« Najít podobné dokumenty

Městys Velký Újezd - Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Velký Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení OOP - doplnění DZ V12c u prodejny Balu,Velký Újezd - sil.III/03554
<br>
<br>
MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak – 280.4,skartační znak/skart.lhůta – S/5
<br>
Č.j.SMOL/157557/2022/OS/PK/Urb V Olomouci 01.06.2022
Spisová značka: S-SMOL/123683/2022/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: XXXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: edita.urbanova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení
<br> místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
(dále jen „správní orgán“),jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6)
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu),v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje zveřejnění
<br>
<br> n á v r h u s t a n o v e n í m í s t n í ú p r a v y p r o v o z u n a p o z e m n í c h
<br> k o m u n i k a c í c h <.>
<br>
<br> Navrhovatel Městys Velký Újezd,IČO: 00299677,Olomoucká 15,783 55 Velký Újezd <,>
<br> v zastoupení firmou Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2 <,>
Bystrovany,779 00 Olomouc podal dne 02.05.2022 návrh na stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích a to na sil.III/03554 ul.Lipenská v městyse Velký Újezd a s tím
souvisejícího užití dopravních značek,signálů a zařízení z důvodu doplnění dopravního značení V12c u
objektu smíšeného zboží Bala <.>
<br>
<br> Místo úpravy: na sil.III/03554 ul.Lipenská,Velký Újezd
<br>
Důvod úpravy: "Dopln...

Načteno

edesky.cz/d/5427069

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Velký Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz