« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek.pdf
| SW STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> PCZEMKOVV 0m: Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava Váš dopis zn.: Ze dne: Dle rozdělovníku
<br> Naše značka: SPU 191541/2022/520100/Morkus Spisová značka: SP977/2022-520101
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: z49per3
<br> E-mail: j.morkus©spucr.cz
<br> Datum: 30- 5- 2022 SPU191541í2022í520100íM0l10JS
<br> 0000555801842
<br> Oznámení o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav (dále jen „KPÚ pro Kraj Vysočina“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 19 písm.9) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“),a dle 5 5 odst.2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb <.>,o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci <,>
<br> oznamuje zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Svatoslav u Třebíče
<br> Žádost o provedení aktualizace BPEJ v k.ú.Svatoslav u Třebíče obdržel KPÚ pro Kraj Vysočina dne 19.1.2022 pod č.j.SPU 020157/2022 od společnosti EKOSTYL,spol.s r.o <.>,Bělohorská 659/196,Praha,pro pozemek dle KN parc.č.1075/1 <.>
<br> Na základě uvedené žádosti KPÚ pro Kraj Vysočina svolal vsouladu s bodem 2.2.3.odst.7.„Metodického pokynu pro aktualizaci BPEJ“ Státního pozemkového úřadu místní šetření,které se uskutečnilo dne 18.5.2022 na místě samém,s cílem posoudit oprávněnost a účelnost požadované aktualizace BPEJ.V ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz