« Najít podobné dokumenty

Obec Račetice - Závěrečný účet obce za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Račetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkazy Skládka Vrbička
Výroční zpráva za rok 2021
<br> společností
<br> SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o <.>
<br> Partyzánská 93 44101 Podbořany
<br> A.Základní informace o účetní iednotce
<br> 1.Obchodní jméno účetní jednotky „ SKLADKA VRBICKA s.r.o <.>
<br> 2.Sídlo účetní jednotky Partyzánská 93,441 01 Podbořany
<br> 3.Právní forma Společnost s ručením omezeným
<br> 4.Datum vzniku 4.3.1993
<br> 5.IČ 47781131
<br> 6.Statutární orgán Jednatel společnosti Zuliko Vychytil
<br> 7.Výše základního kapitálu 25 680 000,-— Kč
<br> 8.Jiné údaje
<br> Společnost byla založena společenskou smlouvou,která byla uzavřená dne 4.3.1993,upravena
<br> novou smlouvou 8.1.2016 aje zapsána v Obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Ustí nad Labem.Společníky je 36 měst a obcí <.>
<br> 9.Organizační struktura společnosti Společnost je rozdělena do dvou samostatných středisek,středisko správní a skládka Vrbička <.>
<br> 10.SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.nemá žádný podíl na základním kapitálu Žádné další společnosti
<br> a zároveň žádná další společnost nemá žádný podíl na základním kapitálu společnosti SKLADKA VRBIČKA s.r.o <.>
<br> l 1.Během účetního období 2021 zaměstnávala společnost průměrně 20 přepočtených zaměstnanců,na které bylo vynaloženo celkem 8 007 tis.Kč osobních nákladů <.>
<br> 12.Rozhodující předmět činnosti: podnikání v oblasti nakládání s odpady
<br> B.Finanční ukazatele
<br> 1.Základníinformaceo výsledkuhospodaření /vtis.Kč/2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> a/ provoznivýsledek hospodaření 2488 3333 2904 3270 1698 512 610 604 b/fmanční výsledek hospodaření -192 -250 -322 -340 —385 -436 -485 -549 c/výsledek hospodaření před zdaněním 2296 3083 2582 2930 1313 76 125 55 d/výsledek hospodaření po zdanění 1984 2554 2065 2409 1078 71 118 50
<br> e/daň z příjmů — splatná 312 529 517 521 235 5 7 5
<br> 2.Struktura nákladů a výnosů podle skupin / v tis.Kč/
<br> 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2.1.Provozní náklady a/ spotřeba materiálu a energie 2390 2105 2243 2581 2617 3310 3068 3538 b/ služby 126...
Výkazy PO Mateřská škola Račetice
Rozvaha
<br> ' PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> účetní jednotka: |č: 72744847 ' i Název: Mateřská škola Račetice 44 Právní forma: Příspěvková organizace Sídlo: Račetice 44 Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 30.1.2022 11:44:48
<br> » * _ " ' l 1 \ 2 ] 3 i ] 4 žČíslo Název položky * su účemí oanoeí PO'OŽKY BĚŽNÉ l MINULÉ j__ j BRUTro Í KOREKCE ( NETTO ? AKTIVA 1 072 942,26 560 579,10 512 363,16 437 038,76 CELKEM A.Stálá aktiva 560 579,10 560 579,10 0,00 0,00 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 14 627,00 14 627,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 14 627,00 14 627,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 545 952,10 545 952,10 0,00 0,00 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 74 990,00 74 990,00 0,00 0,00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 470 962,10 470 962,10 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 llI.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,0...
Výkaz příloha Obec Račetice
PŘÍLOHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za období: 12/2021 Obec Račetice; IČO 00673161; Račetice 11.Račetíce,438 01 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9.2.2022
<br> A.1.Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Qčetníjednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.Učetníjednotka nemá informace o XXX.že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> LDošlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Způsob oceňování a vykazování
<br> Zásoby — pořizovací cena,způsob účtování A/B
<br> Drobný dlouhodobý majetek hmotný — v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
<br> Drobný dlouhodobý majetek nehmotný — v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
<br> Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností — ve skutečných poňzovacích nákladech,v roce 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
<br> Cenné papíry a majetkové účasti — pořizovací cenou
<br> Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji.účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je XXX v případě dosažení hranice významnosti.kterou účetní jednotka stanovila (viz.Směrnice) <.>
<br> Odpisový plán <,>
<br> Účetníjednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek.Učetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím ročních odpisů <.>
<br> Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2018 nebyly realizovány v cizí měně <.>
<br> Strana 1 l 17
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> l 2 Název položky Účet ÚČETNI OBDOBÍ Běžné Minulé P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 329 ...
Výkaz zisku a ztrát
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za období: 12/2021 Obec Račetice; IČO 00673161; Račetice 11,Račetice,438 01 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9.2.2022
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍOBDOBÍ Název položky Sy Étčeéifký Bězné dá“ k' Minule-1 d" k' Hlavni činnost Hořžijnonosrts a Hlavní činnost ožfnonořgts a A.NÁKLADY CELKEM 13 522 787,13 0,00 10 688 446,15 0,00 |.Náklady Z činnosti 12 904 846,15 0,00 9 914 035,21 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 454 047,59 0,00 311 166,68 0,00 2.Spotřeba energie 502 197 340,80 0,00 65 694,76 0,00 3.Spotřebajiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0.00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0.00 0.00 8.Opravy a udržování 511 275 001,00 0,00 129 510,00 0,00 9.Cestovné 512 36 604,00 0,00 36 782,00 0,00 10.Náklady na reprezentaci 513 11 684,00 0,00 12 270,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 1 436 777,55 0,00 1 121 920,75 0,00 13.Mzdové náklady 521 2 141 444,00 0,00 1 995 524,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 613 040,00 0.00 603 021,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 4 953,00 0,00 4 315,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 32 400,00 0,00 17 063,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 170 953,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 260 000,00 0,00 471 543,00 0,00 24.Dary ajiná bezúplatné předání 543 53 800,00 0,00 20 349,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X.XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Odpisy dlouhodobéh...
Rozvaha
R 0 Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za období: 12/2021 Obec Račetice; IČO 00673161; Račetice 11,Račetice.438 01 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9.2.2022
<br> 1 2 l 3 4 ÚČETNÍ oeooeí.S ntetic ' ' Název polozky yúčet ky Běžne Minulé Brutto Korekce Netto AKTNA CELKEM 113 169 160,91 21 582 649,30 91 586 511,61 96 540 149,74 A.Stálá aktiva 98 900 588,21 21 024 414,40 77 876 173,81 85 336 681,94 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 296 198,40 167 938,40 128 260,00 128 260,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 167 938,40 167 938,40 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 128 260,00 0,00 128 260,00 128 260,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0.00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0.00 0,00 0,00 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 98 524 099,81 20 856 476,00 77 667 623,81 85 128 131,94 1.Pozemky 031 l 079 571,72 0,00 l 079 571,72 1 179 277,87 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 92 498 976,87 19 546 042,44 72 952 934,43 79 959 003,29 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 374 388,66 124 971,00 249 417,66 66 711,78 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 185 462,56 1 185 462,56 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 35 700,00 0,00 35 700,00 35 700,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 3 350 000,00 0.00 3 350 000.00 3 887 439,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0,00 0,00 |||....
Výkaz Fin 2 -12
Fin2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Za období: 1112021
<br> Obec Račetice; IČO 00673161; Račetice 11,Račetice,438 01 Právní forma: Obec
<br> Předmět činnosti: Sestavený k: 30.11.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14.12.2021
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Paragrafl Položka Text Schválený rozpočet Rgřnpšššěám Výsledekoidj počátku Plnění V a b 1 2 3
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 200 000,00 1 200 000,00 799 098,63 66.59 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 20 000,00 41 723,90 208,62 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 100 000,00 144 268,71 144,27 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 650 000,00 1 134 055,06 174,47 1211 Daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 2 300 000,00 2 678 904,56 116,47 1337 Poplatek za komunální odpad 90 000,00 90 000,00 82 840,00 92,04 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 800,00 96,00 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000.00 2 650,00 53,00 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 28 000,00 28 000,00 43 526,54 155,45 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 300 000,00 281 387,23 93,80 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 0,00 15 300,00 109 143,41 713,36 4112 Neinv.pnj.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 0,00 94 800,00 94 800,00 100,00 4116 Ostatní neinvestičpňjaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00 867 500,00 560 664,00 64,63 XXXX Bez paragrafu 4 698 000,00 5 675 600,00 5 977 862,04 105,33 3429 2324 Pnjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 516,45 0,00 3429 XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 0,00 1 516,45 0,00 3612 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 35 000,00 34 672,00 99,06 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí ajejich částí 360 000,00 360 000.00 339 198,00 94,22 3612 2324 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 443,41 0,00 3612 2329 Os...
Inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2021
<br> Ovbec: Obec Račetice,Račetice čp.11,438 01 Žatec IC: 00673161 Datum zpracování: 31.1.2022
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo kžádne'mu pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo vbudově obecního úřadu dne 15.12.2021.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly izásady dodržení bezpečnosti práce <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy s členy komise osoby odpovědné za majetek
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a aktiv,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizační zprávy <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Nebyly zjištěny inventurní rozdíly <.>
<br> 3.Přílohy: - účetní evidence a inventurních soupisy - účetní evidence (majetek,závazky)
<br> "7 ;.- /
<br> 1%
<br> Za inventarizační komisi: ' ".? Předseda: XXXXXXX XXXXXXX podpis „.<.>./.<.>.<.>.<.>.<....
Zpráva auditora za rok 2021
Výtisk č.1
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> určená
<br> zastupitelstvu
<br> OBCE RAČETICE
<br> o přezkoumání hospodaření obce v roce 2021
<br> Zprávu předkládá: LN — AUDIT s.r.o.Louny,Na Valí_ch 510 oprávněni KACR č.333 Odpovědný auditor: Ing.XXXXX XXXX Louny,V Domcích XXXX oprávněni KAČR č.XXXX
<br> -g-
<br> Název úsc: Obec Račetice
<br> Adresa: Račetice 11,PSČ: 438 01 Žatec lČO; 00 67 31 61
<br> Přezkoumávaný rok: 2 0 2 1
<br> Jména osob provádějících přezkoumání: Ing.XXXXX XXXX,auditor Ing.XXXX XXXXX,asistent auditora XXXXXX XXXXXXXX,DiS,asistent auditora
<br> Místo přezkoumání: obecní úřad,kancelář auditora
<br> Přezkoumání proběhlo ve dnech: 2.12.2021,12.5.2022,23.5.2022
<br> Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Račetice za rok 2021 v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením 5 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech & o změně některých zákonu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> I.Předmět přezkoumání hoSpodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle š 17 odst.2 a 3
<br> zákona o.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě
<br> smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> &) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání f...
Závěrečný účet za rok 2021
Obec Račetice,IČO 00673161 -1- Račetice čp.11 438 01 Žatec
<br> Návrh
<br> Z ávěrečného účtu Obce Račetice za rok 2 021
<br> Rozpočet Obce Račetice za rok 2021 byl stanoven v souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích a 5 4 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem Obce Račetice dne 21.12.2020 ve výši 5 276 100 Kč příjmů 5 276 100 Kč výdajů.Rozpočet byl upravován rozpočtovým opatřením číslo
<br> 1,2 a 3.Rozpočtové hospodaření obce za rok 2021 vykazuje kladný výsledek hospodaření,převahu příjmů nad výdaji ve výši 1 393 907,00 Kč <.>
<br> — Obec Račetice neprovozuje hospodářskou činnost,v únoru 2019 byl provoz obchodu ukončen z důvodu výpovědi vlastníka nemovitosti
<br> - Obec Račetice má sdružené prostředky 5 Bytovým družstvem Račetice.Součástí závěrečného účtu je informace o hospodaření— závěrečná zpráva BD za rok 2021
<br> - Obec má zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Račetice čp.44
<br> Hospodářský výsledek za rok 2021
<br> Hospodaření obce Račetice skončilo v roce 2021 se ziskem ve výši 1 111579,21 Kč,výnosy činily 14 634 366,34 Kč a náklady 13 522 787,13 Kč.Kč <.>
<br> Hospodářský výsledek bude převeden na účet 432.„Výkaz zisku a ztráty" a „Rozvaha“ je přílohou tohoto závěrečného účtu a současně je k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní
<br> obce <.>
<br> Údaje o plněnípřijmů a výdajů za rok 2021 (v Kč)
<br> Skutečnost Schválený Upravený % plnění
<br> rozpočet rozpočet k upraveném
<br> u rozpočtu %
<br> Tř.1 — Daňové příjmy 6052107,51 469800000 605180000 100,01 Tř.2 — Nedaňové příjmy 102839084 38600000 105165000 97,79 Tř.4 — Transfery 91920000 0,00 91920000 100,01 Tř.3 — Kapitálové příjmy 1953000 0 1960000 99,84 Příjmy celkem 8019314,76 508400000 804225000 99,71 Tř.5 — Běžné výdaje 636375010 447210000 640325000 99,38 Tř.6 — Kapitálové výdaje 261657,66 0 26200000 99,87 Výdaje celkem 6625407,76 447210000 666525000 99,40 Tř.8 - Financování -1393907,00 -611900,00 -1393907,00 101...

Načteno

edesky.cz/d/5417311

Meta

Pronájem   Stavební informace   Stavby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Račetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz