« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Návrh Závěrečného účtu obce Vrbčany za rok 2021 178,9 kB 177,1 kB 166,2 kB 161,8 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br> Obec Vrbčany 
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 06.06.2022
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00235920
<br> název Obec Vrbčany 
<br> ulice, č.p.25
<br> obec Vrbčany
<br> PSČ, pošta 280 02
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 725021070
<br> fax
<br> e-mail info@obecvrbcany.cz
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> 06.06.2022 21h 5m35s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 9
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 4 576 000,00  6 600 206,10  6 491 795,90 
<br> Nedaňové příjmy 735 000,00  1 238 640,51  1 232 668,01 
<br> Kapitálové příjmy 5 000,00  5 000,00  3 500,00 
<br> Přijaté transfery 272 000,00  1 147 242,16  5 955 242,16 
<br> Příjmy celkem 5 588 000,00  8 991 088,77  13 683 206,07 
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 940 000,00  940 000,00  913 338,41 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00  111 000,00  60 205,66 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 90 000,00  157 000,00  156 076,90 
0000 1121 Daň z příjmů...
bez názvu
Licence: DFY3 XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícícm účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2021 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby - pořízovací cena, způsob účtování B. DDHM - v poř. ceně od 3 do 40. tis. Kč. DDNM - v poř. ceně od 3 do 60 tis. Hmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích
nákladech, Cenné papíry a majetkové účasti: rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou.  Jako vedlejší pořizovací výdaje DM vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace
dotace. Změny způsobu oceňování nenastaly. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 Ocenění reálnou hodnotou
majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze je prováděno.<.>  Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k
časovému rozlišení pro roční období je stanovena směrnicí pro časové rozlišování. Výjimkou jsou energie, které se rozlišují vždy a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje
pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Účetní jednotka vytváří opravné položky k pohledávkám vedeným na účtech 315 a 311 <.>
<br> 21.01.2022 21h59m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGUPXA / PXA (23072021 / 01012021)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Čísl...
bez názvu
Licence: DFY3 XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 103 274 697,44  9 229 297,60  94 045 399,84  94 328 456,48 
<br> A.Stálá aktiva 69 439 994,42  9 028 820,60  60 411 173,82  61 359 991,82 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 640 439,00  632 219,00  8 220,00  41 100,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 114 590,00  114 590,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 525 849,00  517 629,00  8 220,00  41 100,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 68 799 555,42  8 396 601,60  60 402 953,82  61 318 891,82 
<br> 1.Pozemky 031 1 720 792,97    1 720 792,97  1 721 317,97 
<br> 2.Kulturní předměty 032 6 000,00    6 000,00   
<br> 3.Stavby 021 59 924 629,73  5 646 960,90  54 277 668,83  55 338 035,83 
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 5 554 966,47  1 376 374,45  4 178 592,02  4 259 538,02 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 373 266,25  1 373 266,25     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 219 900,00    219 900,00   
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodují...
bez názvu
Licence: DFY3 XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 00235920
Název: Obec Vrbčany 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 7 999 995,85    5 590 375,43   
<br> I.Náklady z činnosti 7 916 436,85    5 478 358,43   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 208 406,16    319 741,10   
<br> 2.Spotřeba energie 502 414 098,55    383 207,34   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504 4 893,88    76 404,87   
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506     330 563,25-  
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 547 724,43    1 519 084,99   
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 2 485,00    3 696,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 1 004 621,12    835 137,98   
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 961 863,00    1 795 454,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 342 477,00    285 110,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3 472,00    2 806,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527     1 200,00   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 4 570,00    14 507,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 32 867,00    13 747,02   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 21.01.2022 21h58m38s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DFY3 XCRGUVXA / VXA (22072021 / 01012021)
<br> Číslo Synte...

Načteno

edesky.cz/d/5427840

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz