« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Ždánicko za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021_inventarizacni_zprava.pdf
Dobrovolný svazek obcí se sídlem Násedlovice č.129,696 36 Násedlovice
<br> Inventarizační zpráva
<br> V souladu s © 6 odst.3,© 85 29,© 30 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví,v platném znění,s vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Ceskými účetními standardy č.708 a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla provedena
<br> inventarizace majetku a závazků <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021 příkaz k inventarizaci byl dán dne 12.12.2021
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Předseda : Zbyněk XXXXXXXX XXXX : XXXX XXXXX Clen : XXXXX Cudmáková
<br> Výsledek inventarizace:
<br> Podle invent.Podle účetnictví Účet 018 DDNM 32 786,-- 32 786,-- 019 Ostatní DNM 50 000,-- 50 000,-- 021 Stavby 50 934 374,-- 50 934 374,-- 022 Samostatné movite' věci 69 615,- 69 615,-- 028 DDHM 413 825,-— 413 825,-- 031 Pozemky 2 855 662,62 2 855 662,62 042 Nedokončený DHM ---------- 052 Poskytnuté zálohy na DHM ---------- 231 Základní běžné účty 1 310 978,11 1 310 978,11 261 Pokladna hotovost k 31.12.3 643,-- 3 643,-- 31 1 Odběratelé ----------- 321 Dodavatelé ----------- 331 Zaměstnanci 4 954,-- 4 954,-- 336 Sociální zabezpečení 1 886,-- 1 886,-- 337 Zdravotní pojištění 813,—- 813,-- 342 Ostatní přímé daně 1 005,—— 1 005,-- 374 Krátkodobě přij.zál.na transf.20 790,-- 20 790,-- 378 Ostatní krátkodobé závazky 100,-- 100,-- 401 Jmění účetní jednotky 556 939,44 556 939,44 403 Dotace na pořízení DDM 48 494 206,31 48 494 206,31 432 Nerozdělitelný zisk 3 417 971,56 3 417 971,56 472 Dlouhodob.přij.zálohy -transfery ----------
<br> Konečný stav na účtě k 31.12.2020
<br> 231 100 - 86-2434990207/0100 KB Kyjov — 1 310 580,67 231 110 — 94-9111671/0710 ČNB - 397,44 Stálá aktiva = 52 294 958,73
<br> Stálá pasiva = 52 294 958,73
<br> Osoba hmotně odpovědná za majetek : předsedkyně DSO
<br> Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku invent.rozdílů:
<br> - při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly
<br> ...
2021_mikroregion_fin.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Mikroregion Ždánicko; IČO 70963363; Násedlovice 129,Násedlovice,696 36
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2022
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 274 900,00 274 900,00 274 560,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 99,88
<br> 4122 0,00 69 300,00 69 300,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 274 900,00Bez paragrafu 344 200,00 343 860,00 99,90XXXX
<br> 3639 2111 3 500,00 49 200,00 49 200,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00
<br> 3 500,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 49 200,00 49 200,00 100,003639 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 0,00 2 500,00Převody z rozpočtových účtů 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 2 500,00 0,006330 XXXX
<br> 100,55393 400,00278 400,00Celkem 395 560,00
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 2219 5139 10 000,00 10 000,00 0,00Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00
<br> 2219 5164 1 000,00 1 000,00 0,00Nájemné 0,00
<br> 2219 5169 30 000,00 102 300,00 71 569,00Nákup ostatních služeb 69,96
<br> 2219 5362 23 700,00 28 700,00 23 644,00Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 82,38
<br> 64 700,00Ostatní záležitosti pozemních komunikací 142 000,00 95 213,00 67,052219 XXXX
<br> 3639 5011 90 700,00 90 700,00 72 029,00Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 79,41
<br> 3639 5021 18 000,00 18 000,00 7 200,00Ostatní osobní výdaje 40,00
<br> 3639 50...
2021_mikroregion_priloha.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Mikroregion Ždánicko; IČO 70963363; Násedlovice 129,Násedlovice,696 36
<br> Za období: 12/2021
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2022
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Žádná činnost není omezena
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> účetní metody,které účetní jednotka používá,vychazejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,ČUS č.701 - č.710 a metodiky JMK <.>
- způsob účtování zásob - B
- zvolený způsob odpisování - rovnoměrný a o odpisech se účtuje ročně
- od 1.1.2021 bylo zvoleno účtování na oddělené rozpočtové pokladně
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0...
2021_mikroregion_rozvaha.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Mikroregion Ždánicko; IČO 70963363; Násedlovice 129,Násedlovice,696 36
<br> Za období: 12/2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sestavená k: 31.12.2021
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2022
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 55 670 883,73 3 375 925,00 52 294 958,73 52 696 023,53
A.Stálá aktiva 54 356 262,62 3 375 925,00 50 980 337,62 51 492 497,62
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 82 786,00 80 438,00 2 348,00 4 856,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 32 786,00 32 786,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 50 000,00 47 652,00 2 348,00 4 856,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 54 273 476,62 3 295 487,00 50 977 989,62 51 487 641,62
<br> 1.Pozemky 2 855 662,62 0,00 2 855 662,62 2 855 662,62031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 50 934 374,00 2 829 282,00 48 105 092,00 48 611 252,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 69 615,00 52 380,00 17 235,00 20 727,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 413 825,00 413 825,00 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Pos...
2021_mikroregion_vykaz_zisku_a_ztraty.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Mikroregion Ždánicko; IČO 70963363; Násedlovice 129,Násedlovice,696 36
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Okamžik sestavení: 7.2.2022
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Sestavený k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2021
<br> Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 794 077,80 0,00 779 789,96 0,00
I.Náklady z činnosti 794 077,80 0,00 779 789,96 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 514,00 0,00 19 372,96 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 142 118,80 0,00 125 054,00 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 79 194,00 0,00 29 293,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 24 340,00 0,00 8 120,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 400,00 0,00 200,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 23 644,00 0,00 23 644,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00...
oznameni_o_zverejneni.docx
Dobrovolný svazek obcí se sídlem Násedlovice č.129,696 36 Násedlovice
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění
<br> Návrhu závěrečného účtu
DSO Mikroregion Ždánicko
za rok 2021
<br>
<br> Závěrečný účet DSO Mikroregion Ždánicko za rok 2021 je v souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona č.250 /2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn na dobu nejméně 15 dnů od 6.6.2022 do schválení na shromáždění starostů na úřední desce a na elektronické úřední desce obce Násedlovice – www.obecnasedlovice.cz.Závěrečný účet DSO Mikroregion Ždánice za rok 2021 včetně příloh je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu obcí DSO <.>
<br> Připomínky k Závěrečnému účtu DSO Mikroregion Ždánicko za rok 2021 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 21.6.2022 nebo ústně přímo při Shromáždění starostů obcí DSO <.>
<br>
<br> Vyvěšeno : 6.6.2022
<br> Sňato:
<br>
<br> Vlasta M o k r á
předsedkyně
DSO Mikroregion Ždánicko
2021_prezkum_hospodareni.pdf
AUDIT Brno
<br> spol.s r.o <.>
<br> oprávnění Komory auditorů ČR č.373,IČO: 26243709
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí
<br> Mikroregion Ždánicko
<br> za rok 2021
<br> 3.června 2022
<br> IBC — Příkop 6,602 00 Brno
<br> +420 545 174 890
<br> audit©audítbrnocz www.auditbrno.cz
<br> |.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Svazek obcí,u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:
<br> Název:
<br> Sídlo:
<br> Identifikační číslo: Právníforma:
<br> Zpráva auditora je určena: Statutární orgán:
<br> Ověřované období:
<br> Auditor,který provedl přezkoumání:
<br> Auditorská společnost:
<br> Auditor:
<br> Místo provádění přezkoumání:
<br> Období provedení:
<br> Zahájení kontroly (úkon):
<br> Ukončení kontroly (úkon):
<br> Rozdělovník:
<br> Výtisk Č.1 - 3: Výtisk č.4:
<br> Mikroregion Ždánicko
<br> Násedlovice 129,696 36 Násedlovice Česká republika
<br> 70963363
<br> Svazek obcí
<br> Shromáždění svazku obcí Vlasta Mokrá,předsedkyně
<br> 1.leden 2021 - 31.prosinec 2021
<br> AUDIT Brno spol.s ro <.>
<br> Příkop 6 <,>
<br> 602 00 Brno
<br> Oprávnění KA ČR č.373
<br> XXXXXX XXXXXX,MSC <.>,oprávnění KA ČR č.XXXX
<br> Obecní úřad Násedlovice Násedlovice 129,696 36 Násedlovice
<br> Dílčí přezkoumání: leden 2022
<br> Závěrečné přezkoumání: květen 2022 (19.1.2022)— Oznámení o zahájení přezkoumání
<br> (3.6.2022) —Vydání zprávy auditora
<br> Mikroregion Ždánicko
<br> AUDIT Brno spol.s r.o <.>
<br> ||.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Provedli jsme přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Ždánicko za rok 2021 podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění...
zaverecny_ucet_r._2021_navrh.doc
N á v r h
Závěrečný účet
<br> rok 2021
Mikroregion
<br> dobrovolný svazek obcí
Ždánicko
Údaje o svazku
<br> Název účetní jednotky:
<br>
Mikroregion Ždánicko
<br>
<br>
<br>
dobrovolný svazek obcí
<br> Sídlo:
<br>
<br>
<br> Násedlovice č.129
IČ:
<br>
<br>
<br> 70963363
DIČ:
<br>
<br>
<br> nejsme plátci daně
Právní forma:
<br>
<br>
svazek obcí
E-mail:
<br>
<br>
nasedlovice@iol.cz
<br>
<br>
<br>
obec.nasedlovice@seznam.cz
www:
<br>
<br>
<br> www.obecnasedlovice.cz
Číslo účtu:
<br>
<br>
86-2434990207/0100 KB Kyjov
<br>
<br>
94-9111671/0710 ČNB
Hlavní činnost:
<br>
<br> podporovat sociologicko-ekonomický
<br>
<br>
<br>
<br> rozvoj svazku obcí podle zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích
<br> Hospodářská činnost:
<br>
<br> ne
Datum založení:
<br>
<br> 04.04.2002
Členy svazku:
<br>
<br>
obec Archlebov
<br>
<br>
<br>
<br> obec Dambořice
<br>
<br>
<br>
obec Dražůvky
<br>
<br>
<br>
<br> obec Lovčice
<br>
<br>
<br>
obec Násedlovice
<br>
<br>
<br>
obec Uhřice
<br>
<br>
<br>
<br> obec Žarošice
<br>
<br>
<br>
<br> obec Želetice
<br>
<br>
<br>
město Ždánice
<br> Příslušnost k úřadům
<br> Finanční úřad:
<br>
<br>
Kyjov
<br> Pověřený úřad:
<br>
<br> Ždánice
<br> Stavební úřad:
<br>
<br>
Ždánice
<br> Pověřený úřad s rozšířenou působností:
Kyjov
Katastrální úřad:
<br>
<br> Kyjov
Pozemkový úřad:
<br>
<br> Hodonín
Celní úřad:
<br>
<br>
Hodonín
Okresní soud:
<br>
<br>
Hodonín
Příslušnost k okresu:
<br>
<br> Hodonín
Kraj:
<br>
<br>
<br> Jihomoravský
Shromáždění starostů
<br> Předsedkyně svazku:
<br>
<br> Vlasta Mokrá
Místopředseda svazku:
<br>
XXXXX XXXXXXX
<br> Tajemník:
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX
Revizní komise: XXXXXX XXXXX – předseda
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXX PhD.- člen
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXX XXXXXXX – člen
<br> Nejvyšším orgánem dobrovolného svazků obcí je shromáždění starostů.Shromáždění starostů je tvořeno starosty všech členských obcí svazku <.>
Jmenný seznam:
<br> obec Archlebov - XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
obec Dambořice – Ing.Zbyněk Pastyřík
<br>
<br>
obec Dražůvky – XXXXX XX...

Načteno

edesky.cz/d/5424249

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz