« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - DSO - návrh závěrečného účtu r. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2021.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEFISKÉHO KR ooeoe EKDNDMIGKÝ
<br> JE
<br>.oppĚLeui Páezxoumáváuí HDSPUDAŘE i oecí A KDHTRDLY
<br> šáí-c'upcva 13,acc 13 Plzeň
<br> výtisk &.'í
<br> Cj: PK-EHHQQHET
<br> Zpráva o výsledku přezkou,! ání hoepodáření DSO Horážd'ovícko,IC : 02270935 za rok 20 1
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> úd.11.2ú21 dííčí přezkoumání 22- CM.2ú22 konečne přezkoumání
<br> na základe & 53 zákona č.12532úúú St:-„ o obcích,ve znění pozdějších předpieú <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DEU Horežďow Mírová náměstí 1,341 ú1 Horažďovice
<br> Přezkoumáně období: 1.1.2021 - 31.12.EDT
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> ic ko
<br> - kcntrolorká pověřená řízením přezkoumání: lng.Marcele Šrouhkcvá
<br> - kontrolorky: — Elenka Uíiímcouá
<br> PH přezkoumání íziyrlgir přítomny:
<br> = Mgr.Marie Metličkouá - míetopřeoeedkíyne USD
<br> 4 Marie Příhková - spáciálíetá na rozvoj mikroregionu
<br> „ Jáná ííiíánilicoíiá — účetní USD
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2ú21 bylo záhaeno písemným oznámením
<br> domů-eným územnímu celku dne 1.4.Eli:-22 podle přezkoumání hospodaření územních eámceprávr
<br> obcí ídáíe XXX XXXXX o přezkoumání hoepodeí'eníí <.>
<br> X X odet.zákona č.42úf2í2lú4 EE.<.>.o ých celkú á dobrovolných euezkú
<br> Posledni kontrolni úkon : datum jeho provedení:
<br> kontrole byla ukončena ná míete dne 22.CM.2ú2: á podáním infomace c kontrolních zjištěních <.>
<br> ! vrácením vyžádených podhledů
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou úc o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání í'
<br> zpúschem sohledem na významnost jedn a obsahu přezkoumání- Připosuzovaní jed otlivých právních úkonů se výchází ze znění právních předpisů platných ke dni usk teěnění tohoto úkonu;
<br> Druh písemností
<br> --
<br> Iaje uvedená v l:;- 2 odst.1 a 2 zákona
<br> ospodaření hýlo provedeno výběrovým tlívých skutečností podle předmětu
<br> Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpošíi n
<br> |desoe USD Hora d'ovicko od 9.9.2929.Eveřejně...
Návrh závěrečného_účtu_za_rok_2021_DSO_Horažďovicko.pdf
Dobrovolný svazek obcí Horažďovicko,IČ: 02270935
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br>
<br>
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v platném členění podle
<br> rozpočtové skladby a podle dalších finančních operací.Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021
byl schválen valnou hromadou dne 8.12.2020 a v průběhu roku 2021 byl upraven šesti rozpočtovými
změnami,schválenými valnou hromadou DSO.DSO měla v roce 2021 celkem 15 členských obcí.Všechny
obce doložily zveřejnění návrhu rozpočtu <.>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů v roce 2021
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2021
Příjmy
<br>
Tř.1 – Daňové
Tř.2 – Nedaňové 350 000,00 Kč 908 439,00 Kč 831 349,78 Kč
Tř.3 – Kapitálové
Tř.4 – Transfery 1 870 000,00 Kč 1 630 252,35 Kč 1 630 252 35 Kč
Celkem 2 220 000,00 Kč 2 538 691,35 Kč 2 461 602,13 Kč
<br>
<br> Výdaje
Tř.5 – Běžné 2 047 000,00 Kč 1 463 075,00 Kč 1 422 438,77Kč
Tř.6 – Kapitálové 1 459 000,00 Kč 2 595 171,00 Kč 1 716 171,00Kč
Celkem: 3 506 000,00 Kč 4 058 246,00 Kč 3 138 609,77 Kč
<br>
<br>
Tř.8 – Financování
Celkem: 1 286 000,00 Kč 1 519 554,65Kč 677 007,64Kč
<br>
<br>
DSO Horažďovicko nepřijal v roce 2021 žádný úvěr nebo půjčku a XXX ji neposkytl <.>
DSO neprovozuje hospodářskou činnost <.>
<br>
<br>
<br> Pohledávky k 31.12.2021
účet 348 – 21 000,- Kč (nezaplacené členské příspěvky)
<br>
Závazky k 31.12.2021
účet 321 – Dodavatelé – 33 875,16,- Kč
účet 331 - Zaměstnanci- 38 673,- Kč
účet 336 - Sociální pojištění- 14 132,- Kč
účet 337 - Zdravotní pojištění- 6 096- Kč
účet 342 - Ostatní daně,poplatky- 4 245,- Kč <.>
účet 374 - Přijaté zálohy na transfery- 939 774,- Kč (Rozšíření sběrného dvoru)
účet 383 – Výdaje příštích období – 5 500,- Kč
účet 472 - Dlouhod.přijaté zálohy na transfery- 762 516,40 Kč
Celkem: 1 804 811,56 Kč
<br>
<br>
Stavy na účtech a v pokladně:
účet 23110 - ZBÚ Česká spořitelna 562 266,27 Kč
účet 23120 - ZBÚ ČNB 7 628,90 Kč
účet 26140 - Pokladna 15 362,00 Kč
...

Načteno

edesky.cz/d/5420366

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Břežany (Klatovy)
29. 09. 2022
29. 09. 2022
29. 09. 2022
27. 09. 2022
27. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz