« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - 11. RM (18.5.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11. RM (18.5.2022)
Z Á P I S
z 11.jednání Rady města Volyně,které se konalo dne 18.května 2022
<br> v 16,00 hod.v kanceláři starosty města Volyně
<br> P ř í t o m n i :
předsedající: Ing.XXXXXX XXXXXXX
členové: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
RNDr.XXXX XXXXXXX
<br> omluven: Ing.XXXXXX XXXXXXX
tajemnice: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXX XXXXXXXXX a Ing.XXXXXXXXX XXXXXX
zápis pořízen dne: XX.XX.XXXX
<br> P r o g r a m j e d n á n í :
1.Program jednání
2.Ověřovatelé zápisu
3.Zadávací dokumentace výzvy k podání nabídek na akci „Nákup CAS – hasiči Volyně“
4.Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.873 k.ú.Volyně
5.Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.1760/46 k.ú.Volyně
6.Smlouva o poskytnutí dotace JčK na akci „Oprava MK k ACHP Volyně - Zechovice“
7.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům k akci „ZTV etapa V“
8.Žádost o finanční příspěvek - TJ SOKOL Volyně
9.Smlouva o poskytnutí dotace JčK na akci „Obnova kříže v obci Račí“
10.Výběr dodavatele akce „Rekonstrukce budovy č.p.119 – fasáda objektu“
11.Smlouva o dílo na provedení bouracích prací ke stavbě „Demolice objektu č.p.401 ulice
<br> Husova - Volyně“
<br> Jednání Rady města Volyně zahájil a řídil starosta Ing.XXXXXX XXXXXXX,který konstatoval,že jsou
přítomni X členové rady a XXXX je usnášeníschopná.Konstatoval,že zápis z minulého jednání byl
ověřen a k zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky <.>
<br> ad 1/
Usnesení č.18/05/22:
RM schvaluje program a poté přistupuje k projednání jednotlivých bodů <.>
<br> Pro: 4,proti: 0,zdržel se: 0
ad 2/
Usnesení č.19/05/22:
RM schvaluje Ing.Marii Náhlíkovou a Ing.Františka Volmuta jako ověřovatele zápisu <.>
<br> Pro: 4,proti: 0,zdržel se: 0
ad 3/
Usnesení č.20/05/22:
<br> RM schvaluje zadávací dokumentaci výzvy k podání nabídek na akci „Nákup CAS – hasiči
Volyně“ <.>
Pro: 4,proti: 0,zdržel se: 0
Usnesení č.21/05/22:
RM ukládá uveřejnit výzvu na elektronickém profilu zadavatele <.>
<br> Pro: 4,proti: 0,zdržel se: 0
Zodpoví...

Načteno

edesky.cz/d/5420921

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz