« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Schválený závěrečný účet obce, účetní závěrka obce za rok 2021 , Protokol o schválení účetní závěrky a Zpráva o výsledku hospodaření obce Sklené nad Oslavou 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_o_přezkoumání_hospodaření_obce_za_rok_2021.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 708907491
<br> ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br> Č.j.: KUJI 34442/2022 KO
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sklené nad Oslavou
<br> se sídlem Sklené nad Oslavou 85,591 01 Žďár nad Sázavou 1,IČO: 00295400
za rok 2021
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 8.října 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
X.listopadu 2021 jako dílčí přezkoumání a dne 19.dubna 2022 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti obce v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním
kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 19.dubna 2022 <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Sklené nad Oslavou
<br> Sklené nad Oslavou 85
<br> 591 01 Žďár nad Sázavou 1
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Vejskalová
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br>
<br> Podklady předložili: Zdenek Haller - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Sk...
SCHVÁLENÝ_ZÁVĚREČNÝ_ÚČET_ZA_ROK_2021.pdf
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 172 898,76 3 149 000,00 4 178 036,00 132,52 99,88
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 622 945,50 410 240,00 626 160,00 151,85 99,49
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 383 582,47 70 800,00 233 582,47 541,78 164,22
<br> CELKEM PŘÍJMY 5 179 426,73 3 930 040,00 5 037 778,47 131,79 102,81
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 575 602,63 600 000,00 575 610,00 95,93 100,00
<br> 1112 - Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX X 000,00 37 000,00 461,64 99,81
<br> 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.95 782,77 60 000,00 95 800,00 159,64 99,98
<br> 1121 - Daň z příjmů právnických osob 808 103,00 480 000,00 808 110,00 168,35 100,00
<br> 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 428 830,00 260 000,00 428 830,00 164,93 100,00
<br> 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.1 945 249,43 1 408 000,00 1 945 350,00 138,16 99,99
<br> 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 807 650,36 1 400 000,00 1 807 651,00 129,12 100,00
<br> 12 - Daně ze zboží a sl.v tuzemsku 1 807 650,36 1 400 000,00 1 807 651,00 129,12 100,00
<br> IČO: 00295400
<br> Obec Sklené nad Oslavou
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2021
<br> 1.1.Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2021
<br> 16.5.2022 21:17
<br> (vKč)
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČT ZA ROK 2021
<br> Sklené nad Oslavou 85,591 01
<br>
<br> 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f.5 000,00 5 000,00
<br> 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 207,20 210,00 98,67
<br> 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.139 664,00 131 000,00 139 664,00 106,61 100,00
<br> 1341 - Poplatek ze psů 4 800,00 4 600,00 4 800,00 104,35 100,00
<br> 1361 - Správní poplatky 1 540,00 1 400,00 1 540,00 110,00 100,00
<br> 1381 - Daň z hazardních her 26 666,10 18 000,00 26 700,00 148,15 99,87
<br> 1382 - Odvod z loterií 1,38
<br> 13 - Daně a poplat.z vybr.čin <.>,služ 172 878,68 160 000,00 177 914,00 10...
Protokol_o_schválení_účetní_závěrky_a_závěrečného_účtu_za_rok_2021.pdf
Protokol o schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu obce
<br> Sklené nad Oslavou
<br> Předmětem schvalování je účetní závěrka a závěrečný účet obce Sklené nad Oslavou za rok 2021
<br> sestavená k 31.12.2021.Schvalování účetní závěrky a závěrečného účtu bylo uskutečněno na
<br> veřejném zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou konaném dne 16.5.2022 na základě
<br> podkladů dodaných od účetní obce,a to zejména schvalované účetní závěrky,inventarizační zprávy <,>
<br> zprávy (auditora) o přezkoumání hospodaření,(dokladů o provedených opravách chyb zjištěných při
<br> přezkoumání hospodaření včetně jejich dopadu na schvalovanou účetní závěrku) a dalších účetních
<br> záznamů vyžádaných zastupitelstvem obce Sklené nad Oslavou <.>
<br> Osoby,které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 16.5.2022:
<br> - Zdenek Haller – starosta obce………………………………………………………
<br> - XXXXX XXXXXXXX – místostarosta obce…………………………………………….<.>.<.>
<br> - XXXXXXXX XXXXX – člen zastupitelstva……………………………………………….<.> <.>
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX – člen zastupitelstva ………………………………………….<.> <.>
<br> - XXXXX XXXXXX – člen zastupitelstva ……………………………………………….<.>
<br> - XXXXXXXX XXXXXXXX – člen zastupitelstva …………………………………………….<.>
<br> - XXXXX XXXXXXX – člen zastupitelstva …………………………………………………
<br>
<br> Z celkového počtu členů zastupitelstva obce 7 bylo přítomno 7 členů <.>
<br> Při schválení závěrky:
<br> Nedostatek při přezkoumání hospodaření zjištěný:
<br> nedostatek – Územní celek inventarizací neověřil,zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví <.>
<br> Kontrolou návaznosti inventurního soupisu účtu 031 - Pozemky,evidence pozemků a Výpisu z
<br> katastru nemovitostí obce Sklené nad Oslavou byl zjištěn nesoulad těchto agend.Obcí byl předložen
<br> Výpis z katastru nemovitostí obce prokazující stav evidovaný k datu 9.2.2022,tím nebyla ověřena
<br> skutečnost ke dni 31.12.2021 <.>
<br> Nebyla však shledána žádná rizika vyplývající z chyby,která by mohla mít negativní dopad na
<br> hospodaře...

Načteno

edesky.cz/d/5427920

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz