« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Veřejná vyhláška MZE 0420.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška MZE 0420.pdf
ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE
<br> Čj Spmovyznak úná'- 0215 km 621! Došlo Počet listů 03 ili-1020 :? Z racovatel.Počet řHoh Hstů řH h A&w:£hkť,3úwzwái & p,p o a <.>
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 1711UI202D-MZE-16212
<br> Spisová značka.: 14LH9964/2020—16212
<br> c <.>,-.; „nemoze-Mamma Illlljjlllljjlllj||l|||ijj|llljj|||l||l|||||| 0001329448575
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX.Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E—mail: Jiri.Bin©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město 110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 2.4.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ oeecne POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon),ve zněnl pozdějších předpisů (dále jen „lesni zákon"),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějšlch předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle 5 51a lesniho zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým rozhodlo o následujících opatřenlch odchylnych od ustanovení 5 29 odst.1,5 31 odst.6,5 32 odst.1 a 5 33 odst.1 až 3 lesniho zákona:
<br> 1.V lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem
<br> 1.1.se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastnika lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 1.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilě těžby musí být zalesněná do 5 let a lesní porosty na ni zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br> 1.3.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 5 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky...

Načteno

edesky.cz/d/5430001

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz