« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 012833/2021/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_076127/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> PANOŠÍ ÚJEZD
IČ: 00244201
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Panoší Újezd za rok 2021 bylo zahájeno dne 29.07.2021
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  25.02.2022
 05.10.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Panoší Újezd
<br> Panoší Újezd 6
<br> 270 21 Pavlíkov
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci obce: Věra Miksová - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynaklád...
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021
Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Obce Panoší Újezd ke dni 31.12.2021
<br> 1.Inventarizační činnosti Plán inventur byl schválen dne 18.11.2021.inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Termíny inventur byly dodrženy.Proškoleníc'lenů inventarizačníkomíse proběhlo dne 19.11.2021 a je doloženo prezenční listinou.2.Způsob provedení inventury Skutečné stavy majetku a závazků členové |I< zjišťovali: aj fyzickou ínventurou v případě majetku,u kterého bylo možné vizuálně zjisti jeho fyzickou existencí na základě inv.seznamu.bj dokladovou inventurou při které provedli kontrolu knihy vydaných faktur,došlých faktur a dalších p|ateb,bankovní výpisy,výpis z katastru nemovitostí,mzdové evidence a rekapi- tulace mezd za měsíc prosinec 2021.3.Průběh inventury Inventarizace proběhla řádně.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,závazků a ostatních inventarizačních položek,který je zaznamenán v inv.soupisech.Tento stav byl porovnán se stavem účetním.4.Informace o inventar.rozdílech
<br> Při inventarizaci nebylo zjištěné žádné XXXXX XXX XXXXX <.>
<br> X.Přílohy Seznam ínventurních soupisů Účet stav zjištěný Stav účetní rozdíl |In.soupis
<br> 018-DDNM 76 468,00 76 468,00 0,00 1 019— Ostatní DDNM 25 000,00 25 000,00 0,00 2 UZI-Stavby 21 116 206,78 21 116 206,78 0,00 3 OZZ-Samostatné mov.věcí 788 285,50 788 285,50 0,00 4 028-DDHM 1 839 015,33 1 839 015,33 0,00 5 031—Pozemky 6 350 419,99 6 350 419,99 0,00 6 036-Dlouhodobý hm.majet.k prodeji 0,00 0,00 0,00 7 041-Nedokončený DNM 143 171,00 143 171,00 0,00 8 042-Nedokončený DHM 426 247,30 426 247,30 0,00 9 078-Oprávky k DDNM 76 468,00 76 468,00 0,00 10 079—Oprávky k ostatnímu DNM 18 340,00 18 340,00 0,00 11 081-Oprávky ke stavbám 4 956 100,00 4 956 100,00 0,00 12 082—0právky k samos.hm.mov.věcem 433 065,00 433 065,00 0,00 13 088-0právky k DDHIVI 1 839 015,33 1 839 015,33 0,00 14 112—Materiál na skladě 19 659,25 19 659,25 0,00 15 231-Základní BÚ 6 794 486,78 6 794 486,78 0,00 1...
Výkaz Příloha k 31.12.2021
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Panoší Újezd 1z00244201IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Panoší ÚjezdNázev:
<br> Sídlo: Panoší Újezd 6,270 21 Pavlíkov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> Veřejná správa
<br> 00244201Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 31.01.2022 13:41:42
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Panoší Újezd 2z00244201IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00...
Výkaz Rozvaha k 31.12.2021
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Panoší Újezd 5z00244201IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 7 062 896,03 0,00 7 062 896,03 5 131 495,52
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 426 247,30 0,00 426 247,30 1 859 635,42
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 839 015,33 1 839 015,33 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 788 285,50 433 065,00 355 220,50 394 305,50
<br> 3.021 21 116 206,78 4 956 100,00 16 160 106,78 15 095 693,36
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 6 350 419,99 0,00 6 350 419,99 6 353 212,99
<br> II.30 520 174,90 7 228 180,33 23 291 994,57 23 702 847,27
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 143 171,00 0,00 143 171,00 143 171,00
<br> 6.019 25 000,00 18 340,00 6 660,00 7 494,00
<br> 5.018 76 468,00 76 468,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.244 639,00 94 808,00 149 831,00 150 665,00
<br> 30 764 813,90 7 322 988,33 23 441 825,57 23 853 512,27
<br> 37 827 709,93 7 322 988,33 30 504 721,60 28 985 007,79
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Panoší Újezd
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Panoší Újezd 6,270 21 Pavlíkov
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> Veřejná správa
<br> 00244201Účetní jednotka:
<b...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Panoší Újezd 3z00244201IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 66 584,67 0,00 72 067,16 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.66 584,67 0,00 72 067,16 0,00
<br> 36.549 47 611,00 0,00 56 429,80 0,00
<br> 35.558 105 432,90 0,00 189 784,10 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 4 925,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 465 921,00 0,00 404 126,38 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 12 483,00 0,00 11 796,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 2 600,00 0,00 180,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 1 100,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 91 719,00 0,00 92 933,00 0,00
<br> 13.521 727 776,00 0,00 729 442,00 0,00
<br> 12.518 1 006 587,85 0,00 765 045,75 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 1 480,00 0,00 826,00 0,00
<br> 8.511 181 596,50 0,00 176 827,59 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 8 371,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 266 137,83 0,00 238 163,18 0,00
<br> 1.501 175 200,85 0,00 334 426,84 0,00
<br> I.3 098 941,93 0,00 2 999 980,64 0,00
<br> A.3 658 636,60 0,00 3 566 127,80 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Panoší Újezd
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Panoší Újezd 6,270 21 Pavl...
Výkaz FIN 2-12 o plnění rozpočtu
oddíl I./ 1
<br> 3613 6 000,00 5 500,002132 6 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
<br> 3613 Nebytové hospodářství
<br> 3612 **** 12 000,00 11 000,0012 000,00
<br> 3612 12 000,00 11 000,002132 12 000,00Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejic
<br> 3612 Bytové hospodářství
<br> 3319 **** 2 000,00 1 700,002 000,00
<br> 3319 2 000,00 1 700,002139 2 000,00Ostatní příjmy z pronájmu majetku
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 1012 **** 26 000,00 26 139,0026 000,00
<br> 1012 26 000,00 26 139,002131 26 000,00Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 1012 Podnikání a restr.v zeměděl.a potrav <.>
<br> 0000 **** 4 206 000,00 5 329 321,814 585 868,25
<br> 0000 0,00 288 000,004222 288 000,00Inv.př.transfery od krajů
0000 54 500,00 56 600,004112 56 600,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 82 768,254111 82 768,25NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 450 000,00 436 530,971511 450 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 1,931382 0,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 25 000,00 33 799,301381 25 000,00Daň z hazardních her
0000 500,00 400,001361 500,00Správní poplatky
0000 6 000,00 5 860,001341 6 000,00Poplatek ze psů
0000 180 000,00 187 335,001337 187 000,00Poplatek za komunální odpad
0000 2 000 000,00 2 291 917,671211 2 000 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 40 000,00 39 520,001122 40 000,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 650 000,00 1 023 662,431121 650 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 90 000,00 121 360,571113 90 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 10 000,00 46 775,221112 10 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 700 000,00 714 790,471111 700 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2021 12 00244201
<br> XXX XXXXX ...
Závěrečný účet obce za rok 2021
závěrečný účet Obce Panoší Újezd za rok 2021
<br> Obec Panoší Újezd Panoší Újezd 6
<br> rč: 00244201
<br> (dle 517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) <.>
<br> Rozpočtové hospodaření
<br> Rozpočet obce na rok 2021 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Panoší Újezd dne 30.12.2020 usnesením č.67/2020 jako přebytkový a v průběhu roku byl upravován rozpočtovým opatřením č.1-8 <.>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Plnění k31.12.2021 v Kč v Kč v Kč Tř.1 Daňové příjmy 4 151 500,00 4 158 500,00 4 901 953,56 Tř.2 Nedaňové příjmy 114 500,00 181 000,00 187 347,89 Tř.3 Kapitálově příjmy 0,00 0,00 4 925,00 Tř.4 Přijaté transfery 54 500,00 427 368,25 427 368,25 Příjmy celkem 4 320 500,00 4 766 868,25 5 521 594,70! Příjmy po konsolidaci 4 320 500,00 4 766 868,25 5 521 594,70 Tř.5 Běžné výdaje 3 725 500,00 3 883 868,25 3 181 298,52 Tř 6 Kapitálové výdaje 250 000,00 550 000,00 57 027,30 Výdaje celkem 3 975 500,00 4 433 868,25 3 238 325,82 Výdaje po konsolidaci 3 975 500,00 4 433 868,25 3 238 325,82 Saldo příjmů a výdajů 345 000,00 333 000,00 2 283 268,88 Splátka úvěru 345 000,00 345 000,00 338 891,37
<br> Čerpánívýdajů probíhalo dle schváleného rozpočtu,popř.dle schválených rozpočtových opatření.Nebylo tedy nutné přijímat zvlášní opatření k zajištění fín.prostředků
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpoč.skladby jsou v příloze FIN2-12 -příloha č.1
<br> Obec účtuje podle vyhlášky č.410/2009 Sb.hospodářský výsledek běžného účetního
<br> období byl 1 756 837,10
<br> Výnosy celkem
<br> 5 415 473,70
<br> Náklady celkem
<br> 3 658 636,60
<br> Rozdělení nákladů & výnosů podle účtové osnovy je v příloze Výkaz zisku a ztráty—příloha č.2
<br> _1_
<br> Hospodaření s majetkem
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2021
<br> Název účtu Sta finančních rostředků
<br> Poklad na 0,00 Základní běžn ' účet u KB 6 295 541,21 Běžn ' účet u B 498 945,57 Cel m ...

Načteno

edesky.cz/d/5426112

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz