahy MZE lesy.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy MZE lesy.pdf
ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE
<br> Č.j.„ Spisový znak
<br> XXXX - XXXX /XXXX XXXX
<br> Došlo Počet listů
<br> 27 417-203) 3
<br> ': P il h I' tů '! h
<br> Špělc ŠŠŠ/],slámy/4 Jožetpř o / IS přlo
<br> ( I'
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 3378412020-MZE-1 521 2
<br> 0000193413251
<br> Spisová značka.: 14LH1829512020-16212 |||“IIIIIHHIIII Č.j.: 3378412020-MZE-16212 mze
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX.Ph.D.Telefon: XXXXXXXXX E-mail: Jiri.Bin©mze.cz ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nové Město.110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 27.7.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 949 odst.2 písm.e) zákona (1289/1995 Sb.<.> o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon).ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s s 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).vydává podle & 51a lesniho zákona následující
<br> opatření obecné povahy <.>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 následovně:
<br> I.Příloha č.1 opatření obecné povahy č.].1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> i|.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejně vyhlášky.kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno.na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE—16212 ze dne 2.4.2020.které je tímto opatřením obecné povahy měnéno.došlo ke změně okolnosti při vývoji kalamitního poškozeni lesních porostů.na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č...

Načteno

edesky.cz/d/5430002

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz