« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva DSO Poberounské odpady 2021.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 157100/2021/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_155923/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POBEROUNSKÉ
ODPADY
<br> IČ: 11945486
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady za rok 2021 bylo
<br> zahájeno dne 17.12.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ▪ 24.05.2022
▪ 22.12.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Karlštejn 185
<br> 267 18 Karlštejn
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX (XX.X.XXXX)
- kontroloři: XXXX XXXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
Ing.XXXXXX XXXXXXXX (XX.XX.XXXX)
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX (XX.X.XXXX)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupce DSO: PhDr.Mgr.XXXX XXXXX - předseda
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - nákla...
Výkaz zisku a ztráty 2021 Poberounské odpady.pdf
Výkaz zisku a ztráty
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souonžNosn
<br> účetní jednotka: k:: 1 1945486 Název: Dobrovolný svazek obcí Poberounské Právní forma: DSO Sídlo: Karlštejn185 Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná mista) Okamžik sestavení: 17.02.2022 13:31:14
<br> Číslo Název položky su BĚÍŽNÉ ÚČEITNÍ osazoeí MIIÍULÉ ÚČJETNÍ oegosí POIOŽkY Hlavní činnost | Hosp.činnost Hlavni činnost | Hosp.činnost B.VÝNOSY CELKEM 412 035,00 0,00 0,00 0,00 |.Výnosy z činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Výnosy z prodeje služeb 602 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Výnosy ze správních poplatků 605 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Výnosy z místních poplatků 606 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0,00 0,00 0,00 0,00 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 646 0,00 0,00 0,00 0,00 15.5/3321; Ž prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Čerpání fondů 648 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Úroky 662 0.00 0,00 0,00 0,00 3.Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní tinanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Výnosy z transferů 412 035,00 0,00 0,00 0,00 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 412 035,00 0,00 0,00 0,00 V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků 0,00 ...
Rozvaha 2021 Poberounské odpady.pdf
Rozva ha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ souoRžnosrr
<br> Účetní jednotka: IC: 1 1945486 Název: Dobrovolný svazek obcí Poberounské Právní forma: DSO Sídlo: Karlštejn 185 Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.02.2022 13:29:27
<br> „ 1 | 2 j 3 | 4 Císlo Název položky su ÚČETNÍ oeoosí PO'OŽRY BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO | KOREKCE | NETTO AKTIVA 84 277,69 19 579,00 64 698,69 0,00 CELKEM A.Stálá aktiva 19 579,00 19 579,00 0,00 0,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ooenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 19 579,00 19 579,00 0,00 0,00 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 0,00 0,00 0,00 0,00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00.0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 19 579,00 19 579,00 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dluhové cenné papíry drž...
Příloha 2021 Poberounské odpady.pdf
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb.Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 1 1945486 Název: Dobrovolný svazek obcí Poberounské Právní forma: DSO Sídlo: Karlštejn 185 Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.02.2022 13:30:19
<br> A.1.|lnformace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
<br> A.2.|lnformace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.[Informace podle 53“ 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> DSO Poberounské odpady byl založen 16 městy a obcemi v řijnu 2021 za účelem společného postupu v oblasti odpadového hospodářství Krátce po svém založení zřídil svazek komunální odpadovou společnost POBERO Poberounské odpady s.r.o,jež bude od 1.7.2022 bude pro členské obce DSO zajišťovat svoz a likvidace odpadu.Tato společnost bude 100% vlastněna DSO Poberounskě odpady <.>
<br> Vstupní podíly měst a obcí dle počtu obyvatel :
<br> Město Černošice 28% Město Dobřichovice 14% Obec Všenory 6% Obec Karlík 2% Obec Lety 6% Město Řevnice 14%
<br> Obec Zadní Třebaň 3% Obec Hlásná Třebaň 4%
<br> Městys Karlštejn 3% Obec Srbsko 2% Obec Tetín 3% Obec Liteň 4% Obec Třebotov 5% Obec Skuhrov 2% Obec Svinaře 3% Obec Koněprusy 1% gangem 100%
<br> /,É ? / WW 42245 0: z,MA 7% em,„ Příloha A.1.-A.3.Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě deseti ámísta) Účetní jednotka: Dobrovolný svazek obcí Poberounské odpady IČ: 11945486 Stránka : 1 z 1
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: Ič: 1 1945486 Název: Dobrovolný svazek obcí Poberounskě Právní forma: DSO Sídlo: Karlštejn 185 Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.02.2022 13:30:19
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podro...
Návrh závěrečného účtu Poberounské odpady 2021.pdf
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Poberounské odpady za rok 2021,IČ: 11945486
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 v tis.Kč
<br> Příjmy Schválený Upravený Skutečnost
<br> rozpočet rozpočet
<br>
<br> 4121 Příspěvky členských obcí 412 412 395
<br> Příjmy celkem 412 412 395
<br>
<br> Výdaje
<br> 2221 - 5163 Služby peněžních ústavů 1 1 0
<br> 3723 – 5219 Ost.neinve.transfery podnik.subjektům 320 320 320
<br> 6409 – 5166 výdaje na dodav.poř.informací 19 19 19
<br> 6409 – 5168 Zpracování XXX a služby XX XX X
<br> Výdaje celkem XXX 400 347
<br> Financování celkem : Příjmy – Výdaje 12 12 48
<br>
<br> Stav na běžných účtech :
<br> Počáteční stav k 1.1.2021 Stav k 31.12.2021 změna stavu bankovních účtů :
<br> 0 48 48
<br> 2.Rozvaha k 31.12.2021
<br> Aktiva a pasiva k 31.12.2021 v tis.Kč 48
<br> 3.Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021
<br> Výsledek hospodaření svazku obcí Poberounské odpady v tis.Kč 65
<br> 4.Inventurní soupis k 31.12.2021
<br> Při inventuře provedené ke dni 31.12.2021 nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetním stavem
<br> 5.Projekty – dotace v roce 2021
<br> Ve Svazku obcí Poberounské odpady nebyl v roce 2021 účtován žádný nový projekt
<br> 6.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
<br> Při přezkoumání Svazku obcí Poberounské odpady nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br> V Karlštejně dne 30.5.2022
<br>
<br> vypracovala : Lívancová
<br>
<br>
<br> PhDr.Mgr.XXXX XXXXX,předseda DSO Poberounské odpady
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 31.5.2022
FIN 2-12M Poberounské odpady 2021.pdf
Ministerstvo financí čR Fin 2 - 12 M schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ sestavený k XX.XX.2021 v Kč na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO: XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Dobrovolný svazek Obcí Poberounske odpady,Karlštejn 185
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf po|ožka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet pO změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 0000 4121 Ni- př- transf- od obcí 412 035,00 412 035,00 395 025,00 0000 ““ 412 035,00 412 035,00 395 025,00 Celkem 412 035,00 412 035,00 395 025,00
<br> oddíl/.! 1
<br> Il.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek Od
<br> rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2221 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 2221 **** 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů
<br> 3723 5219 Ostatní nem-transfery Podnik-subjektům 320 000,00 320 000,00 320 000,00
<br> 3723 **** 320 000,00 320 000,00 320 000,00
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
<br> 6409 5166 Výdaie na dodam pořízení informací 19 579,00 19 579,00 19 579,00
<br> 6409 5158 Zpracování data služby souv.s IT a kom 60 000,00 30 000,00 7 75731
<br> 6409 **** 79 579,00 79 579,00 27 336,31
<br> Celkem 400 579,00 400 579,00 347 336,31
<br> oddil H./ 'l'
<br> III.Financování - třída 8
<br> Nazevw'ozkv 9313.3225323 „5222525 232323558 text r 1 2 3 Krátkodobě vydaná dluhopisy 8111 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky krát.vyd.dl.8112 0,00 0,00 0,00 Krátkodobě přijaté půjčky 8113 0,00 0,00 0,00 Uhrazeně splátky krát.přij.půjček 8114 0,00 0,00 0,00 Změna stavu krátk.prostředna ůčtech 8115 —11 456,00 -11 456,00 -47 688,69 Aktivní krát.Operace řízení likv.- př.8117 0,00 0,00 0,00 Aktivní krát.Operace řízení likv.- vý.8118 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,00 0,00 Uhrazeně splátky dlouh.vyd.di.8122 0,00 0,00 0,00...

Načteno

edesky.cz/d/5418878

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz