« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Návrh Závěrečného účtu RDB 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni RDB 2021.pdf
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 098232/2021/KUSK StejnOpis č.2 313an SZ_020707/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> SVAZEK OBCÍ REGION DOLNÍ BEROUNKA IČ: 70566984 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření Svazek obcí Region Dolní Berounka za rok 2021 bylo zahájeno dne 03.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>.31.08.2021
<br> I 24.05.2022 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v: Karlštejn č.p.185
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX - kontrolorky: XXXXXX XXXXXXX (XX.X.XXXX) Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci DSO: PhDr.Mgr.XXXX XXXXX - předseda Jana Lívaneová - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 53“ 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo ví...
Vykaz zisku a ztraty 2021 RDB.pdf
Vykaz le ku a ztraty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souonžNosn
<br> účetní jednotka: |c: 70566984 Název: Svazek obcí Region Dolní Berounka Právníforma: ÚSC Sídlo: Karlštejn 185 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.2.2022 13:48:02
<br> Číslo Název položky su BĚ1ŽNÉ ÚčEITNÍ oaoloeí MIIÍULÉ ÚČIETNÍ oegoei položky Hlavni činnost | Hosp.činnost Hlavni činnost | Hosp.činnost A.NAKLADY CELKEM 540 323,56 0,00 186 460,90 0,00 |.Náklady z činnosti 516 309,95 0,00 182 964,30 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 3 345,74 0,00 0,00 0,00 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačníoh služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 317 890,50 0,00 110 664,30 0,00 13.Mzdové náklady 521 165 000,00 0,00 72 000,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 11 154,00 0,00 0,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 400,00 0,00 300,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitosti 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0,00 0,00 0,00 0,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 55...
Rozvaha 2021 RDB.pdf
F
<br> Rozvaha,ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Učetní jednotka: IČ: 70566984 Název: Svazek obcí Region Dolni Berounka Právní forma: ÚSC Sídlo: Karlštejn 185 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.2.2022 13:47:45
<br> - 1 l 2 l s | 4 Císlo Název položky su ÚČETNÍ oeooeí po'ožky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO | KOREKCE ] NETTO
<br> AKTIVA 17 380 198,10 17 038 166,77 342 029,33 453 190,48 CELKEM
<br> A.Stálá aktiva 17 038 168,77 17 038 168,77 0,00 0,00
<br> |.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Ocenitelná prava 014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ll.Dlouhodobý hmotný majetek 17 038 168,77 17 036 168,77 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Stavby 021 17 026 169,20 17 026 169,20 0,00 0,00
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> movitých věcí
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 026 11 999,57 11 999,57 0,00 0,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0.00 000
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> llI.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,0...
Priloha 2021 RDB.pdf
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb? Priloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: Ič: 70566984
<br> Název: Svazek obcí Region Dolní Berounka Právní forma: ÚSC
<br> Sídlo: Karlštejn 185 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.2.2022 13:48:14
<br> A.1.]Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Učetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení č“ ností
<br> jiz llnformace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.]Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT) Popis činnosti,které účetní jednotka provozuje :
<br> Hlavní činnost :v členění dle vyhlášky č.323f2000 Sb.<.> o rozpočtové skladbě (ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnické obce svazku v různých oblastech)
<br> Podnikatelská činnost (Hospodářská činnost,dálejen "HČ") : Podnikatelská činnost není vykonávána
<br> Ostatní- cizí prostředky.Jiná činnost není vykonávána
<br> Účetní a finanční výkazy Učetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č.41012010 Sb <.>
<br> Tvorba a použití opravných položek a rezerv.Časové rozlišení
<br> Učetní jednotka časově rozlišuje nevýrazné částky v hodnotě do 10-ti tisíc za položku
<br> Odepisování dlouhodobého majetku
<br> Odepisování dlouhodobého majetku je uvedeno v části ET
<br> Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn
<br> Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny,účetní jednotka za rok 2021neměla účetní případ v cizí měně.'í'onlt'm'kr'ko'i
<br> mnu nul
<br> ' REGIN! Bowl ltnouíuu uuštuu u: vsi in 10 sriinoťisn unu
<br> life: 70500984 Paourttun©0nscmuz www.aamancunu.cz
<br> Příloha A.1.-A.3.Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Účetní jednotka: Svazek obcí Region Dolni Berounka IČ: 70566984 Stránka: 1 z 1
<br> F Příloha ? ÚZEMNÍ SA...
Navrh zaverecneho uctu RDB 2021.pdf
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Region Dolní Berounka za rok 2021,IČ: 70566984
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 v tis.Kč
<br> Příjmy Schválený Upravený Skutečnost
<br> rozpočet rozpočet
<br>
<br> 4121 Příspěvky členských obcí 360 360 360
<br> 2219 - 2329 Nedaňové příjmy 15 16 16
<br> 3636 - 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 28 28 0
<br> 6310 - 2141 Příjmy z úroků 2 2 0
<br> Příjmy celkem 405 406 376
<br>
<br> Výdaje
<br> 2221 - 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 1
<br> 3599 – 5222 Neinvestiční transf.spolkům 0 19 19
<br> 3636 – 6341 Investiční transfery obcím 28 28 0
<br> 3729 – 5169 Nákup ostatních služeb 0 80 80
<br> 6310 – 5163 Služby peněžních ústavů 4 4 1
<br> 6409 – 5021 Ostatní osobní výdaje 108 126 123
<br> 6409 – 5038 Pov.poj.na úraz.poj.1 1 1
<br> 6409 – 5163 Služby peněžních ústavů 15 16 16
<br> 6409 – 5168 Zpracování XXX a služby XX XX XX
<br> XXXX – XXXX Nákup ostatních služeb 10 10 9
<br> 6409 – 5222 Neinv.transfery spolkům 65 65 65
<br> 6409 – 5321 Neinv.transery obcím 150 150 150
<br> Výdaje celkem 409 546 487
<br> Financování celkem : Příjmy – Výdaje - 4 -140 -111
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stav na běžných účtech :
<br> Počáteční stav k 1.1.2021 Stav k 31.12.2021 změna stavu bankovních účtů :
<br> 453 342 111
<br> 2.Rozvaha k 31.12.2021
<br> Aktiva a pasiva k 31.12.2021 v tis.Kč 342
<br> 3.Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021
<br> Výsledek hospodaření svazku obcí RDB v tis.Kč -164
<br> 4.Inventurní soupis k 31.12.2021
<br> Při inventuře provedené ke dni 31.12.2021 nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetním stavem
<br> 5.Projekty – dotace v roce 2021
<br> Ve Svazku obcí Region Dolní Berounka nebyl v roce 2021 účtován žádný nový projekt
<br> 6.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> Při přezkoumání Svazku obcí Region Dolní Berounka nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky <.>
<br>
<br> V Karlštejně dne 27.5.2022
<br>
<br> vypracovala : Lívancová
<br>
<br>
<br> PhDr.Mgr.XXXX XXXXX,předseda SO RDB
...
FIN 2-12M RDB 2021.pdf
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.11 1/1353 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí
<br> sestavený k XX.12.2021 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Rok
<br> Měsíc IČO:
<br> 2021
<br> 12 70566984
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Svazek obcí Region Dolní Berounka,Karlštejn 185
<br> l.Rozpočtové příjm
<br> paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 4121 Nl- Př- transf- od obcí 360 576,00 360 576,00 359 840,00
<br> 0000 **" 360 576,00 360 576,00 359 840,00
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2219 2329 Ostatní nedaňové přiimyl-n- 15 306,00 16 097,00 16 097,00
<br> 2219 ““ 15 306,00 16 097,00 16 097,00
<br> 3636 Územní rozvoj
<br> 3636 2324 Přijaté nekapřtálevé příspěvky a náhrady 27 831,00 27 831,00 0,00
<br> 3636 **** 27 831,00 27 831,00 0,00
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6310 2141 Příjmy: úroků 2 000,00 2 000,00 71,41
<br> 6310 “=** 2 000,00 2 000,00 71,41
<br> Celkem 405 713,00 406 504,00 376 008,41
<br> oddíl !./ 1
<br> lI.Rozpočtové výdaje
<br> Paragraf položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5163 SlUŽbV PelléžlllCh ÚSlaVl'l 2 000,00 2 000,00 480,31 2221 “** 2 000,00 2 000,00 480,31 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.3599 5222 NainV-lransf- spolkům 0,00 19 000,00 19 000,00 3599 **** 0,00 19 000,00 19 000,00 3636 Územní rozvoj 3636 6341 Investiční llanaf- obcím 27 831,00 27 831,00 0,00 3636 “*** 27 831,00 27 831,00 0,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 80 000,00 80 000,00 3729 **** 0,00 80 000,00 80 000,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 1 956,01 6310 “** 4 000,00 4 000,00 1 956,01 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 5021 Ostatní osobní vydala 10...
DSO Region Dolni Berounka 2021.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 098232/2021/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_020707/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> SVAZEK OBCÍ REGION DOLNÍ BEROUNKA
IČ: 70566984
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření Svazek obcí Region Dolní Berounka za rok 2021 bylo zahájeno
<br> dne 03.08.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 31.08.2021
▪ 24.05.2022
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v: Karlštejn č.p.185
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
- kontrolorky: XXXXXX XXXXXXX (XX.X.XXXX)
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupci DSO: PhDr.Mgr.XXXX XXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,...

Načteno

edesky.cz/d/5418879

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz