« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Městský úřad Vimperk - Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Vimperk - Výběrové řízení - referent odboru životního prostředí
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
<br> Město Vimperk,se sídlem Vimperk,Steinbrenerova 6/2,PSČ 385 17,IČO 00250805 vyhlašuje výběrové
řízení na místo úředníka – „referent odboru životního prostředí“ <.>
<br> Předpokládaný nástup: nejpozději 01.10.2022,na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou
<br>
Místo výkonu práce: - Městský úřad Vimperk,Steinbrenerova 6,385 17 Vimperk
<br> pracoviště: Městský úřad Vimperk,nám.Svobody 8,385 01 Vimperk
- správní obvod obce s rozšířenou působností
<br>
Platová třída: 10
<br> Informační náplň práce: výkon státní správy – povolování staveb vodních děl a nakládání s vodami <,>
havarijní a povodňové plány
výkon samosprávy – oblast životního prostředí
<br> administrativní práce
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba <,>
která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá
k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních
činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
Za bezúhonnou podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,se nepovažuje
fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto
osobu nehledí,jako by nebyla odsouzena <.>
<br> Zájemce podá písemnou přihlášku.Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno,příjmení a titul uchazeče <,>
- datum a místo narození uchazeče <,>
- státní příslušnost uchazeče <,>
- místo trvalého pobytu uchazeče <,>
- číslo občanského průkazu uchazeče <,>
- datum a podpis uchazeče <,>
- telefonní,popř.e-mailové spojení <.>
<br> K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis,ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech <,>
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší n...

Načteno

edesky.cz/d/5417987

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz