« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - DSO - návrh závěrečného účtu r. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2021.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEFISKÉHO KR ooeoe EKDNDMIGKÝ
<br> JE
<br>.oppĚLeui Páezxoumáváuí HDSPUDAŘE i oecí A KDHTRDLY
<br> šáí-c'upcva 13,acc 13 Plzeň
<br> výtisk &.'í
<br> Cj: PK-EHHQQHET
<br> Zpráva o výsledku přezkou,! ání hoepodáření DSO Horážd'ovícko,IC : 02270935 za rok 20 1
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> úd.11.2ú21 dííčí přezkoumání 22- CM.2ú22 konečne přezkoumání
<br> na základe & 53 zákona č.12532úúú St:-„ o obcích,ve znění pozdějších předpieú <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DEU Horežďow Mírová náměstí 1,341 ú1 Horažďovice
<br> Přezkoumáně období: 1.1.2021 - 31.12.EDT
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> ic ko
<br> - kcntrolorká pověřená řízením přezkoumání: lng.Marcele Šrouhkcvá
<br> - kontrolorky: — Elenka Uíiímcouá
<br> PH přezkoumání íziyrlgir přítomny:
<br> = Mgr.Marie Metličkouá - míetopřeoeedkíyne USD
<br> 4 Marie Příhková - spáciálíetá na rozvoj mikroregionu
<br> „ Jáná ííiíánilicoíiá — účetní USD
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2ú21 bylo záhaeno písemným oznámením
<br> domů-eným územnímu celku dne 1.4.Eli:-22 podle přezkoumání hospodaření územních eámceprávr
<br> obcí ídáíe XXX XXXXX o přezkoumání hoepodeí'eníí <.>
<br> X X odet.zákona č.42úf2í2lú4 EE.<.>.o ých celkú á dobrovolných euezkú
<br> Posledni kontrolni úkon : datum jeho provedení:
<br> kontrole byla ukončena ná míete dne 22.CM.2ú2: á podáním infomace c kontrolních zjištěních <.>
<br> ! vrácením vyžádených podhledů
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou úc o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání í'
<br> zpúschem sohledem na významnost jedn a obsahu přezkoumání- Připosuzovaní jed otlivých právních úkonů se výchází ze znění právních předpisů platných ke dni usk teěnění tohoto úkonu;
<br> Druh písemností
<br> --
<br> Iaje uvedená v l:;- 2 odst.1 a 2 zákona
<br> ospodaření hýlo provedeno výběrovým tlívých skutečností podle předmětu
<br> Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpošíi n
<br> |desoe USD Hora d'ovicko od 9.9.2929.Eveřejně...
Návrh závěrečného_účtu_za_rok_2021_DSO_Horažďovicko.pdf
Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko,IČ: 02270935
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br>
<br>
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v platném členění podle
<br> rozpočtové skladby a podle dalších finančních operací.Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021
byl schválen valnou hromadou dne 8.12.2020 a v průběhu roku 2021 byl upraven šesti rozpočtovými
změnami,schválenými valnou hromadou DSO.DSO měla v roce 2021 celkem 15 členských obcí.Všechny
obce doložily zveřejnění návrhu rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2021
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2021
Příjmy
<br>
Tř.1 – Daňové
Tř.2 – Nedaňové 350 000,00 Kč 908 439,00 Kč 831 349,78 Kč
Tř.3 – Kapitálové
Tř.4 – Transfery 1 870 000,00 Kč 1 630 252,35 Kč 1 630 252 35 Kč
Celkem 2 220 000,00 Kč 2 538 691,35 Kč 2 461 602,13 Kč
<br>
<br> Výdaje
Tř.5 – Běžné 2 047 000,00 Kč 1 463 075,00 Kč 1 422 438,77Kč
Tř.6 – Kapitálové 1 459 000,00 Kč 2 595 171,00 Kč 1 716 171,00Kč
Celkem: 3 506 000,00 Kč 4 058 246,00 Kč 3 138 609,77 Kč
<br>
<br>
Tř.8 – Financování
Celkem: 1 286 000,00 Kč 1 519 554,65Kč 677 007,64Kč
<br>
<br>
DSO Horažďovicko nepřijal v roce 2021 žádný úvěr nebo půjčku a XXX ji neposkytl <.>
DSO neprovozuje hospodářskou činnost <.>
<br>
<br>
<br> Pohledávky k 31.12.2021
účet 348 – 21 000,- Kč (nezaplacené členské příspěvky)
<br>
Závazky k 31.12.2021
účet 321 – Dodavatelé – 33 875,16,- Kč
účet 331 - Zaměstnanci- 38 673,- Kč
účet 336 - Sociální pojištění- 14 132,- Kč
účet 337 - Zdravotní pojištění- 6 096- Kč
účet 342 - Ostatní daně,poplatky- 4 245,- Kč <.>
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery- 939 774,- Kč (Rozšíření sběrného dvoru)
účet 383 – Výdaje příštích období – 5 500,- Kč
účet 472 - Dlouhod.přijaté zálohy na transfery- 762 516,40 Kč
Celkem: 1 804 811,56 Kč
<br>
<br>
Stavy na účtech a v pokladně:
účet 23110 - ZBÚ Česká spořitelna 562 266,27 Kč
účet 23120 - ZBÚ ČNB 7 628,90 Kč
účet 26140 - Pokladna 15 362,00 Kč
...

Načteno

edesky.cz/d/5420366

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz